MijnGGZWNB

Organisatie en bestuur

Organisatie

De zorg van GGZ WNB is georganiseerd in 8 Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE), die doelgroepgericht zijn samengesteld. De Basis GGZ ondersteunen wij vanuit een apart organisatieonderdeel met een eigen merknaam: GGZuidland.

De zeven Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE’s) zijn: Veranderingsgericht, Kinder- Jeugd- en Jongvolwassenen psychiatrie, FACT en WOZ (WoonOndersteunendeZorg), Residentiële zorg, Ouderenpsychiatrie, Spoedzorgketen en Forensische psychiatrie en Licht Verstandelijk Beperkten.

De zorg die wij onze cliënten bieden wordt vanuit verschillende professionele disciplines ondersteund zoals de Bestuursdienst, Marketing & Communicatie, Facilitair & Vastgoed, Financiën, HR & Opleiding en Informatisering & Automatisering.

Bestuur

GGZ WNB staat onder bestuurlijke leiding van de Raad van Bestuur, met de Raad van Toezicht als toezichthoudend orgaan. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het beleid en de algemene gang van zaken in de organisatie. Bestuur geschiedt in goed overleg met de adviesorganen binnen onze instelling.

Raad van Bestuur

Mevrouw mr. drs. E.A.M. (Els) Govers en de heer V. (Vincent) Schouten vormen samen de Raad van Bestuur (RvB) van GGZ WNB.

  • Els Govers (1959), klinisch-psycholoog en jurist gezondheidsrecht, is sinds 1 september 2019 in dienst als zorginhoudelijk bestuurder.
  • Vincent Schouten (1962) is sinds 10 mei 2021 in dienst als bestuurder a.i.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden.

  • Dhr. R. van Dam, voorzitter
  • Dhr. O. Zanin
  • Dhr. R. van den Oever
  • Mevr. A. Meijs
  • Dhr. J.A. van den Bos

Geneesheer-directeur

  • De heer J. Schillemans, psychiater
  • De heer M. van Schendel, psychiater

Visie en reglementen

Meerjarenstrategie en Besturingsvisie

In de Meerjarenstrategie beschrijft GGZ WNB de gekozen richting voor de jaren 2017 tot en met 2020. De Besturingsvisie vormt een belangrijke bron voor de manier waarop de GGZ WNB als organisatie wil werken.

Corona & GGZ WNB

Informatie voor cliënten en naasten over het coronavirus
Corona & GGZ WNBCoronavirus