MijnGGZWNB

Kosten GGZ

De kosten voor geestelijke gezondheidszorg worden door verschillende instanties betaald en verschillen per cliënt. Dit maakt het lastig om een eenduidig antwoord te geven op vragen over vergoedingen en betalingen. Hieronder leest u verschillende veel gestelde vragen over dit onderwerp. Inhoudelijke vragen over uw behandeling kunt u stellen aan uw behandelaar.

Vergoeding van geestelijke gezondheidszorg

Een GGZ-behandeling wordt grotendeels betaald door uw zorgverzekeraar (vanuit de Zorgverzekeringswet(Zvw)) of door het zorgkantoor (vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ)). De zorgverzekeraar zal hiervoor een verplicht of vrijwillige (verhoogd) eigen risico bij u in rekening brengen. Voor de Wet Langdurige Zorg brengt het Centraal Administratiekantoor (CAK) een eigen bijdrage bij u in rekening.

Meer informatie over het eigen risico en de eigen bijdrage vindt u in de vragen hieronder.

Begeleiding wordt door uw gemeente betaald (vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Het kan om zowel individuele begeleiding als groepsbegeleiding gaan.

Voorbeelden van de begeleiding die wij bieden zijn: woonondersteunende begeleiding, dagbestedingsactiviteiten, inloopactiviteiten, etc.

De gemeente kan voor uw begeleiding een eigen bijdrage vragen. Deze wordt door het Centraal Administratiekantoor (CAK) bij u in rekening gebracht.

Wanneer er sprake is van een justitiële titel en u voor behandeling door een erkende verwijzer bent doorverwezen, wordt de behandeling vergoed door het Ministerie van Justitie. Het kan dat u voor uw behandeling een eigen bijdrage moet betalen, bijvoorbeeld als u langer dan een jaar klinisch wordt behandeld.

Hebt u een persoonsgebonden budget voor ondersteunende of activerende begeleiding? Dan biedt GGZ WNB u verschillende vormen van begeleiding. Wij geven ook advies wanneer u elders zorg wilt inkopen. Onze medewerkers zijn gespecialiseerd in het bieden van geestelijke gezondheidszorg.

De kosten zijn afhankelijk van uw hulpvraag, de gevraagde deskundigheid en de werktijden. GGZ WNB stelt de kosten vast op basis van een uurtarief. Als u begeleiding bij GGZ WNB inkoopt, sluiten wij een contract met u af. Alle belangrijke afspraken staan daarin, zoals het doel van de begeleiding, de werktijden en het uurloon van de begeleider.

Wilt u zich aanmelden voor onze pgb-hulp? Neem dan contact op met Mireille Salden via 0164-289772 of m.salden@ggzwnb.nl. Een oriënterend gesprek kan ook bij u thuis plaatsvinden.

De gemeente betaalt alle zorg die GGZ WNB biedt aan jongeren tot 18 jaar. Wij declareren onze zorg bij de gemeente waar het kind is ingeschreven. Wij hebben hierover afspraken gemaakt met alle gemeenten in West-Brabant-West en een aantal gemeenten in Zeeland.

Aanmeldingen uit andere regio’s dan West-Brabant West of Zeeland.

GGZ WNB kan volgens de nu geldende regels, alleen zorg bieden aan kinderen, die woonachtig zijn in een gemeente, waarmee GGZ WNB een overeenkomst betreffende het bieden van zorg heeft afgesloten. Is dit niet het geval, dan komen de kosten voor de eigen rekening van de cliënt. Alleen in zeer ernstige situaties zal GGZ WNB uiteraard noodzorg verlenen aan kinderen afkomstig uit een andere regio dan West-Brabant West en Zeeland. Deze kosten zullen dan bij de gemeente waar het kind officieel ingeschreven staat in rekening worden gebracht.

Verhuizing? Altijd aan ons doorgeven!

Aangezien de gemeente waar een kind staat ingeschreven de zorg vergoedt, is het belangrijk om een verhuizing tijdens de behandeling aan ons door te geven ( of als uw kind is aangemeld en de behandeling nog moet starten). Dan weten wij aan welke gemeente wij de kosten in rekening kunnen brengen. Geef daarom altijd uw nieuwe adres tijdig door aan ons secretariaat. Dit helpt ons ook om u altijd te kunnen bereiken, bijvoorbeeld bij het plannen van afspraken.

Privacy en gegevensdeling jeugd-ggz

Bij de declaratie (de rekening) zijn wij verplicht bepaalde informatie te verstrekken. Dit doen wij net als alle andere jeugdhulpaanbieders volgens de laatste wetgeving. Om welke gegevens dit gaat en hoe u hier bezwaar tegen kunt maken, lees je in de in de informatiefolder ‘Privacy en gegevensdeling Jeugd-ggz’. Deze is te vinden in het folderzicht.

De rekening van uw behandeling

Op de rekening die u ontvangt staan directe en eventueel reiskosten vermeld.

Onder directe kosten vallen kosten die bijvoorbeeld worden gemaakt bij een intakecontact, een behandelcontact en een telefonisch of e-health contact. Ook een opname in de kliniek, een crisiscontact of dagbesteding horen bij de directe kosten.

Er kunnen ook reiskosten in rekening gebracht worden. Dit zijn kosten voor de reistijd die behandelaren en begeleiders maken als het consult via een huisbezoek wordt verricht.

Daarnaast maken wij ook indirecte kosten. Dit zijn werkzaamheden van behandelaren en begeleiders die voor u niet zichtbaar zijn. U kunt daarbij denken aan contacten met uw verwijzer (bijvoorbeeld de huisarts) of overleg tussen hulpverleners en het rapporteren over de behandeling. Deze kosten ziet u niet op uw rekening staan sinds 01-01-2022.

Geestelijke gezondheidszorg wordt altijd achteraf verrekend. Wij declareren directe en indirecte kosten van de zorg bij de zorgverzekeraar, zorgkantoor of gemeente. Deze organisaties verwerken de rekening en betalen uw zorg direct aan ons. U hoeft daar niets voor te doen. Zorgverzekeraars sturen een overzicht met het totaalbedrag aan zorg naar u en brengen het eigen risico bij u in rekening. Wanneer andere instanties, zoals het zorgkantoor of de gemeente, uw zorg betalen ontvangt u dit totaaloverzicht niet. Via het CAK innen zij uw eigen bijdrage.

Het eigen risico of de eigen bijdrage kan tot 2 jaar na de start van de behandeling in rekening worden gebracht.

Als u vragen of klachten heeft over de factuur die u van GGZ WNB heeft ontvangen, neem dan contact met ons op via klachten.facturatie@ggzwnb.nl. Vermeld uw naam, geboortedatum, de naam van uw behandelaar en de klachtomschrijving in het bericht. Zo kunnen wij uw vraag of klacht zo goed mogelijk beantwoorden.

Zorgverzekeraars

GGZ WNB streeft elk jaar naar het afsluiten van contracten met alle zorgverzekeraars in Nederland. Via de website van uw eigen zorgverzekeraar kunt u nakijken of er een contract is gesloten voor het lopende of komende jaar. Zorgverzekeraars zijn verplicht om dit uiterlijk half november bekend te maken voor het komende jaar.

In dit overzicht vindt u de stand van onze contractafspraken en vergoedingen die wij hebben met de zorgverzekeraars voor het jaar 2024.

Vraag altijd bij uw verzekeraar na voor welke vergoeding u in aanmerking komt voordat u start met een behandeling binnen de gespecialiseerde zorg of de Basis GGZ. Daarmee voorkomt u nare financiële verrassingen achteraf.

Let extra goed op als u een budgetpolis of selectieve naturapolis heeft! Uw verzekering vergoedt dan misschien maar een gedeelte van de kosten van uw behandeling. Ook kan een deel van de behandeling betaald worden via verplichte of vrijwillige eigen risico dat u heeft afgesloten.

U kunt bij u zorgverzekeraar controleren welke kosten zij vergoeden voor uw behandeling bij GGZ WNB. Dat is naast uw verzekeraar namelijk ook afhankelijk van uw specifieke polis. Let extra goed op als u een budgetpolis of selectieve naturapolis heeft! Uw verzekering vergoedt dan misschien maar een gedeelte van de kosten van uw behandeling. Voorkom dat u moet bijbetalen achteraf, door dit vooraf (of wanneer u bent overgestapt naar een nieuwe verzekering) bij uw verzekeraar te controleren.

Als u overstapt naar een andere verzekeraar of andere verzekeringspolis, kan dit gevolgen hebben voor de vergoeding van uw zorg. Controleer daarom altijd bij u zorgverzekeraar welke kosten zij vergoeden voor uw behandeling bij GGZ WNB.

Let extra goed op als u een budgetpolis of selectieve naturapolis heeft! Uw verzekering vergoedt dan misschien maar een gedeelte van de kosten van uw behandeling. Voorkom dat u moet bijbetalen achteraf, door dit vooraf (of wanneer u bent overgestapt naar een nieuwe verzekering) bij uw verzekeraar te controleren.

De vergoeding verandert meestal niet direct op 1 januari (wanneer u bent overgestapt), maar pas later in het jaar. Dit is afhankelijk van het moment waarop uw zorgtraject bij ons is gestart en heeft te maken met de manier waarop wij de kosten doorberekenen aan zorgverzekeraars. Wilt u weten wanneer uw vergoeding precies verandert, nadat u overgestapt bent? Neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Een consult is een gesprek, fysiek of online, die je hebt met je zorgverlener. De duur van een consult bepaalt het tarief. Hoe langer een consult duurt, hoe meer het kost. Bij de start van je behandeling vertellen we je op welk moment je eerste gesprek plaatsvindt en hoe lang dit duurt. Je ontvangt deze informatie in een brief of tijdens een gesprek met je behandelaar. Wanneer de vervolgafspraken zijn en hoe lang die duren, bespreek je samen met je behandelaar. Duurt een consult (gesprek) iets langer of korter dan gepland, dan houden we voor het tarief de geplande tijd aan. Is de afwijking langer dan een kwartier, dan passen we de duur aan en wijzigt het tarief.

Heb je op één dag meerdere keren contact met je behandelaar via e-mail of chat? Dan kan dit als één consult op de rekening staan.

Eigen risico of eigen bijdrage?

Ja, verplichte zorg die wordt verleend (bijvoorbeeld op grond van een crisismaatregel of zorgmachtiging) valt onder het eigen risico. Dat geldt ook indien GGZ WNB op verzoek van het Openbaar Ministerie de aanvraag voor een zorgmachtiging voorbereid en de rechter uiteindelijk beslist dat het niet nodig is een zorgmachtiging te verlenen. De werkzaamheden die GGZ WNB heeft verricht worden wel gedeclareerd bij de zorgverzekeraar van cliënt.

Als u 18 jaar of ouder bent betaalt u een verplicht eigen risico voor zorgkosten die u vergoed krijgt uit de basisverzekering. Dit is jaarlijks een eenmalig bedrag voor het ontvangen van allerlei soorten zorg, waaronder ook geestelijke gezondheidszorg.

Iedereen in Nederland heeft een verplicht eigen risico. Het eigen risico bedraagt € 385. Dit betekent dat u de eerste € 385,- zelf betaalt voor zorg uit uw basisverzekering. Wanneer u in behandeling bent bij GGZ WNB zal de zorgverzekeraar het verplicht eigen risico bij u in rekening brengen, tenzij u deze al hebt betaald voor het ontvangen van andere zorg. Het eigen risico geldt ook voor de Basis GGZ.

Het eigen risico of de eigen bijdrage kan tot 2 jaar na de start van de behandeling in rekening worden gebracht.

Let op! Het verplicht eigen risico is niet hetzelfde als de eigen bijdrage.

Iedereen heeft een verplicht eigen risico. Naast het verplicht eigen risico, kunt u er voor kiezen om uw eigen risico vrijwillig te verhogen. De hoogte hiervan kunt u zelf bepalen. Vaak betaald u hierdoor maandelijks een lagere zorgpremie.

Wanneer u een vrijwillig verhoogd eigen risico bovenop u verplichte eigen risico heeft gekozen, kan het zo zijn dat u uw gehele verplichte eigen risico en uw vrijwillig verhoogd eigen risico in één keer moet betalen. Wij brengen na een jaar de kosten van uw behandeling in rekening bij de zorgverzekeraar. Deze berekent dan in één keer het eigen risico aan u door, als u deze nog niet hebt betaald voor andere zorg.

Het eigen risico of de eigen bijdrage kan tot 2 jaar na de start van de behandeling in rekening worden gebracht.

U betaalt een eigen bijdrage als u zorg of begeleiding betaald wordt door de gemeente (vanuit de WMO) of door het zorgkantoor (vanuit de WLZ).

De hoogte van deze eigen bijdrage is o.a. afhankelijk van uw inkomen. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) brengt deze eigen bijdrage bij u in rekening. Op de website van het CAK leest u hierover meer informatie.

Beschermde woonvorm

Wonen in een beschermde woonvorm wordt betaald door de gemeente, hiervoor moet u een eigen bijdrage betalen.

Begeleiding/dagbesteding

Individuele begeleiding of begeleiding in een groep wordt betaald door de gemeente. Hiervoor hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.

Verblijf in een GGZ-instelling langer dan 3 jaar

Verblijft u langer dan 3 jaar aaneengesloten in een GGZ-instelling? Dan wordt een deel van uw behandeling vergoed vanuit de WLZ (Wet Langdurende Zorg). U moet voor deze behandeling een eigen bijdrage betalen.

Deze regeling geldt pas vanaf het vierde jaar van opname. De eerste drie jaar van u behandeling worden door de zorgverzekeraar betaald. Deze brengt geen eigen bijdrage in rekening, maar kan wel het eigen risico met u verrekenen.

Justitiële titel

Heeft u een justitiële titel? Alleen als u langer dan drie jaar klinisch wordt behandeld of als u vanaf de eerste dag in een beschermde woonvorm woont, moet u een eigen bijdrage betalen. In deze folder leest u hierover meer informatie.

In sommige gevallen kunt u de eigen bijdrage vergoed krijgen. Dit kan het geval zijn als u een minimum inkomen heeft. Wilt u hier meer informatie over, neem dan contact op met uw gemeente.

Meer informatie en contact

Staat uw vraag over zorgkosten bij GGZ WNB hier niet tussen? Neem dan contact met ons op:

  • Voor vragen over de kosten van een behandeling vergoed door de zorgverzekeraar of forensische zorg, stuur een e-mail naar: za.zpm@ggzwnb.nl
  • Voor vragen over de kosten van een behandeling in de jeugd-ggz, de langdurige zorg (WLZ), begeleiding vergoed door gemeente (WMO), stuur een e-mail naar: za.langdurigezorg@ggzwnb.nl.
  • Voor andere vragen kunt u telefonisch contact met ons op nemen via ons algemene nummer: 0164-289100