Opleidingen

 

GGZ WNB heeft een belangrijke opleidingsfunctie in Westelijk Noord-Brabant en Zeeland. Wij leiden ieder jaar voor diverse beroepsopleidingen mensen op die in de nabije toekomst in de GGZ werkzaam willen zijn. Hierdoor zorgen we voor een constante stroom van nieuwe frisse kennis en ervaring van buiten. We bieden opleidingsplaatsen voor de:


Opleiding tot psychiater

De A-opleiding psychiatrie kent een instroom van drie aios per jaar. Arts-assistenten die de opleiding bij GGZ WNB doen, hebben gekozen voor een relatief jonge opleiding in de periferie. Hieronder wordt toegelicht waarom:
Jong –arts-assistenten worden uitgenodigd mee te denken over en hun bijdrage te leveren aan de vormgeving van hun opleiding. Feedback en eigen ervaringen worden zeer gewaardeerd.
Perifeer – vanwege de grote diversiteit in onze cliëntenpopulatie, de daaruit voortvloeiende zorgpaden en de nadruk op het leren in de praktijk tijdens de opleiding. Arts-assistenten worden opgeleid tot Medisch Specialist met Competentiegericht Opleiden volgens het CanMEDS model. We volgen de richtlijnen van de Herziening Opleiding en Onderwijs Psychiatrie (HOOP). Hierdoor vinden er uitgebreide toetsmomenten in praktijksituaties plaats. Deze toetsmomenten vallen binnen de opleidingsgroep docentprofessionalisering waardoor de kwaliteit van de supervisie gewaarborgd wordt.

Voor wie

De opleiding tot psychiater is bedoeld voor basisartsen.

Toelatingseisen

Diploma basisarts.

Start van de opleiding

Op 1 april en 1 oktober. Op de andere momenten kan soms gekozen worden voor een anios-schap tot aan de start van de opleiding.

Globale opzet

De eerste 2,5 jaar betreft het algemene deel, de laatste 2 jaar het specifieke aandachtsgebied: Volwassenen, Ouderen of Kind en Jeugd. Het aandachtsgebied is de keuze van de aios; hierop wordt het onderwijs en het type afdeling zoveel mogelijk afgestemd. Een deel van de opleiding kan in de laatste twee jaar ook buiten de instelling plaatsvinden.

 • Afdelingswerk: diagnostiek en behandeling onder supervisie. In principe wordt er halfjaarlijks veranderd van afdeling: in het begin voornamelijk klinisch, aan het eind voornamelijk ambulant.
 • Onderwijs:
  • Consortiumonderwijs: De A-opleiding bij GGZWNB maakt deel uit van het Consortium Psychiatricum Nederland Zuidwest. Die bestaat uit: GGZ Westelijk Noord-Brabant (Halsteren), ErasmusMC (Rotterdam), Antes (Poortugaal), Yulius (Dordrecht), Delfland (Delft) en Parnassia (Den Haag). Met dit consortium wordt er op de donderdagmiddag gezamenlijk onderwijs gevolgd. Meer informatie: http://www.opleidingtotpsychiater.nl
  • Instellingsgebonden onderwijs: casuïstiek, wetenschappelijke presentaties, neurologie, psychiatrie gerelateerd somatiekonderwijs, BOPZ-onderwijs en capita selecta; dit vindt wekelijks plaats.
  • Psychotherapieonderwijs: algemene gesprekstechnieken, cognitieve gedragstherapie, relatietherapie, psychodynamische psychotherapie. De aios krijgt supervisie op deze psychotherapieterreinen a.d.h.v. eigen opgenomen audio of video ofwel a.d.h.v. live gesprekken.
 • Leertherapie: gedurende 50 sessies ontvangt de aios therapie, waarin hij of zij de kans krijgt aan zichzelf te werken met als doel de opleiding en de uitvoering van het vak psychiatrie te laten slagen.

 

Duur van de opleiding

In principe 4,5 jaar. In overleg kan er gekozen worden om de opleiding gedurende een periode deeltijd te volgen. Hierbij geldt dan een overeenkomende verlenging van de opleidingsduur.

Werktijden

Tijdens kantooruren van 8:30 tot 17:30 uur en regelmatig doordeweekse diensten van 17:00 tot 08:30 uur. In de weekenden is er een 24-uursdienst van 8:30 tot 8:30 uur. Er is mogelijkheid tot overnachting in een artsendiensthuis en een maaltijdvergoeding.

Salaris

Conform CAO.

Reis- en studiekosten

Door de werkgever wordt het volgende vergoed: 1) reiskosten conform CAO en 2) kosten verbonden aan congressen e.a. tot een bepaalde hoogte.

Meer informatie en Solliciteren

Neem voor meer informatie contact op met:

J. van Veldhoven, secretaresse A-opleiding GGZ WNB
T: (0164) 28 91 27
E: j.vanveldhoven@ggzwnb.nl

 

P. Michielsen, A-Opleider
T: (0164) 28 94 97
E: p.michielsen@ggzwnb.nl

Opleiding tot GZ-psycholoog

De Gz-psycholoog is een breed opgeleide ‘allround’ psycholoog die inzetbaar is in alle sectoren van de gezondheidszorg. Hij treedt zelfstandig op als diagnosticus en behandelaar van:

- Psychische problematiek;
- Disfuncties en stoornissen bij psychische en lichamelijke ziekten;
- Psychische en lichamelijke handicaps;
- Persoonlijke of relationele problematiek.

Voor wie?
De opleiding is bedoeld voor basispsychologen, orthopedagogen of geestelijke gezondheidskundigen die zich willen laten registreren als Gz-psycholoog (artikel 3 wet BIG).

GGZ WNB biedt praktijkopleidingsplaatsen aan voor interne en externe kandidaten.

Toelatingseisen
- Masterdiploma psychologie, orthopedagogiek of geestelijke gezondheidskunde, waarbij moet worden aangetoond dat bepaalde vakken zijn afgelegd;
- Er is een stage gevolgd van minstens 520 uur;
- De basisaantekening psychodiagnostiek is behaald.

Start van de opleiding
Jaarlijks in september.

Globaal opzet
De opleiding omvat in totaal 3600 uur, verdeeld over het cursorisch onderwijs en het praktijkdeel. Tijdens de praktijkopleiding doorloop je een traject van twee jaar bij GGZ WNB. Wij zorgen voor de nodige supervisie, praktijk- en werkbegeleiding, conform de vigerende richtlijnen, en faciliteren je ook in tijd voor het volgen van het cursorisch onderwijs bij de RINO Groep. We betalen tevens jouw reiskosten en het volledige collegegeld van de RINO Groep.

Er worden twee varianten aangeboden:
1. Volwassenen & ouderen;
2. Kinderen & jeugd.

Duur van de opleiding
2 jaar

Werktijden
Een gemiddelde werkweek van 36 uur.

Salaris
Conform de CAO GGZ WNB

Reis- en studiekosten
Alle kosten zijn voor rekening van de werkgever.

Solliciteren
Kandidaten voor de opleiding dienen zich eerst aan te melden bij de Vereniging Landelijk Overleg van GGZ-Opleidingsinstellingen (VLOGO). Deze instelling controleert of kandidaten voldoen aan alle vooropleidingseisen. Indien dit het geval is, ontvangt de student een LOGO-verklaring. Meer informatie over deze voorafgaande centrale aanmeldingsprocedure is te vinden op: https://www.vlogo.nl/categorie/logo-verklaring.

Indien men in het bezit is van een LOGO-verklaring kunnen interne en externe kandidaten gelijktijdig solliciteren voor een opleidingsplaats bij GGZ WNB. De P-opleider selecteert geschikte kandidaten, hierin bijgestaan door een adviserende sollicitatiecommissie.

Na een succesvolle sollicitatie wordt de kandidaat door de P-opleider voordragen aan de hoofdopleider van de RINO. Na een aanvullende selectieprocedure bij de RINO besluit de hoofdopleider of de kandidaat definitief wordt toegelaten tot de opleiding.

Opleiding tot klinisch psycholoog

De klinisch psycholoog is gespecialiseerd in het diagnosticeren en behandelen van mensen met complexe psychische en/of psychosomatische problematiek. Hij is in staat tot het zelfstandig opzetten, uitvoeren en evalueren van toegepast wetenschappelijk onderzoek en legt daarbij de verbinding tussen de klinische praktijk en de wetenschap. Hij bezit kennis en vaardigheden op het gebied van management, beleid en organisatie en kan leidinggevende posities in de zorg innemen. Klinisch psychologen kunnen in alle sectoren van de gezondheidszorg worden ingezet.

Voor wie?
De opleiding is bedoeld voor Gz-psychologen die zich willen specialiseren tot klinisch psycholoog (artikel 14 wet BIG) en leidt tevens tot registratie als psychotherapeut (artikel 3 wet BIG).

GGZ WNB biedt praktijkopleidingsplaatsen aan voor interne en externe kandidaten.

Toelatingseisen
BIG registratie als Gz-psycholoog

Start van de opleiding
Jaarlijks in januari.

Globaal opzet
De opleiding tot klinisch psycholoog omvat in totaal 4.075 uur, verdeeld over het cursorisch onderwijs en het praktijkonderwijs. Daarnaast volgt men een leertherapie van 50 uur.

De opleiding is zo ingericht dat het onderdeel psychotherapie gelijkwaardig is aan dit van de opleiding tot psychotherapeut.

Tijdens de praktijkopleiding doorloop je een traject van vier jaar bij GGZ WNB. Wij zorgen voor de nodige supervisie, praktijk- en werkbegeleiding conform de vigerende richtlijnen, en faciliteren je ook in tijd voor het volgen van het cursorisch onderwijs bij de RINO Groep en de leertherapie. We betalen tevens jouw reiskosten, de leertherapie en het volledige collegegeld van de RINO Groep. Er worden twee varianten aangeboden:

1. Volwassenen & ouderen;
2. Kinderen & jeugd.

Duur van de opleiding
4 jaar

Werktijden
Een gemiddelde werkweek van 28 tot 36 uur.

Salaris
Conform de CAO GGZ WNB

Reis- en studiekosten
Alle kosten zijn voor rekening van de werkgever.

Solliciteren
Interne en externe kandidaten kunnen gelijktijdig solliciteren voor een opleidingsplaats bij GGZ WNB. De P-opleider selecteert geschikte kandidaten, hierin bijgestaan door een adviserende sollicitatiecommissie.

Na een succesvolle sollicitatie wordt de kandidaat door de P-opleider voordragen aan de hoofdopleider van de RINO. Na een aanvullende selectieprocedure bij de RINO besluit de hoofdopleider of de kandidaat definitief wordt toegelaten tot de opleiding.

 

Opleiding tot psychotherapeut

De psychotherapeut is een professional die zich richt op behandeling van cliënten met complexe problematiek, veelal meervoudige problematiek, persoonlijkheidsproblematiek of een combinatie van beiden. Het werken met deze cliënten houdt in dat de psychotherapeut goed opgeleid moet zijn in
- het interpreteren van een veelheid aan informatie voor het maken van een probleemanalyse en indicatiestelling;
- het (h)erkennen van overdracht en tegenoverdracht;
- en het uitvoeren van een complexe behandelmethode zonder dat de werkwijze per zitting uitgeschreven staat.
Psychotherapeuten zijn bij uitstek deskundig in het hanteren van de therapeutische relatie in een langer durende psychotherapie.

Voor wie?
De opleiding is bedoeld voor Gz-psychologen die zich willen laten registreren als psychotherapeut (artikel 3 wet BIG).

GGZ WNB biedt praktijkopleidingsplaatsen aan voor interne en externe kandidaten.

Toelatingseisen
BIG registratie als Gz-psycholoog

Start van de opleiding
Jaarlijks in januari.

Globaal opzet
De post-Gz variant van de opleiding tot psychotherapeut omvat in totaal 2081 uur, verdeeld over het cursorisch onderwijs en het praktijkonderwijs. Daarnaast volgt men een leertherapie van 50 uur.

Tijdens de praktijkopleiding doorloop je een traject van drie jaar bij GGZ WNB. Wij zorgen voor de nodige supervisie, praktijk- en werkbegeleiding conform de vigerende richtlijnen, en faciliteren je ook in tijd voor het volgen van het cursorisch onderwijs bij de RINO Groep en de leertherapie. We betalen tevens jouw reiskosten, de leertherapie en het volledige collegegeld van de RINO Groep.

Er worden twee varianten aangeboden:

1. Volwassenen & ouderen;
2. Kinderen & jeugd

Duur van de opleiding
3 jaar

Werktijden
Een gemiddelde werkweek van 24 tot 36 uur.

Salaris
Conform de CAO GGZ WNB

Reis- en studiekosten
Alle kosten zijn voor rekening van de werkgever.

Solliciteren
Interne en externe kandidaten kunnen gelijktijdig solliciteren voor een opleidingsplaats bij GGZ WNB. De P-opleider selecteert geschikte kandidaten, hierin bijgestaan door een adviserende sollicitatiecommissie.

Na een succesvolle sollicitatie wordt de kandidaat door de P-opleider voordragen aan de hoofdopleider van de RINO. Na een aanvullende selectieprocedure bij de RINO besluit de hoofdopleider of de kandidaat definitief wordt toegelaten tot de opleiding.

 

Opleiding tot GGZ Verpleegkundig specialist

GGZ WNB biedt jaarlijks opleidingsplaatsen voor mensen die als Verpleegkundig Specialist willen gaan werken binnen GGZ. Het beroep Verpleegkundig Specialist is erkend op basis van de beroepskwalificaties, volgens artikel 14 van de wet BIG. Het verpleegkundig specialisme kenmerkt zich door drie belangrijke pijlers namelijk: verpleegkundige behandelverantwoordelijkheid, innovatie & onderzoek en coaching & deskundigheidsbevordering. De GGZ-VS opleiding start, afhankelijk van de opleidingsvariant, jaarlijks in januari en september.

Voor wie

Om in aanmerking te komen voor de opleiding dient u bij voorkeur een kandidaat vanuit GGZ WNB te zijn, zij krijgen voorrang boven externe kandidaten. GGZ WNB werkt samen met twee verschillende opleidingsvarianten die beiden opleiden tot dezelfde titel Verpleegkundig Specialist GGZ Artikel 14:
A. Stichting Opleidingsinstelling Geestelijke Gezondheidszorg Verpleegkundig Specialist te Utrecht (zie www.ggzvs.nl). Bij deze opleiding is sprake van een samenwerkingsverband tussen GGz Breburg en GGZ WNB. Beide instellingen hebben een erkenning als praktijkopleidingsinstelling en vullen binnen het samenwerkingsverband jaarlijks opleidingsplaatsen in.
B. De Advanced Nurse Practitioner/ GGZ-verpleegkundig specialist-opleiding aan de Hogeschool Utrecht met praktijkleerplaatsen binnen GGZ WNB. GGZ WNB is door deze opleidingen erkend als praktijkinstelling.

Toelatingseisen

Om deze opleiding te kunnen volgen, moet je minimaal 5 jaar werkervaring hebben binnen de geestelijke gezondheidszorg, in het bezit zijn van een HBO-V diploma, of een diploma verpleegkunde met aanvullende scholing op HBO-niveau. In het laatste geval maakt een assessment onderdeel uit van de sollicitatieprocedure. Daarnaast beschik je over een flinke dosis doorzettingsvermogen, ondernemingsgeest, communicatieve vaardigheden (schriftelijk en mondeling) en affiniteit met het verrichten van onderzoek. Je hebt een visie op zorg en kwaliteit en ambitie voor het verlenen van goede zorg aan de cliënt, je denkt in kansen in plaats van beperkingen, je hebt leiderschapskwaliteiten. Dit alles uit zich in aantoonbaar bovengemiddeld functioneren op je huidige werkplek. Het bezit van een rijbewijs B is een pré.

Start van de opleiding

GGZ WNB biedt opleidingsplaatsen voor de twee jarige opleiding die van start gaat in augustus/september (bij ANP opleiding aan de Hogeschool Utrecht) en voor de driejarige opleiding die van start gaat in februari (bij de Stichting Opleidingsinstelling GGZ Verpleegkundig Specialist in Utrecht).

Globale opzet en duur van de opleiding

De opbouw en inhoud van de diverse opleidingsvarianten staat in de studiegids en de examenregeling van de desbetreffende onderwijsinstelling omschreven. Hieronder volgt informatie per opleidingsvariant:

A. Stichting Opleidingsinstelling Geestelijke Gezondheidszorg Verpleegkundig Specialist te Utrecht
Het is een duale driejarige opleiding met een studielast van 180 EC’s. De opleiding bestaat uit cursorisch onderwijs (één dag per week) en een praktijkgedeelte waarin praktijkervaring wordt opgedaan als GGZ VS in de praktijkinstelling.

B. De Advanced Nurse Practitioner/ GGZ-verpleegkundig specialist-opleiding aan de Hogeschool Utrecht
Het is een duale tweejarige opleiding met een studielast van 120 EC’s. De praktijkleerperiode bestrijkt de gehele opleidingsperiode. Daarbij wordt een onderverdeling gemaakt van circa:

 • 8 uur per week cursorisch onderwijs;
 • 12 uur per week buitenschools leren (opdrachten in aanvulling op binnenschools leren en nieuwe rollen van de student MANP);
 • 12 uur per week productieve uren als VS i.o.

De 12 uur per week buitenschools leren worden zoveel mogelijk geïntegreerd in het dagelijks werk (productieve uren).

 

Arbeidsvoorwaarden

Je krijgt een tijdelijke leer-arbeidsovereenkomst met GGZ WNB. Je salaris en andere arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de door de Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) voor de GGZ. Lesgeld en boekengeld zijn voor rekening van GGZ WNB. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring, en wordt ingeschaald op FWG 50 op basis van een 36-urige werkweek. Het lesgeld, de opleidingstijd en de verplichte literatuur worden door GGZ WNB betaald. Aanschaf van aanbevolen literatuur komen voor eigen kosten.

Meer informatie en solliciteren

Voor inhoudelijke vragen over de opleidingen kun je contact opnemen met de desbetreffende onderwijsinstellingen. Als je nog vragen hebt over het werken-leren traject voor de opleiding tot verpleegkundig specialist binnen GGZ WNB kun je contact opnemen met de HR en Opleidingen servicedesk, telefoonnummer: 0164-289162 of met Ruud de Jong, VAV opleider: 06-12923395.

In het vacature overzicht kun je zien of wij op dit moment een vacante opleidingsplaats hebben. Als er op dit moment geen vacature is, kan je een open sollicitatie sturen aan solliciteren@ggzwnb.nl.

Verpleegkundige en Agogische opleidingen

GGZ WNB biedt opleidingsplaatsen voor mensen die als (verpleegkundig) begeleider willen gaan werken binnen de Geestelijke Gezondheidszorg (werken-leren traject). Je komt als leerling in dienst van GGZ WNB en gaat direct in de praktijk werken, waar je wordt ondersteund door een praktijk/werkbegeleider. Tijdens je opleiding werk je met diverse doelgroepen binnen verschillende RVE’s.

Voor wie

GGZ WNB biedt opleidingsplaatsen voor de volgende opleidingsvarianten:

 • verpleegkunde MBO niveau 4 (BBL)
 • verpleegkunde HBO, met differentiatie GGZ (hbo-v duaal vanaf 3e leerjaar en deeltijd)
 • Social Work HBO, met differentiatie GGZ- agoog (deeltijd)

GGZ WNB werkt samen met de volgende onderwijsinstellingen:

 • Vitalis College in Breda (MBO verpleegkunde)
 • Avans Hogeschool in Breda en Den Bosch (HBO verpleegkunde)
 • Hogeschool Zeeland (HBO Social Work)

 

Toelatingseisen

Voor een opleidingsplaats MBO verpleegkunde is een diploma verzorgende niveau 3 of een overgangsbewijs naar leerjaar 3 van het MBO-niveau 4 vereist.

Voor een opleidingsplaats HBO verpleegkunde is een diploma MBO verpleegkunde met geldige BIG registratie of de afgeronde HBO opleiding Social Work vereist.

Naast de vooropleidingseisen is het van belang dat je als persoon beschikt over de volgende competenties, of de uitdaging wil aangaan om deze te ontwikkelen:

Klant(cliënt)gerichtheid en begeleiden:

 • op professionele wijze een relatie aangaan met de cliënt en de familie;
 • cliënten begeleiden bij de dagelijkse verzorging;
 • activiteiten ondernemen met de cliënt;
 • een gesprek voeren met een cliënt en leren met welk doel je dat doet.

Resultaatgerichtheid en samenwerken:

 • methodisch handelen;
 • verpleegkundige gegevens verzamelen en vastleggen;
 • met andere disciplines overleggen over de begeleiding en behandeling.

Erkennen en zelfontwikkeling:

 • invoelend vermogen;
 • respect;
 • geduld;
 • eerlijkheid.

 

Start van de opleiding

GGZ WNB biedt opleidingsplaatsen voor het schooljaar dat van start gaat in februari en augustus/september.

Opzet en duur van de opleiding

De opbouw en inhoud van de diverse opleidingsvarianten staat in de studiegids en de examenregeling van de desbetreffende onderwijsinstelling omschreven. Voor meer informatie verwijzen we naar de websites van de onderwijsinstellingen.

Werken en leren

De opleiding vindt voor het belangrijkste deel in de praktijk plaats. Gedurende de praktijkleerjaren ga je gemiddeld één dag per week volgens rooster naar school, de overige omvang van je dienstverband werk je in de praktijk. In de schoolvakanties werk je alle contracturen in de praktijk.

Arbeidsvoorwaarden

Als leerling krijg je een leer-arbeidsovereenkomst én een studieovereenkomst met GGZ WNB. Je salaris en andere arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) voor de GGZ. Lesgeld en boekengeld zijn voor rekening van GGZ WNB.

Meer informatie en Solliciteren

Voor meer informatie over de verpleegkundige en agogische opleidingsplaatsen kun je contact opnemen met de Service Desk HR en Opleiding via telefoonnummer: 0164-289162 of met Ruud de Jong, VAV opleider: 06-12 92 33 95.

In het vacature overzicht kun je zien of wij op dit moment een vacante opleidingsplaats hebben. Als er op dit moment geen vacature is, kan je een open sollicitatie sturen aan solliciteren@ggzwnb.nl.


Nieuwsbericht 22 juni 2018: Geslaagde visitatie P-opleidingen

Opleidingssecretariaat A & P-opleidingen

Opleiding tot groepstherapeut

GGZ WNB kiest ervoor cliënten zoveel mogelijk in groepsverband te behandelen. Groepstherapie is kosteneffectief, vermindert de wachtlijsten en cliënten vinden steun bij elkaar. GGZ WNB leidt professionals op om met groepen te werken:

Al deze opleidingsactiviteiten zijn toegankelijk voor externe deelnemers en erkend door de Nederlandse Vereniging voor Groepspsychotherapie en Groepsdynamica. Voor collega’s met een academische vooropleiding leidt dit tot de registratie groepstherapeut NVGP en voor wie een vooropleiding op HBO-niveau heeft tot de registratie groepswerker NVGP.

Docent, supervisor en leertherapeut Marc Daemen vertelt in een mini-college hoe groepstherapie werkt.