Medezeggenschap

 

Cliënten, medewerkers en familie zijn vertegenwoordigd in de medezeggenschap binnen GGZ WNB. In verschillende raden praten zij mee over de koers van GGZ WNB en over ons beleid. Ze geven gevraagd en ongevraagd advies, en dragen zo bij aan de voortdurende ontwikkeling van onze organisatie en de zorg die we leveren.

GGZ WNB kent een actieve Cliëntenraad en Ondernemingsraad. Daarnaast hebben de Familieraad en de Professionele Beraden een belangrijke adviesrol. De Professionale Beraden bestaan uit zorginhoudelijke professionals.

Cliëntenraad

De Cliëntenraad van GGZ WNB is een wettelijk verplicht, onafhankelijk adviesorgaan. De raad volgt het beleid van de organisatie kritisch en houdt daarbij de belangen van cliënten scherp in het oog. Het uitgangspunt van de Cliëntenraad is dat cliënten zoveel mogelijk betrokken worden bij de gang van zaken in de eigen leef-, behandelings- of begeleidingsomgeving.  

De Cliëntenraad bestaat uit een enthousiaste groep vrijwilligers, die direct of indirect betrokken zijn bij de instelling en haar cliënten. Zij zijn voor GGZ WNB de stem van de cliënten. En die stem is onmisbaar.

Lees hier meer over het GGZ-beleid in Nederland.

Folder over Cliëntenraad
Contactgegevens Cliëntenraad

Familieraad

De Familieraad van GGZ WNB bestaat uit enthousiaste familieleden en naasten die zich betrokken voelen bij GGZ WNB en haar cliënten. Zij komen op voor de collectieve belangen van familie en naasten van cliënten. Dit doen zij door regelmatig in gesprek te gaan met de Raad van Bestuur en gevraagd en ongevraagd advies te geven. Daarnaast wordt veel samengewerkt met de Cliëntenraad en het Platform Ervaringsdeskundigen.

Folder over familieraad
Contactgegevens Familieraad

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad van GGZ WNB is een wettelijk verplicht, onafhankelijk adviesorgaan. De raad waarborgt de medezeggenschap van medewerkers en is een belangrijke gesprekspartner van het bestuur en management. Zo bevorderen zij het werkklimaat en bewaken ze de kwaliteit van arbeid.

U kunt contact opnemen met de OR via 06 10102594 of OR@ggzwnb.nl