MijnGGZWNB

Klachten

We horen het natuurlijk graag als u niet tevreden bent over onze zorg. Maar ook als u niet tevreden bent of een klacht heeft. Wij vinden het belangrijk dat u zich gehoord voelt en dat uw ontevredenheid wordt besproken. Uw ervaring kan een bijdrage leveren aan het verbeteren van onze zorg.

Waar kunt u terecht

De snelste en beste manier om uw klacht aan te pakken, is door het te bespreken met degene waarover u een klacht heeft. U kunt ook voor ondersteuning terecht bij een behandelaar, leidinggevende, de PVP (patiënt vertrouwenspersoon) of FVP (familie vertrouwenspersoon). In dit overzicht staan diverse mogelijkheden beschreven hoe u een klacht kunt bespreken.

Klachtenfunctionaris

Als u het lastig vindt om de klacht zelf te bespreken met de direct betrokkenen, kunt u terecht bij de externe onafhankelijke klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris luistert naar uw klacht en zal met u meedenken over hoe de klacht opgelost kan worden. Hij kan contact leggen en zorgen dat de klacht op de juiste plek terecht komt. Desgewenst kan de klachtenfunctionaris bemiddelen tussen u en degene(n) over wie u klaagt. De klachtenfunctionaris bespreekt met u wat de klachtbehandeling heeft opgeleverd. Als de klacht niet naar tevredenheid is opgelost kunt u met de klachtenfunctionaris andere manieren bespreken om de klacht op te lossen.

De klachtenfunctionaris is onpartijdig, niet werkzaam bij GGZ Westelijk Noord-Brabant, en ondersteunt alle betrokkenen bij het zoeken naar een oplossing.

De klachtenfunctionaris, Bart Dirkx, is te bereiken via telefoonnummer 0164-289014.

Een klacht indienen? Gebruik dit formulier.
E-mail: klachtenfunctionaris@ggzwnb.nl

Klachtencommissie

Indien uw klacht niet naar tevredenheid is opgelost via de klachtenfunctionaris, dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van GGZ WNB. Deze onafhankelijke commissie onderzoekt en behandelt ingediende klachten door middel van een hoorzitting en geeft over de afhandeling daarvan advies aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur neemt daarover vervolgens een besluit.

Klacht over jeugd-ggz
Een klacht die gaat over onze afdeling Jeugd kunt u rechtstreeks indienen bij de klachtencommissie Cliënten. Er kan aan u worden voorgelegd om de klacht door te sturen naar de onafhankelijk klachtenfunctionaris om te proberen de klacht op een zo laagdrempelig mogelijke manier op te lossen. Mocht u toch liever een oordeel van de klachtencommissie willen ontvangen, dan neemt de klachtencommissie de klacht alsnog in behandeling.

Heeft u een klacht?
U kunt de klacht mailen naar de Klachtencommissie Cliënten (klachtencommissie@ggzwnb.nl) of bij de klachtencommissie (via dit e-mailadres) vragen om een klachtenformulier. Het klachtenformulier kan ook verstrekt worden door de klachtenfunctionaris.

Klachtenprocedure

Meer informatie over de klachtenbehandeling bij GGZ WNB leest u in de folder Bent u niet tevreden? Hieronder kunt u de klachtenregeling inzien.

Klachtenregeling voor cliënten

Wet verplichte ggz klachten

U kunt eveneens een klacht indienen over beslissingen van de geneesheer-directeur en de zorgverantwoordelijke over de verplichte zorg in het kader van de Wet verplichte ggz. Een klacht wordt behandeld door een klachtencommissie die bestaat uit onafhankelijke leden, oftewel door mensen die niet werkzaam zijn bij GGZ WNB. De uitspraak van de klachtencommissie is bepalend voor de zorgaanbieder. De uitspraak kan ertoe leiden dat een beslissing wordt teruggedraaid of dat u schadevergoeding krijgt. Tegen de uitspraak van de klachtencommissie kan beroep worden aangetekend bij de rechter.

In de Wet verplichte ggz is vastgelegd over welke zaken de klachtencommissie uitspraak kan doen. Dit kan gaan over bijvoorbeeld:

  • Beperkingen in uw vrijheid,
  • De uitvoering van de crisismaatregel, machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel of de zorgmachtiging,
  • Een verzoek tot tijdelijke onderbreking of beëindiging van verplichte zorg,
  • Beslissingen rond het vaststellen van wilsonbekwaamheid,
  • Beslissing vanuit uw behandelaar om tijdelijk verplichte zorg voorafgaand aan een crisismaatregel toe te passen.

Als u een klacht heeft, is het altijd verstandig om u eerst te laten adviseren door de patiëntenvertrouwenspersoon. Deze kan u adviseren over de manier om met uw klacht om te gaan en u te ondersteunen bij het indienen van de klacht.

Een klacht over de toepassing van de Wet verplichte ggz kan ingediend worden bij:

Regionale Klachtencommissie Wvggz West-en Midden-Brabant
P/a Postbus 371
4600 AJ Bergen op Zoom
Of mailen naar RegionaleKlachtencommissieWvggz@ggzwnb.nl

Voor het indienen van een klacht kan gebruik worden gemaakt van een klachtenformulier. Voor meer informatie vragen wij u contact op te nemen met het secretariaat via 0164-289100.

Reglement Regionale klachtencommissie Wvggz

Geanonimiseerde uitspraken Regionale klachtencommissie Wvggz

Sinds 1 januari 2024 zijn alle geanonimiseerde uitspraken ‘Regionale klachtencommissie Wvggz’ te vinden op de website www.wvggzklachten.nl. Wij zullen deze hier niet meer publiceren.

 

2023

2022

2021

2020