MijnGGZWNB

Organisatie en bestuur

Organisatie

De zorg van GGZ WNB is georganiseerd in 8 Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE), die doelgroepgericht zijn samengesteld. De Basis GGZ ondersteunen wij vanuit een apart organisatieonderdeel met een eigen merknaam: GGZuidland.

De zeven Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE’s) zijn: Veranderingsgericht, Kinder- Jeugd- en Jongvolwassenen psychiatrie, FACT en WOZ (WoonOndersteunendeZorg), Residentiële zorg, Ouderenpsychiatrie, Spoedzorgketen en Forensische psychiatrie en Licht Verstandelijk Beperkten.

De zorg die wij onze cliënten bieden wordt vanuit verschillende professionele disciplines ondersteund zoals de Bestuursdienst, Marketing & Communicatie, Facilitair & Vastgoed, Financiën, HR & Opleiding en Informatisering & Automatisering.

Bestuur

GGZ WNB staat onder bestuurlijke leiding van de Raad van Bestuur, met de Raad van Toezicht als toezichthoudend orgaan. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het beleid en de algemene gang van zaken in de organisatie. Bestuur geschiedt in goed overleg met de adviesorganen binnen onze instelling.

Raad van Bestuur

Mevrouw mr. drs. E.A.M. (Els) Govers en de heer V. (Vincent) Schouten vormen samen de Raad van Bestuur (RvB) van GGZ WNB.

 • Mr. drs. Els Govers (1959), klinisch-psycholoog en jurist gezondheidsrecht, is sinds 1 september 2019 in dienst als zorginhoudelijk bestuurder.
 • Drs. Vincent Schouten (1962), arbeid- en organisatiesocioloog, is sinds 10 mei 2021 in dienst als bestuurder a.i.

Momenteel zijn wij op zoek naar een tweede bestuurder. Reageren kan tot 2 januari 2022.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden.

 • Dhr. R. van Dam, voorzitter
 • Dhr. O. Zanin
 • Dhr. R. van den Oever
 • Mevr. A. Meijs
 • Dhr. J.A. van den Bos

Geneesheer-directeur

 • De heer J. Schillemans, psychiater
 • De heer M. van Schendel, psychiater

Visie en reglementen

Meerjarenstrategie en Besturingsvisie

In de Meerjarenstrategie beschrijft GGZ WNB de gekozen richting van de organisatie voor de komende jaren. De Besturingsvisie vormt een belangrijke bron voor de manier waarop wij als organisatie werken. Beide documenten worden momenteel herzien en kunnen binnenkort geraadpleegd worden.

De basis wordt gevormd door vier strategische organisatieprogramma’s.

1. Toegang tot zorg en kwaliteit van zorg

Dit programma bestaat uit twee onderdelen. Aan de ene kant de toegang tot de zorg, gericht op zowel het verbeteren van de samenwerking van de interne als de externe keten. En aan de andere kant het continu verbeteren van de kwaliteit van zorg. Deze twee onderdelen staan niet los van elkaar en vullen elkaar aan. De kunst is om hier twee vliegen in één klap te slaan.

Plannen en doelen gericht op toegang tot zorg:

 • Intensiever samenwerken in het sociaal domein
 • Wegwerken wachtlijsten

Verbeteren van de (kwaliteit van) zorg

Naast samenwerking rondom de cliënt gericht op zijn of haar hulpvraag, is het ook van belang om onszelf zorginhoudelijk te blijven ontwikkelingen. Daarbij kiezen we de volgende speerpunten:

 • Herstelondersteunde zorg
 • Best practices
 • Wetenschappelijk onderzoek en WNB academie

2. Werkgeverschap en opleiding
Kijkend naar de ontwikkelingen in onze regio zien wij dubbele vergrijzing, het huidige opleidingsaanbod dwingt jongeren naar andere regio’s te gaan en het aanbod van banen neemt ook af, mede door het vertrek van grote werkgevers. Belangrijk is om dit als een kans te zien. Halsteren, met zijn geografische ligging en de ruimte, kan juist een oplossing bieden. Hiermee zijn wij aan de slag gegaan en zien veel mogelijkheden gericht op werk, onderwijs, ontwikkeling en onderzoek.

GGZ WNB is in overleg gegaan met partners om een samenwerkingsverband op te zetten op het landgoed om het integraal zorg- en opleidingspakket voor de regio West-Brabant te verbreden en te verdiepen en een ander werkgeversconcept te ontwikkelen.

Plannen en doelen binnen dit programma zijn:

 • Compleet opleidingspallet
 • Opleiding voor cliënten
 • MBO-V opleiding
 • Personeelstransferium
 • Moderne werkgever: Warmere cultuur, ook medewerkers en leidinggevenden hebben regie
 • Moderne werkgever: ondersteunende technologie

3. (Financiële) Ontschotting over de diverse zorgsectoren

Opdat we optimaal gebruik kunnen maken van elkaars (zorg)expertises, cliënten minder vaak of niet hoeven te verhuizen en we vanwege de nabijheid van elkaars woon- en werklocaties veel doelgerichter en voordeliger onze gezondheidsdoelstellingen kunnen realiseren. We bewegen met de client mee, zijn vraag is bepalend, niet onze organisatorische ‘grenzen’. Hierdoor kan je nog meer een aantrekkelijke werkgever zijn. De eerste resultaten zijn heel positief, zowel voor cliënten als medewerkers. Dit programma is nauw verbonden met het eerste programma over verbeteren van toegang tot de zorg.

Doelen en ontwikkelingen:

 • Concrete samenwerking met de landgoedpartners. Vier thema’s in deze samenwerking zijn:
  • Werk voor mensen met een beperking
  • Aanbieden niveau 1 en 2 leermogelijkheden
  • Gemeenschappelijke voorzieningen
  • Expertise delen en verdiepen
 • Aanpassen van onze systemen en financiering
 • Betere samenwerking met en afstemmen van ons aanbod op de markt. Ons verkoopportfolio moet daar ondersteuning voor bieden.

4. Een ecologisch zorglandschap op het landgoed
Onze instelling ligt in het bosrijk landgoed Vredesrust, 42 hectare groot. Door de afbouw van bedden in de ggz zijn ook op ons terrein gebouwen leeggekomen. Dat biedt mogelijkheden tot herbestemming en sommige gebouwen kunnen worden gesloopt. Daardoor komt ook meer ruimte vrij voor nieuwe aan zorg gelieerde bebouwing voor een divers zorgaanbod. Ook ouderen- en gehandicaptenzorg zijn reeds gevestigd op het landgoed. Op het landgoed willen we met onderwijs- en zorgpartners de mogelijkheid creëren om studenten dichtbij hun werk te laten leren en wonen. Onze droom is een echte campus op het landgoed.

Corona & GGZ WNB

Informatie voor cliënten en naasten over het coronavirus
Corona & GGZ WNBCoronavirus