Waarom kiezen mensen voor GGZ WNB?

We bieden interessant werk, ontplooiing, ontwikkeling van kennis en vaardigheden en loopbaanperspectieven. Dit is niet alleen noodzakelijk om de kwaliteit van zorg te waarborgen, maar ook om te zorgen voor een goede arbeidstevredenheid van onze medewerkers. Wij verwachten veel van onze medewerkers, zoals het investeren in de ontwikkeling van eigen deskundigheid. Daarnaast kunnen medewerkers van GGZ WNB een plezierige, collegiale werksfeer verwachten waar waardering is voor hun prestaties. Een optimale verzorging van onze cliënten is belangrijk en kan alleen gerealiseerd worden met tevreden personeel.

Om de tevredenheid en verwachtingen onder de medewerkers te meten wordt er om de twee jaar een medewerkers tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Deze worden niet alleen gemeten op totaalniveau, maar ook op het niveau van het zorgprogramma, de functie en het functietype.

De samenwerking met mijn naaste collega’s, de goede professionele band met mijn leidinggevende en het bevredigende werk zorgen ervoor dat ik met plezier naar mijn werk ga. Ik ben er trots op werkzaam te zijn bij GGZ WNB.

Bij- en nascholing

Het bieden van kwalitatief goede en betrouwbare zorg en dienstverlening aan cliënten, verwijzers en partners staat centraal binnen GGZ WNB.

Aan de basis hiervan staan onze medewerkers: iedere dag zetten zij zich in voor de psychische gezondheid, veiligheid en ggz-opleidingen in de regio West-Brabant. Medewerkers in hun kracht zetten zodat zij met hoofd en hart aan het welzijn van cliënten kunnen werken, dat is waar GGZ WNB voor staat. Het bieden van een eigentijdse, uitdagende, inspirerende en gezonde thuisbasis voor medewerkers is dan ook een expliciete ambitie van GGZ WNB.

Als medewerker binnen de GGZ ben je nooit uitgeleerd; door de invoering van competentiemanagement creëert GGZ WNB een permanente leeromgeving voor de medewerkers waarin zij hun competenties voortdurend gericht kunnen ontwikkelen, onder andere door het volgen van diverse interne en externe trainingen. Het leren van elkaar en het benutten van aanwezige interne deskundigheid staat centraal.


De cliënt is de drijfveer van de organisatie en wordt dan ook als onze klant gezien. Medewerkers van GGZ dienen de wensen en behoeften van de cliënt te onderzoeken en hiernaar te handelen en op te anticiperen. De servicebereidheid en klanttevredenheid heeft een hoge prioriteit, waarbij de medewerker zich bewust is van het effect van zijn eigen gedrag op de ander.
Elke medewerker wordt geacht een actieve bijdrage te leveren aan een gezamenlijk resultaat of probleemoplossing, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is.
Medewerkers van GGZ WNB dienen actief gericht te zijn op het behalen van resultaten en doelstellingen, zowel op organisatie- als op afdelingsniveau. Wanneer de resultaten mogelijk niet behaald worden dan dient de medewerker bij te sturen.

Arbeidsvoorwaarden en overige regelingen

De geestelijke gezondheidszorg heeft sinds 1999 een eigen CAO. Deze CAO voorziet in een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden. Met dit systeem kunt u keuzes maken in de samenstelling van de arbeidsvoorwaarden.
GGZ WNB is aangesloten bij PGGM, dit is de pensioenverzekeraar voor Zorg en Welzijn. Daarnaast is het mogelijk om gebruik te maken van de collectieve ziektekostenverzekering van het IZZ, maar u bent vrij om voor een andere verzekering te kiezen.
GGZ WNB hanteert een gedragscode die een aantal kernwaarden, normen en regels formuleert die voor de organisatie en al haar medewerkers gelden. In de omgang met elkaar, met cliënten, en met allerlei betrokkenen: ‘zo willen we hier (niet) met elkaar omgaan.’
Nieuwe medewerkers worden binnen GGZ WNB aangesteld voor bepaalde tijd, met een maximale periode van twee jaar. In het beginsel ontvangt de nieuwe medewerker een overeenkomst voor bepaalde tijd, niet langer dan een jaar. Na het verlopen van de aanstelling voor bepaalde tijd kan de overeenkomst worden verlengd of beëindigd. De overeenkomst zal pas worden omgezet in onbepaalde tijd wanneer de maximale periode van twee jaar is bereikt.
Het aanleveren van een Verklaring Omtrent Gedrag is een onderdeel van de sollicitatieprocedure van GGZ WNB. Bij het uitblijven van een Verklaring Omtrent Gedrag zal een tijdelijke arbeidsovereenkomst niet worden verlengd, dan wel worden omgezet in onbepaalde tijd.

Cliënten over GGZ WNB

Ik ben met respect en belangstelling behandeld. Alleen maar lof daarover.

cliëntthermometer, 2011

De cliënt is het uitgangspunt van al het denken. Kwaliteit van de verleende zorg voor cliënten, maar ook clientgerichtheid, ofwel kwaliteit in dienstverlening richting cliënten, verwijzers en partners. Om meer inzicht te krijgen in hoe de cliënt de zorg waardeert wordt er ieder jaar een tevredenheidsonderzoek onder cliënten uitgevoerd. Hierdoor krijgen wij meer inzicht in de kwaliteit van zorg en kunnen wij ons blijven ontwikkelen om de juiste zorg te kunnen bieden.

De onderzoeken worden uitgevoerd op afdelingsniveau, waardoor er kan worden ingespeeld op de situatie binnen een bepaalde afdeling. De betreffende afdeling communiceert de verkregen informatie naar de medewerkers en zet een plan van aanpak op om de verbeterpunten aan te pakken. Hiermee wil GGZ WNB ieder jaar groeien en een (nog) sterkere organisatie worden.

Uit de uitkomsten blijkt dat de cliënten het meest tevreden zijn over de hulpverleners, met een gemiddeld rapportcijfer van een 8,8. Zij geven aan zich gewaardeerd en gerespecteerd te voelen. Op de tweede en derde plaats noemen de cliënten de informatievoorziening over de behandeling(en) en het behaalde resultaat van deze behandeling(en).