MijnGGZWNB

Organisatie en bestuur

Organisatie

De zorg van GGZ WNB is op dit moment georganiseerd in drie divisies: ambulant, klinisch en specifieke doelgroepen (gericht op de doelgroepen kind & jeugd, licht verstandelijk beperkten, forensisch en ouderen).
De zorg die wij onze cliënten bieden wordt vanuit verschillende professionele disciplines ondersteund.
Zie onze organogram.

Bestuur

GGZ WNB staat onder bestuurlijke leiding van de Raad van Bestuur, met de Raad van Toezicht als toezichthoudend orgaan. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het beleid en de algemene gang van zaken in de organisatie. Bestuur geschiedt in goed overleg met de adviesorganen binnen onze instelling.

Raad van Bestuur

Mevrouw mr. drs. E.A.M. (Els) Govers en de heer Q. (Quirijn) Lok vormen samen de Raad van Bestuur (RvB) van GGZ WNB.

 • Mr. drs. Els Govers (1959), klinisch-psycholoog en jurist gezondheidsrecht, is sinds 1 september 2019 in dienst als zorginhoudelijk bestuurder.
 • Dhr. Quirijn Lok (1986) is sinds 1 april 2022 in dienst als bestuurder. Daarvoor was Quirijn werkzaam bij GGZ WNB als manager Finance & Control (sinds juli 2019).

Els en Quirijn vormen samen een collegiaal bestuur.

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden.

 • Dhr. O. Zanin, voorzitter
 • Dhr. R. van Dam
 • Dhr. R. van den Oever
 • Dhr. J.A. van den Bos
 • Mevr. Marlijn Lenselink
 • Dhr. Paul Jochems

Op onderstaande foto de samenstelling van de Raad van Toezicht samen met de leden van de Raad van Bestuur:

Van links naar rechts: Rens van den Oever (RvT), Jan van den Bos (RvT), Olvi Zanin (RvT (voorzitter)), Quirijn Lok (RvB), Marlijn Lenselink (RvT), Els Govers (RvB), Rob van Dam (RvT) en Paul Jochems (RvT).

Geneesheer-directeur

 • De heer W. Vos, psychiater
 • Mevrouw S. Vos, psychiater

Visie en reglementen

Meerjarenstrategie

In de Meerjarenstrategie beschrijft GGZ WNB de gekozen richting van de organisatie voor de komende jaren. Deze tref je hieronder aan.

Strategisch plan GGZ WNB

Missie

Klik op de vlakken of op het plusje om meer te lezen

Missie

Bewoners in de regio westelijk Noord-Brabant worden door ons ondersteund in het bevorderen, herstellen en in stand houden van hun geestelijke gezondheid. Daartoe stellen wij, met onze cliënten als regievoerder, specialistische expertise ter beschikking en werken we samen met onze partners. Wij volgen de weg van onze cliënten en streven ernaar om zoveel mogelijk de eigen kracht, eigen regie en mogelijkheden van zowel cliënten, naastbetrokkenen, als professionals te versterken en te benutten.

Visie

Visie

Al ons handelen is gericht op herstelondersteuning, in de breedste zin van het woord. Herstel gaat over klinisch herstel, functioneel herstel, maatschappelijk en persoonlijk herstel. Dit houdt in dat we ons handelen niet beperken tot symptoomreductie (klinisch herstel), maar evenzeer betrokken zijn bij de andere vormen van herstel. Dit betekent onder meer dat we voortdurend aandacht hebben voor de inzet van ervaringsdeskundigheid binnen ons werk. Wij zien gelijkwaardigheid, eigen regie, en de presentiebenadering als kernelementen van ons werk.

Wij staan voor respect voor iedereen en geven daar extra aandacht aan. Wij zijn streng op buitensluiten, pesten en discriminatie. Dit accepteren wij niet. We zetten ons actief in om stigma rond psychische kwetsbaarheid tegen te gaan, onder andere door meer openheid over psychische kwetsbaarheid uit te dragen
Onze visie heeft zich de afgelopen jaren verder toegespitst op het versterken van eigen regie van mensen, of het nu cliënten zijn of onze collega’s. Als mensen vanuit hun eigen kracht kunnen handelen en zijn, leidt dit tot meer tevredenheid met zorg en werk, en tot een betekenisvoller bestaan.

Een belangrijk vehikel daarbij is dat we uitgaan van drie gelijkwaardige bronnen van kennis: ervaringskennis, professionele kennis en wetenschappelijke kennis. En zorgen dat deze op elkaar aansluiten. Deze drie bronnen versterken de kwaliteit van de herstelondersteunende zorg die wij ten behoeve van onze cliënten leveren.
Concreet betekent dit dat vanuit deze visie, waarin de cliënt en/of diens naasten (veel meer) de regie heeft, deze zelf bepaalt welke zorg op welk moment wordt ingezet. Dat vraagt om een andere, meer bescheiden rol van zorgaanbieders, meer aansluitend op de hulpvraag van de cliënt, en met een blik die veel meer dan nu gericht is op de buitenwereld.

Structuur

Structuur

Onze organisatie bestaat uit vier divisies:

 • Ambulant
 • Klinisch
 • Specifieke doelgroepen
 • Bedrijfsvoering

De zorg is (in)gericht om de cliënt heen. We bieden ambulante zorg waar het kan en klinische zorg waar het nodig is. Daarnaast hebben we een aantal specialismen gericht op specifieke doelgroepen: kind & jeugd, licht verstandelijk beperkten (lvb), forensisch en ouderen.
Op deze manier menen we de client optimaal te kunnen faciliteren in zijn of haar herstel.

Vier strategische doelen

Aansluiting op missie

We geven vorm aan onze missie door middel van vier strategische doelen. Met de plannen op het gebied van ontschotting van de zorg en verbetering van kwaliteit van zorg en toegang daartoe, dragen we maximaal bij aan de geestelijke gezondheid van de bewoners in onze regio. En met de uitvoering van de plannen en ambities op gebied van werkgeverschap & opleiden en het landgoed, krijgt het idee over een ‘blockchain voor zorg, werkgeverschap en onderwijs’ op ons duurzaam en ecologisch zorglandschap steeds meer potentie. Dit alles vanuit onze doelstelling: Herstel, leren en samenwerken vanuit eigen kracht. Herstelondersteunende zorg!

Hiermee bieden we als organisatie meer dan alleen zorg, maar vervullen we ook een netwerkfunctie en bouwen we mee aan de aantrekkelijkheid en gezondheid van onze regio. Dit alles kunnen we enkel bereiken met inzet en innovatiekracht van onze professionals op alle afdelingen, zowel zorg als ondersteuning en onze ketenpartners.

 1. Toegang tot zorg & kwaliteit van zorg
  • Intensiever samenwerken in de wijk
  • Wegwerken wachtlijsten
  • Herstelondersteunende zorg
  • Beste practices
  • Wetenschappelijk onderzoek en WNB Academie

2. Werkgeverschap en Opleiden

  • Compleet opleidingspalet
  • Opleiden en werk voor cliënten
  • Samenwerking met partners
  • Cultuur van vertrouwen en waardering
  • Ondersteunende technologie

3. Ontschotting zorgsectoren

  • Landgoedpartners
  • Systemen en financiering
  • Zorgverkoop

4. Ecologisch zorglandschap Vrederust

  • Optimale inzet gebouwen
  • Verdelen verantwoordelijkheden landgoed
  • Zorginhoudelijke samenwerking

Voor een uitgebreide toelichting van onze strategische doelen klik hier om het Strategisch Plan 2022 t/m 2024 in zijn geheel te lezen.

Complete plan

Dit is een verkorte weergave van ons strategisch plan, klik hier om het complete plan te lezen.

Voor vragen of meer informatie kun je mailen met raadvanbestuur@ggzwnb.nl

Lees hier onze meerjarenstrategie 2022 – 2024.