Organisatie en bestuur

 

Organisatie

De zorg van GGZ WNB is georganiseerd in 8 Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE), die doelgroepgericht zijn samengesteld. Naast de RVE’s is een ZorgDienstenCentrum (ZDC) opgezet, dat vanuit één centraal punt zorgdiensten levert aan de verschillende RVE’s. De Basis GGZ ondersteunen wij vanuit een apart organisatieonderdeel met een eigen merknaam: GGZuidland.

De acht Resultaat Verantwoordelijke Eenheden zijn: Veranderingsgericht, Kinder- Jeugd- en Jongvolwassenen psychiatrie, FACT en WOZ (WoonOndersteunendeZorg) regio Bergen op Zoom, FACT en WOZ regio Roosendaal, Residentiële zorg, Ouderenpsychiatrie, Spoedzorgketen en Forensische psychiatrie en Licht Verstandelijk Beperkten.

De zorg die wij onze cliënten bieden wordt vanuit verschillende professionele disciplines ondersteund zoals het Beleidsbureau zorgkwaliteit en innovatie (BZI), Communicatie, Facilitair en vastgoed, Financiën, HR en Opleiding, Informatisering en automatisering.

Bestuur

GGZ WNB staat onder bestuurlijke leiding van de Raad van Bestuur, met de Raad van Toezicht als toezichthoudend orgaan. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het beleid en de algemene gang van zaken in de organisatie. Bestuur geschiedt in goed overleg met de adviesorganen binnen onze instelling.


Mevrouw dr. C.M.J. (Ineke) Strijp-Braanker en mevrouw mr. E.A.M. (Els) Govers (per 1 september 2019) vormen samen de Raad van Bestuur (RvB). Zij worden ondersteund door de bestuursraad. Deze bestaat uit:

 • Corette van Dijke, manager bedrijfsvoering zorg (sinds januari 2018). Corette werkte hiervoor in diverse rollen (financieel, bedrijfsmatig en inhoudelijk) bij onder andere het Erasmus MC, Achmea en het Dr. Leo Kannerhuis.
 • Quirijn Lok, manager finance en control
  (per 1 juli 2019).
 • Saskia Nieuwenhuize, bestuurssecretaris
  (sinds april 2011).
 • Annie Jochems, bestuurssecretaresse.

Over de RvB:

 • Ineke Strijp (1957), voorzitter van de RvB, is sinds 2016 bestuurder van GGZ WNB en heeft een bestuurskundige achtergrond.
 • Els Govers (1959), klinisch-psycholoog en jurist gezondheidsrecht, treedt per 1 september 2019 in dienst als zorginhoudelijk bestuurder.

 

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden.

 • Dhr. R. van Dam, voorzitter
 • Dhr. O. Zanin
 • Dhr. A. van den Wijngaard
 • Dhr. R. van den Oever
 • Mevr. A. Meijs
 • Dhr. J.A. van den Bos
 • De heer J. Schillemans, psychiater

Reglementen

Meerjarenstrategie en Besturingsvisie

In de Meerjarenstrategie beschrijft GGZ WNB de gekozen richting voor de jaren 2017 tot en met 2019. De Besturingsvisie vormt een belangrijke bron voor de manier waarop de GGZ WNB als organisatie wil werken.