MijnGGZWNB

Klachten

We horen het natuurlijk graag als je tevreden bent over onze zorg. Maar ook als je niet tevreden bent of een klacht heeft. Wij vinden het belangrijk dat je je gehoord voelt en dat je ontevredenheid wordt besproken. Jouw ervaring kan een bijdrage leveren aan het verbeteren van onze zorg.

Waar kan je terecht

De snelste en beste manier om jouw klacht aan te pakken, is door het te bespreken met degene waarover je een klacht heeft. Je kunt ook voor ondersteuning terecht bij een behandelaar, leidinggevende, de PVP (patiënt vertrouwenspersoon) of FVP (familie vertrouwenspersoon).

Klachtenfunctionaris

Als je het lastig vindt om de klacht zelf te bespreken met de direct betrokkenen, kan je terecht bij de externe onafhankelijke klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris luistert naar jouw klacht en zal met je meedenken over hoe de klacht opgelost kan worden. Zij kan contact leggen en zorgen dat de klacht op de juiste plek terecht komt. Desgewenst kan de klachtenfunctionaris bemiddelen tussen jou en degene(n) over wie je klaagt. De klachtenfunctionaris bespreekt met jou wat de klachtbehandeling heeft opgeleverd. Als de klacht niet naar tevredenheid is opgelost kan je met de klachtenfunctionaris andere manieren bespreken om de klacht op te lossen.

De klachtenfunctionaris is onpartijdig, niet werkzaam bij GGZ Westelijk Noord-Brabant, en ondersteunt alle betrokkenen bij het zoeken naar een oplossing.

De klachtenfunctionaris, Bart Dirkx, kan je bereiken via telefoonnummer 0164-289014.

Een klacht indienen? Gebruik dit formulier.
E-mail: klachtenfunctionaris@ggzwnb.nl

Klachtencommissie

Indien je klacht niet naar tevredenheid is opgelost via de klachtenfunctionaris, dan kan je je wenden tot de klachtencommissie van GGZ WNB. Deze onafhankelijke commissie onderzoekt en behandelt ingediende klachten door middel van een hoorzitting en geeft over de afhandeling daarvan advies aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur neemt daarover vervolgens een besluit.

De klachtencommissie behandelt klachten over de jeugd GGZ. Je kunt de klacht mailen naar de Klachtencommissie Cliënten (klachtencommissie@ggzwnb.nl) of bij de klachtencommissie (via dit e-mailadres) vragen om een klachtenformulier. Het klachtenformulier kan ook verstrekt worden door de klachtenfunctionaris.

Klachtenprocedure

Meer informatie over de klachtenbehandeling bij GGZ WNB leest u in de folder Bent u niet tevreden? Hieronder kunt u de klachtenregeling inzien.

Klachtenregeling voor cliënten

Wet verplichte ggz klachten

Met ingang van 1 januari 2020 kan je eveneens een klacht indienen over beslissingen van de geneesheer-directeur en de zorgverantwoordelijke over de verplichte zorg in het kader van de Wet verplichte ggz. Een klacht wordt behandeld door een klachtencommissie die bestaat uit onafhankelijke leden, oftewel door mensen die niet werkzaam zijn bij GGZ WNB. De uitspraak van de klachtencommissie is bepalend voor de zorgaanbieder. De uitspraak kan ertoe leiden dat een beslissing wordt teruggedraaid of dat je schadevergoeding krijgt. Tegen de uitspraak van de klachtencommissie kan beroep worden aangetekend bij de rechter.

In de Wet verplichte ggz is vastgelegd over welke zaken de klachtencommissie uitspraak kan doen. Dit kan gaan over bijvoorbeeld:

  • Beperkingen in je vrijheid,
  • De uitvoering van de crisismaatregel, machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel of de zorgmachtiging,
  • Een verzoek tot tijdelijke onderbreking of beëindiging van verplichte zorg,
  • Beslissingen rond het vaststellen van wilsonbekwaamheid,
  • Beslissing vanuit jouw behandelaar om tijdelijk verplichte zorg voorafgaand aan een crisismaatregel toe te passen.

Als je een klacht hebt, is het altijd verstandig om je eerst te laten adviseren door de patiëntenvertrouwenspersoon. Deze kan je adviseren over de manier om met jouw klacht om te gaan en je ondersteunen bij het indienen van de klacht.

Een klacht over de toepassing van de Wet verplichte ggz kan ingediend worden bij:

Regionale Klachtencommissie Wvggz West-en Midden-Brabant
P/a Postbus 371
4600 AJ Bergen op Zoom
Of mailen naar RegionaleKlachtencommissieWvggz@ggzwnb.nl

Voor het indienen van een klacht kan gebruik worden gemaakt van een klachtenformulier. Voor meer informatie vragen wij je contact op te nemen met het secretariaat via 0164-289100.

Reglement Regionale Klachtencommissie Wvggz

Geanonimiseerde uitspraken Regionale klachtencommissie Wvggz 2022

Geanonimiseerde uitspraken Regionale klachtencommissie Wvggz 2021

Geanonimiseerde uitspraken Regionale klachtencommissie Wvggz 2020