Organisatie

Missie

Bewoners in de regio westelijk Noord-Brabant worden door ons ondersteund in het bevorderen, herstellen en in stand houden van hun geestelijke gezondheid. Daartoe stellen wij, met onze cliënten als regievoerder, specialistische expertise ter beschikking en werken we samen met onze partners. Wij volgen de weg van onze cliënten en streven ernaar om zoveel mogelijk de eigen kracht, eigen regie en mogelijkheden van zowel cliënten, naastbetrokkenen, als professionals te versterken en te benutten. We werken vanuit de kernwaarden: Samen, Respect, Vertrouwen en Groei

Visie

Al ons handelen is gericht op herstelondersteuning, in de breedste zin van het woord. Herstel gaat over klinisch herstel, functioneel herstel, maatschappelijk en persoonlijk herstel. Dit houdt in dat we ons handelen niet beperken tot symptoomreductie (klinisch herstel), maar evenzeer betrokken zijn bij de andere vormen van herstel. Dit betekent onder meer dat we voortdurend aandacht hebben voor de inzet van ervaringsdeskundigheid binnen ons werk. Wij zien gelijkwaardigheid, eigen regie, en de presentiebenadering als kernelementen van ons werk.

Herstelondersteunende zorg

Bij GGZ WNB werken we volgens de Herstelondersteunende zorgvisie. Dat houdt in dat we uitgaan van de eigen kracht van cliënten, en dat iemand zelf, op zijn eigen tempo, aan zijn herstel werkt. Zelf de regie heeft. Herstel gaat immers over zoveel meer dan genezen van klinische symptomen. De inzet van ervaringsdeskundigheid speelt hier een belangrijke rol. Deze vorm van deskundigheid (die veel meer is dan het delen van eigen ervaringen) voegt een nieuwe dimensie toe in het vormgeven van herstelgerichte zorg. In 2021 zijn de deuren van onze eigen herstelacademie HerstelXL, van en door ervaringsdeskundigen, open gegaan.

Herstelondersteunend werken gaat niet alleen over de behandeling van cliënten. Het betekent ook veel voor onze professionals. Ook zij moeten ervaren dat ze eigen regie hebben in hun dagelijks werk. Dat houdt in dat ze zichzelf kwetsbaar durven op te stellen en dat we van elkaars ontwikkeling kunnen leren. Zo’n proces heeft tijd nodig. Het is veel belangrijker om in je kracht te staan, dan een bepaalde functie na te jagen. Dat is een nieuwe aanpak, een ander soort werkgeverschap dan voorheen die aansluit bij herstelondersteunende zorg en waar we werk van gaan maken binnen de organisatie.

Structuur van de organisatie

Bekijk hier onze organogram.

Raad van Bestuur

Mevrouw mr. drs. E.A.M. (Els) Govers en de heer Q. (Quirijn) Lok vormen samen de Raad van Bestuur (RvB) van GGZ WNB.

  • Mr. drs. Els Govers (1959), klinisch-psycholoog en jurist gezondheidsrecht, is sinds 1 september 2019 in dienst als zorginhoudelijk bestuurder.
  • Dhr. Quirijn Lok (1986) is sinds 1 april 2022 in dienst als bestuurder. Daarvoor was Quirijn werkzaam bij GGZ WNB als manager Finance & Control (sinds juli 2019).

Els en Quirijn vormen samen een collegiaal bestuur.

Bekijk hier de verantwoording onkostenvergoeding Raad van Bestuur.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden.

  • Dhr. O. Zanin, voorzitter
  • Dhr. R. van Dam
  • Dhr. R. van den Oever
  • Dhr. J.A. van den Bos
  • Mevr. Marlijn Lenselink
  • Dhr. Paul Jochems

Geneesheer-directeuren

  • De heer W. Vos, psychiater
  • Mevrouw S. Vos, psychiater

Diverse reglementen en beleidsdocumenten

 

Kwaliteit van zorg

Bij GGZ WNB staan cliëntgerichtheid en kwaliteit van zorg voorop. We combineren professionele dienstverlening met persoonlijke aandacht, wat zorgt voor zorg van hoge kwaliteit. Dit is voor ons mensenwerk, met zowel het hoofd als het hart. 

ANBI GGZ WNB

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Een ANBI kan gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen, bij erven, schenken en giften bijvoorbeeld. Voor algemene informatie over een ANBI verwijzen wij je naar de website van de Belastingdienst.