MijnGGZWNB

Behandelingen

Bij een behandeling met behulp van medicijnen gebruik je medicatie om klachten te verminderen of soms zelfs te laten verdwijnen. Ook kunnen medicijnen de werking van andere therapieën versterken en verbeteren.

Tijdens de behandeling wordt gekeken hoe de medicijnen bij je werken en of het medicijn of de hoeveelheid (dosis) aangepast moet worden.

Cognitieve gedragstherapie is een vorm van psychotherapie, die heel effectief kan zijn en het meest wordt toegepast. Bij deze therapie onderzoek je samen met de therapeut wat je denkgewoonten zijn, zodat je deze kunt veranderen en jouw klachten afnemen.

In het behandelprogramma Cognitieve Training krijgt u inzicht in uw gevoelens, gedachten en gedrag in bepaalde situaties en hoe u dat kunt veranderen. U leert tijdig lichaamsspanning te herkennen en hoe daarmee om te gaan via ontspanningstechnieken. Daardoor verminderen uw psychische klachten.

Dit is een behandeling voor als u, ten gevolge van een persoonlijkheidsstoornis, vaak heftige gevoelens ervaart en hier moeilijk mee om kunt gaan. De therapie is er op gericht om vaardigheden te leren om beter met uw gevoelens om te kunnen gaan. Zo krijgt u meer controle over uw gedrag. De therapie helpt u evenwicht te brengen in uw leven zodat u zich beter voelt en sterker in uw schoenen staat.

De diëtist is er op gericht om u informatie, adviezen en behandeling te geven op het gebied van voeding en dieet. De diëtist van GGZWNB is gespecialiseerd in vragen rondom voeding of dieet van mensen met psychiatrische problematiek.

In het behandelprogramma E-Cognitieve Training (een eHealth-module) krijgt u inzicht in uw gevoelens, gedachten en gedrag in bepaalde situaties en hoe u dat kunt veranderen. U leert tijdig lichaamsspanning te herkennen en hoe daarmee om te gaan via ontspanningstechnieken. Daardoor verminderen uw psychische klachten.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een volwaardige en effectieve therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. EMDR wordt m.n. wanneer er sprake is van PTSS (posttraumatische stress-stoornis) en andere traumagerelateerde angstklachten. Het doel van EMDR is het verminderen van klachten zoals spanning, somberheid, nachtmerries en herbelevingen die in verband worden gebracht met een trauma.

Indien u problemen ondervindt bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen die u door een lichamelijke of psychische beperking niet meer (zo goed) kunt doen, kan de ergotherapeut u hierbij ondersteunen. Het doel van de therapie is het vergroten van uw zelfredzaamheid bij uw dagelijkse handelingen.

Groepspsychotherapie is een specialistische vorm van behandeling. Het doel van groepspsychotherapie is het opheffen, verminderen of dragelijk maken van uw psychische klachten of stoornissen en uw kwaliteit van leven zo veel mogelijk te verbeteren.

Groepstherapie is therapie waarin je met anderen ervaringen delen en naar oplossingen zoekt. Groepstherapie kan de vorm hebben van een cursus waarin u vaardigheden leert (zoals voor uzelf opkomen of uzelf ontspannen). Of de therapie is gericht op het krijgen van meer inzicht in jezelf. Je gaat binnen de groep op zoek naar je valkuilen, onder andere in het contact met anderen. Wat u in de groepstherapie ontdekt over uzelf, neemt u mee naar uw dagelijkse leven.

In deze therapie wordt niet alleen gepraat, maar oefen je ook samen met anderen ander gedrag. Het doel is het versterken van je sterke kanten, beter over je gevoelens kunnen praten en het vergroten van je zelfvertrouwen, waardoor je beter gaat functioneren en je je beter in je vel voelt.

Individuele psychotherapie is een specialistische vorm van behandeling. Het doel van psychotherapie is het opheffen, verminderen of dragelijk maken van uw psychische klachten of stoornissen en uw kwaliteit van leven zo veel mogelijk te verbeteren.

In een individuele behandeling hebt u gesprekken met uw therapeut alleen. Hierin werkt u heel gericht aan de doelen en thema’s die voor u van belang zijn.

Het eerste gesprek met een zorgverlener (intaker) van GGZ WNB noemen wij intake. Het doel van het intakegesprek is om met elkaar kennis te maken met elkaar en om de aard en ernst van uw klachten en de wijze waarop uw klachten uw dagelijks leven beïnvloeden, in kaart te brengen. Ook kunt u dan aangeven wat u verwacht van de behandeling (uw hulpvraag).

Dit is een intensieve behandeling voor als u ten gevolge van een persoonlijkheidsstoornis vaak heftige gevoelens ervaart en hier moeilijk mee om kunt gaan. De klachten bestaan meestal al langere tijd en ambulante hulp is voor u niet voldoende gebleken. De groepstherapie is er op gericht om vaardigheden te leren om beter met uw gevoelens om te kunnen gaan en weer structuur aan te brengen in uw dagelijks leven.

Deze intensieve groepstherapie is bedoeld voor volwassenen met forse, al langere tijd bestaande, angst- en stemmingsklachten. Er is vaak sprake van verdriet en emotionele eenzaamheid. Het doel van de therapie is het verminderen van uw klachten en toegroeien naar een leven waarin u zich verbonden voelt met andere mensen, met wie u uw emoties kunt delen.

In het Nederlands vertaald betekent IHT ‘intensieve thuisbehandeling’. Deze behandeling kan worden ingezet als uw situatie (tijdelijk) zo ontregeld is dat u deze niet meer de baas bent. Intensieve thuisbehandeling helpt u weer te herstellen. Bij IHT bent u met uw behandelaar overeengekomen dat uw eigen omgeving hier de beste plaats voor is. Zo kan een opname en/of crisis voorkomen worden of verkort worden.

Deze groep is vooral passend als je gemakkelijker over je gevoelens wilt praten en je zelfstandiger in het leven wilt leren staan. In de groep leer je steviger in je schoenen te staan.

Klinische behandeling is een zeer intensieve vorm van behandeling, waarbij je bent opgenomen in een klinische afdeling. Je verblijft korte of langere tijd dag en nacht bij GGZ WNB. Een klinische behandeling kan nodig zijn, wanneer je psychische klachten zo ernstig zijn, dat ze je leven ontwrichten en lichtere vormen van zorg onvoldoende effect zullen hebben. Het doel van klinische behandeling is om de klachten zodanig te verminderen en dragelijk te maken, dat je daarna weer je eigen leven kan oppakken, meestal in combinatie met een vervolgbehandeling.

Een leefstijltraining is een training voor mensen die hun alcoholgebruik, middelengebruik, gok- of gamegedrag willen veranderen. Leefstijltraining kan individueel of in groepen gegeven worden, en kan kort of lang zijn. Het doel van de leefstijltraining is het veranderen van je gedrag met betrekking tot het gebruik van alcohol, middelen, gokken of gamen. Dit doe je door ander gedrag aan te leren: een andere leefstijl. Je leert risicosituaties te vermijden, je zelfcontrole te vergroten en een terugval te voorkomen. Het is belangrijk dat je je gebruik wil veranderen, ook al weet je nog niet hoe.

Bij een bipolaire stoornis kunnen de stemmingswisselingen verminderen door het gebruik van lithium. Lithium is het meest effectieve medicijn bij een bipolaire stoornis. Lithium kan echter bijwerkingen hebben waardoor het nodig is om zeer regelmatig te screenen op mogelijke lichamelijke complicaties. Deze controles worden uitgevoerd op de Lithiumpoli. Tijdens de behandeling wordt gekeken hoe het medicijn werkt en of het medicijn of de hoeveelheid aangepast moet worden.

Wanneer uw kind / partner psychische problemen heeft, wilt u graag weten wat er aan de hand is en welke houding en aanpak helpend is. Mediatietherapie is er op gericht om voorlichting en adviezen hierover te geven. Daarnaast wordt ook besproken wat het voor u betekent en welke gevoelens dit bij u oproept. Samen wordt gezocht naar een manier van ondersteunen die voor jullie allen passend is en zo ook een bijdrage kan leveren aan de vermindering van de klachten bij uw kind/partner.

Soms heeft u vragen of twijfels over het nut / noodzaak van een bepaalde behandeling. Bijvoorbeeld vanuit een eerdere ervaring of vanuit hoe u zich nu voelt. In deze gesprekken worden deze twijfels met u besproken en welke behandeling het meest passend is in uw situatie.

De groep ‘Niet meer door het Lint’ is bedoeld voor mannen die agressief gedrag willen leren beheersen en zo de negatieve gevolgen van het agressieve gedrag verminderen.

Een psychiatrisch onderzoek wordt gedaan als iemand psychische klachten heeft of er een vermoeden is van een psychische aandoening.

Het psychiatrisch onderzoek wordt uitgevoerd om te bepalen of er sprake is van een psychische aandoening (diagnose) en het bepalen van de ernst van de klachten. In kaart wordt gebracht wat eventuele oorzaken zijn en welke factoren van invloed zijn op de psychische klachten. Op basis van zijn onderzoek, bepaalt de psychiater welke behandeling het beste bij jouw situatie past en geeft daar uitleg over. De resultaten van het psychiatrisch onderzoek zijn uitgangspunt voor het behandelplan.

Het doel van psychoeducatie aan u als naaste van de cliënt, is het geven van voorlichting, steun en advies over diens problematiek om hem/haar beter te kunnen begrijpen en te kunnen steunen.

Het doel van psychoeducatie is het geven van voorlichting, steun en advies over uw problematiek, zodat u zichzelf beter leert begrijpen.

Een psychodiagnostisch onderzoek wordt gedaan om je functioneren in kaart te brengen. Het doel van het psychodiagnostisch onderzoek is het beter begrijpen van je klachten en het geven van adviezen voor verdere behandeling. Bij dit onderzoek kan gebruik gemaakt worden van vragenlijsten en testen.

Er zijn verschillende vormen van psychologische behandeling. Het doel van de behandeling is uw psychische klachten te verminderen, draaglijker te maken en/of te accepteren waardoor u zich beter in uw vel voelt. Psychologische behandeling is een proces van samenwerken. Daarbij gaat u met uw psycholoog in gesprek om samen te werken aan uw herstel.

Psychotherapie is een specialistische vorm van behandeling voor psychische problemen. Het doel van de therapie is om uw psychische problemen te verminderen of dat u die zodanig kunt beïnvloeden dat u er minder last van hebt in het dagelijks leven. De therapeut helpt u gevoelens te verwerken en/of moeilijke situaties anders aan te pakken.

Psychotherapie is een specialistische vorm van behandeling. Het doel van psychotherapie is het opheffen, verminderen of dragelijk maken van uw psychische klachten of stoornissen en uw kwaliteit van leven zo veel mogelijk te verbeteren. U kunt psychotherapie individueel of in groepsvorm volgen.

Als kind ontwikkelt u uw eerste (onbewuste) ideeën over wie u bent, hoe u zich moet gedragen en wat u van de wereld kunt verwachten. Deze patronen in denken, voelen en gedrag noemen we schema’s. Bij schematherapie krijgt u inzicht in de invloed van ervaringen uit uw jeugd op uw gedachten, gevoelens en gedrag van nu en hoe u dit kunt veranderen. Het is een specialistische therapie voor mensen met (borderline) persoonlijkheidsproblematiek.

Schematherapie is één van de bewezen effectieve behandelmethoden bij persoonlijkheidsproblematiek en bij terugkerende of chronische angst- en stemmingsstoornissen.

De Sologangersgroep is een specifieke cursus voor jongvolwassenen met een autisme spectrum stoornis. Het doel is dat je meer zicht krijgt op je eigen sterke en zwakke kanten en dat je sociale vaardigheden en de manier waarop je om kunt gaan met dagelijkse problemen versterkt worden.

Mensen met psychische problemen hebben soms ook last van lichamelijke klachten, die mogelijk met deze psychische problemen en/of de bijwerkingen van medicijnen samenhangen. Daarom voeren we bij cliënten met ernstige klachten een gezondheidsonderzoek uit. Dit onderzoek is van belang voor je gezondheid, brengt je gezondheid in kaart en geeft informatie over hoe je gezond kunt blijven in de toekomst. Je krijgt adviezen om je gezondheid te verbeteren en het risico op lichamelijke gezondheidsproblemen te verminderen.

Door individuele gesprekken met een zorgverlener kun je leren om beter en anders om te gaan met je problemen. Steunende en structurerende behandeling is erop gericht dat je je sterke en zwakke kanten leert kennen, waardoor je je eigen leven beter kunt sturen en je zelfvertrouwen groter wordt. Je krijgt voorlichting over je klachten, wat daarbij van invloed is en hoe je daarmee om kan gaan. Je leert moeilijke situaties te herkennen en tijdig te signaleren. Je leert je eigen mogelijkheden en onmogelijkheden te accepteren en je grenzen aan te geven.

Wanneer je psychische problemen hebt, heeft dit ook effect op jouw omgeving en kan jouw omgeving weer invloed hebben op hoe het met jou gaat. In deze gesprekken met jouw naasten wordt besproken wat er aan de hand is en hoe ze jou daar bij kunnen helpen tijdens de behandeling.

Systeemtherapie wordt ook wel relatie- en gezinstherapie genoemd. Belangrijke naasten, zoals je partner, ouders, broer, zus, kunnen betrokken worden bij de therapie. In de therapie worden jullie je bewust van de manier waarop je veelal op elkaar reageert en krijgen jullie zicht op de invloed die je op elkaar hebt. Van daaruit wordt er gewerkt naar een nieuwe, positieve manier van omgaan met elkaar.

De groep ‘Uit de schaduw’ is ontwikkeld voor vrouwen die thuis te maken hebben (gehad) met lichamelijk of geestelijk geweld door hun partner. Het doel is het verkrijgen van veiligheid in uw leefsituatie en toewerken naar verwerking van de heftige ervaringen.

Dit is een training voor mensen met een Borderline Persoonlijkheid Stoornis en daarop lijkende problemen. De training is bedoeld voor jongeren en volwassenen die moeite hebben hun emoties in de hand te houden en last hebben van heftige stemmingswisselingen. Het doel is leren omgaan met je emoties en het verbeteren van het evenwicht in je dagelijks leven.

VERS II is het vervolg op VERS I. Als je VERS I goed doorlopen hebt en je in staat bent de VERS I vaardigheden toe te passen, dan kan VERS II hierop een vervolg zijn. Het doel is herhaling en verdieping van wat je geleerd hebt in VERS I, zodat je meer grip krijgt op je emoties.

Deze vaardigheidstraining is speciaal bedoeld voor volwassenen met de diagnose ASS. Het doel van deze groepstraining is het aanreiken van strategieën en het aanleren van vaardigheden zodat u in het dagelijkse leven beter kunt gaan functioneren.

Vaktherapie is een therapievorm waarbij vooral doen en ervaren centraal staat. Het doel van vaktherapie is uw psychische klachten te verminderen, draaglijker te maken en/of te accepteren waardoor u zich beter in uw vel voelt. Om dit doel te bereiken wordt gebruik gemaakt van een expressief middel zoals muziek, creatief materiaal of beweging.

Beeldende therapie is een behandeling voor mensen met psychische klachten vooral als u moeilijk over uw problemen kunt praten of wanneer u er juist heel goed over kunt vertellen, maar daarmee aan uw gevoelens voorbij gaat. Het doel is door beeldende middelen zoals tekenen, boetseren, schilderen, etc. een veranderingsproces hierin te bewerkstelligen.

Klachten waarvoor u in behandeling bent, hebben invloed op uw gedrag. Dramatherapie is een behandelingsvorm waarbij u leert om u bewust te zijn van wat u denkt, voelt en doet en u leert welke keuzes je daarin anders kunt maken. U onderzoekt uw gedrag en oefent in verschillende situaties. Deze therapie wordt gegeven in een spelvorm.

Binnen muziektherapie wordt het luisteren naar en/of het maken van muziek als middel ingezet om uw psychische klachten te verminderen, draaglijker te maken en/of te accepteren waardoor u zich beter in uw vel voelt.

Het doel van psychomotore therapie is het verminderen of verdwijnen van psychische klachten via beweging en lichaamservaring. Klachten zoals somberheid, angsten, prikkelbaarheid, onzekerheid tegenover anderen, spanningen, eetproblemen of burn-out hebben ook een lichamelijke kant. Een psychomotorisch therapeut richt zich speciaal op wat uw lichaam aangeeft: lichamelijke spanningen, lichaamstaal, lichaamshouding, uw manier van bewegen, ademhaling en lichaamsbeleving.

Binnen GGZ WNB werken wij in sommige behandelingen met Virtual Reality (VR). De inzet van VR is efficiënt voor het aangaan van je angsten. Je kunt een situatie die angst inboezemt nabootsen.

Deze groepstherapie is bedoeld voor vrouwen die zich onveilig hebben gevoeld in hun jeugd en daar klachten door hebben gekregen. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn geweest van seksueel misbruik en/of lichamelijk geweld. In de therapie leert u omgaan met de gevolgen van de traumatische gebeurtenissen nu en in de toekomst, zodat uw klachten verminderen en u beter kunt gaan functioneren.

ZZ staat voor Zelfstandig en Zelfverzekerd. Het doel van deze therapie is dat je jezelf beter leert kennen.