Privacy statement

Je privacy is voor GGZ Westelijk Noord-Brabant (GGZ WNB) van groot belang. Bij de verwerking van je persoonsgegevens houden we ons aan de eisen van de geldende wet- en regelgeving. Dit betekent dat we de persoonsgegevens die we van jou verzamelen uitsluitend verwerken voor de zorgverlening aan jou en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. 

Wanneer je bijvoorbeeld door je huisarts of medisch specialist (verwijzer) wordt doorverwezen naar GGZ WNB, dan word je door de verwijzer aangemeld via ons digitale aanmeldformulier op onze website. We ontvangen dan je naam, geboortedatum, BSN-nummer, adres, telefoonnummer en eventueel je e-mailadres en je polisnummer van de verzekeraar waar je verzekerd bent. Daarnaast geeft de verwijzer een beschrijving van je zorgvraag en je klachten en/of psychische problemen. 

We slaan je persoons- en gezondheidsgegevens op in ons elektronisch patiëntendossier in het belang van de intake, onderzoek, behandeling en begeleiding. Alleen medewerkers die betrokken zijn bij de zorgverlening aan jou hebben toegang tot deze informatie. Zij zijn hiertoe geautoriseerd en hebben een geheimhoudingsplicht. 

GGZ WNB vindt het belangrijk om de kwaliteit van zorg voortdurend te verbeteren. We gebruiken daarom de dossiergegevens om van te leren. De gegevens worden onder de voorwaarde van geheimhouding voor kwaliteitsdoeleinden gebruikt voor intercollegiale toetsing, intervisie en supervisie, calamiteiten- en incidentenonderzoek en/of voor (externe) audits. 

We bewaren alleen die informatie die relevant is, en waartoe we wettelijk verplicht zijn. We zijn verplicht je dossier 20 jaar te bewaren. Als je je dossier eerder wilt laten vernietigen, dan kun je hiervoor een verzoek indienen. Zie verder ‘inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens’. 

Om ervoor te zorgen dat je behandeling of begeleiding betaald wordt, wisselen we gegevens uit met je zorgverzekeraar (als je 18 jaar of ouder bent), de gemeente (bij beschermd wonen en begeleiding en bij jongeren tot 18 jaar) of justitie (bij behandeling op basis van een justitiële titel). 

Voor wat betreft de informatieverstrekking aan de zorgverzekeraar zijn we verplicht informatie te verstrekken over de diagnose die van toepassing is. Je kunt hiertegen bezwaar maken door een privacyverklaring in te vullen. Zie Privacyverklaring Jeugd of Privacyverklaring Volwassen

GGZ WNB maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming die gevolgen kan hebben voor personen. Geautomatiseerde besluitvorming houdt in dat een computerprogramma of een computersysteem een besluit maakt. 

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens 

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die we van jou ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. 

Het is belangrijk dat je je kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die je wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van jou zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. 

Als je vraagt om een overzicht van je persoonsgegevens (of afschrift van een medisch dossier) wordt dit per beveiligde mail toegestuurd of kun je een afschrift ophalen. Er zijn in beginsel geen kosten verbonden aan dit afschrift. Er zijn wel grenzen aan verbonden: Het kosteloos verstrekken geldt voor de eerste keer. Als je regelmatig een afschriftverzoek doet, mag GGZ WNB hier een redelijke vergoeding voor vragen. Als een verzoek ongegrond of buitensporig is, mag het verzoek worden geweigerd of een redelijke vergoeding gevraagd worden. Een redelijke vergoeding zijn bijvoorbeeld de portokosten (bij dikke pakketten) of een vergoeding per gekopieerde pagina. 

Het recht op correctie geldt alleen voor de aanpassing van feitelijke gegevens, zoals fouten in een naam of geboortedatum. Ben je het niet eens met indrukken, meningen of conclusies van de zorgverlener, zoals diagnose? Dan kan hij deze niet laten corrigeren. In dat geval heb je wel het recht om je schriftelijk commentaar aan je medisch dossier te laten toevoegen. Dit recht op aanvulling is er op grond van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). 

Heb je ons eerder toestemming gegeven om je persoonsgegevens te verwerken, dan heb je altijd het recht deze toestemming weer in te trekken. 

Met vragen over het uitoefenen van je rechten op inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens, kun je het beste contact opnemen met je behandelaar/casemanager/persoonlijk begeleider of een e-mail versturen aan meldpuntveiligheid@ggzwnb.nl

Voor meer informatie over je rechten verwijzen wij je graag naar het Privacyreglement cliënten dat je hier kunt raadplegen. 

Beveiliging 

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. GGZ WNB neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Dit zullen wij ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. 

Klacht indienen 

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je kunt hiervoor contact opnemen met onze klachtenfunctionaris via 0164-289014 of klachtenfunctionaris@ggzwnb.nl. Voor meer informatie over klachtenbehandeling door GGZ WNB, zie hier. 

Indien je vermoedt dat er sprake is van een datalek dan vragen wij je om direct contact op te nemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via  meldpuntveiligheid@ggzwnb.nl of 0164-289100. We spreken van een datalek als persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben. Bij een datalek kun je bijvoorbeeld denken aan een verloren papieren dossier of usb-stick, inbraak door een hacker of een e-mail met vertrouwelijke informatie aan een onbevoegde derde. 

Voor sollicitanten

Uw privacy en beveiliging van persoonsgegevens is voor GGZ Westelijk Noord-Brabant (GGZ WNB) van groot belang. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de vigerende wet-en regelgeving stelt. Dit betekent dat wij de persoonsgegevens die van u worden verzameld uitsluitend verwerken voor de in de wet omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen.

GGZ WNB neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Dit zullen wij ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.

Indien je bij ons solliciteert, geef je toestemming dat we je brief en CV mogen bewaren gedurende de sollicitatieprocedure. Na afronding van de sollicitatieprocedure worden de gegevens verwijderd indien je niet voor een functie bij GGZ WNB in aanmerking komt. De gegevens worden uiterlijk 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure verwijderd. Als we je brief en CV voor de duur van een jaar in portefeuille willen houden met het oog op toekomstige vacatures, dan vragen we je daarvoor apart om toestemming.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Heeft u ons eerder toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, dan heeft u altijd het recht deze toestemming weer in te trekken.

Klacht indienen werken bij

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U kunt hiervoor contact opnemen met onze servicedesk van HR en Opleiding via 0164-289100 of hrenopleiding@ggzwnb.nl

Indien u vermoedt dat er sprake is van een datalek dan vragen wij u om direct contact op te nemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via meldpuntveiligheid@ggzwnb.nl of 0164-289100. We spreken van een datalek als persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben.