Behandeling en begeleiding

GGZ WNB beschikt over een uitgebreid behandelaanbod dat wordt aangepast aan jouw persoonlijke situatie. De meeste zorg wordt ambulant in gesprekken en door middel van oefeningen aangeboden. Een klein aantal cliënten wordt tijdelijk opgenomen in een kliniek. Voor mensen die langer zorg nodig hebben, zijn er woonvoorzieningen.

De aard en ernst van je klachten bepaalt de soort behandeling. Verschillende behandelingen kunnen ook gecombineerd worden en elkaar zo aanvullen of versterken.


Ambulante behandeling

Je hebt individuele gesprekken met een hulpverlener op een locatie van GGZ WNB. Dit kan in de vorm van gesprekstherapie zijn (verbale therapie), maar in enkele gevallen ook in de vorm van non-verbale therapie, zoals bijvoorbeeld bewegingstherapie (psychomotore therapie) of creatieve therapie (beeldende therapie).
Je kunt ook deelnemen aan groepstherapie. Je zit dan in een groep met 8-10 anderen en jullie worden begeleid door één of twee hulpverleners. Veel mensen vinden een groepstherapie vooraf erg spannend, maar voelen zich al snel op hun gemak in de groep. De deelnemers hebben allen soortgelijke problemen, zodat je herkenning en begrip vindt in de groep. Uiteraard wordt in de groep, net als bij de andere behandelvormen, vertrouwelijk met informatie omgegaan.

20180528123632_volwassenen-blad.jpg Als je al langere tijd psychische klachten en/of een verslavingsprobleem hebt, kan dit soms problemen veroorzaken met het op orde houden van je huis, met je werk, met familie, vrienden of je buren. Het FACT team van GGZ WNB kan je daarbij helpen. Zij bieden je steun en begeleiding om het leven weer op de rails te krijgen.

Onze FACT teams bestaat uit verschillende hulpverleners van GGZ WNB. Zij werken intensief samen met andere organisaties die jou kunnen helpen. Je hebt je eigen aanspreekpunt binnen een FACT-team. Deze medewerker coördineert alles rondom je behandeling. De behandeling en begeleiding zelf wordt door verschillende teamleden gedaan, afhankelijk van je hulpvraag.

In verschillende wijken en randgemeenten van Bergen op Zoom en Roosendaal zijn onze FACT teams actief, waardoor ze je altijd bij jou in de buurt, of bij je thuis, kunnen helpen

Intensieve ambulante behandeling neemt een aantal dagdelen per week in beslag en bestaat uit verschillende therapieën. Als blijkt dat ambulante behandeling voor jou onvoldoende baat heeft kan intensivering een goede oplossing zijn. Ook kan deze behandeling een goede overgang zijn na een opname, als je weer wel zelfstandig thuis kunt functioneren, maar nog intensieve zorg nodig hebt. De intensieve ambulante behandeling duurt maximaal 1 jaar.

De meeste therapieën in deeltijdbehandeling zijn in groepsvorm. De groepen bestaan uit 8 tot 10 mensen.

Wanneer iemand door psychiatrische problemen in crisis is of in crisis dreigt te raken, kan het Intensive Home Treatment (IHT) team van GGZ WNB worden ingezet. Dit gespecialiseerde team biedt crisiszorg op maat in de thuissituatie van de cliënt. Het IHT-team is in principe 24 uur per dag beschikbaar en bereikbaar. Zij zetten snel een behandeling in, voor een korte periode. Zo kan worden voorkomen dat iemand in crisis raakt of als dat toch gebeurt, deze zo kort mogelijk duurt.

Een IHT-team is multidisciplinair samengesteld en bestaat uit een psychiater, een arts assistent , sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, verpleegkundigen van de opnameafdeling en een Psychiatrische Intensieve Thuiszorg (PIT) verpleegkundige.

Cliënten geven vaak zelf aan dat zij het liefst thuis behandeld willen worden in plaats van een opname op een klinische afdeling. Het voordeel hiervan is dat zij hun rol in huis (zoals ouder of partner) kunnen behouden. Per situatie wordt ingeschat of het verantwoord is dat mensen thuis behandeld worden. Dat is afhankelijk van de ernst van de psychiatrische problemen en de omgeving waarin men leeft.

Vaak lukt het om door de intensieve behandeling thuis een opname te voorkomen. Mocht opname toch nodig of wenselijk zijn dan is dat mogelijk.


Opname op een klinische afdeling

Wanneer je psychische problemen zo ernstig zijn dat je normale leven erdoor ontwricht raakt en ambulante behandeling niet voldoende helpt, kun je opgenomen worden op een klinische afdeling. Ook kan opname nodig zijn om uit te zoeken wat er precies aan de hand is.

Opname (klinische behandeling) betekent dat je voor kortere of langere tijd dag en nacht bij GGZ WNB verblijft. Op deze manier is er voldoende gelegenheid om aan de problemen te werken. Tijdens de opname worden verschillende behandelingen ingezet en als het nodig is verpleging. Bij een opname is een eigen kamer met bed beschikbaar. Voor eten en drinken wordt gezorgd. Bezoek is altijd mogelijk in overleg met de afdeling.

Een opname duurt niet langer dan strikt noodzakelijk is. In de meeste gevallen word je dan ook kort opgenomen. Soms is een langere opname nodig. Afhankelijk van de situatie kan de duur hiervan variëren van een jaar tot enkele jaren. Er wordt altijd gestreefd naar een zorg-op-maat traject dat aansluit bij je zorgvraag. We streven hierbij naar het terugkrijgen of versterken van de eigen regie en autonomie. Ons uitgangspunt is dan ook dat een opname in principe altijd van tijdelijke aard is.

Acute crisisopname
Ook bij een acute crisis, waardoor je tijdelijk niet voor jezelf kunt zorgen, kan opname nodig zijn. Een acute of crisisopname is vaak kort. De opname is bedoelt om zo snel mogelijk de situatie weer te laten stabiliseren. Daarna wordt bekeken welke vervolgbehandeling nodig is.

In geval van een crisis kun je het beste direct contact opnemen met je huisarts. Deze kan de crisisdienst van GGZ WNB inschakelen en met spoed hulp voor je regelen.

Vrijwillige of gedwongen opname?
Meestal worden cliënten vrijwillig opgenomen. Bij een vrijwillige opname bepaal je samen met een behandelaar wanneer je weer naar huis mag. In sommige gevallen kun je gedwongen opgenomen worden. Bij een gedwongen opname mag je als cliënt de instelling alleen verlaten als daarvoor toestemming is. Bij een gedwongen opname is de wet Bijzondere Opneming in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) van toepassing.

Meer informatie over gedwongen opname lees je in deze folders:

 

Woon Ondersteunende zorg

Begeleid Wonen
Als je psychiatrische problemen hebt, is het soms erg moeilijk om zelfstandig te wonen. Wonen (in een groep) met begeleiding kan dan een oplossing bieden. Begeleid Wonen biedt mensen de mogelijkheid om met meerdere mensen in een huis in een gewone buurt te wonen. Zij hebben ieder een eigen kamer en delen een woonkamer, keuken, badkamer en tuin. Er wordt meestal samen gekookt en gegeten en iedereen helpt naar vermogen mee om het huishouden draaiend te houden. Regelmatig komt er een begeleider langs ter ondersteuning van de bewoners.

Begeleid Wonen is tijdelijk, het is de bedoeling dat dit een overgangsfase is naar zelfstandig wonen, eventueel met ambulante woonbegeleiding. Meestal verblijven cliënten maximaal 3 jaar in een begeleide woonomgeving van GGZ WNB.

Begeleid Zelfstandig Wonen
Ook als je zelfstandig woont, kan het zijn dat je behoefte hebt aan ondersteuning. In dat geval kan een begeleider je helpen om steeds beter zelfstandig je huishouden te kunnen voeren. Het doel van begeleid zelfstandig wonen is dat je volledig zelfredzaam wordt en in de toekomst geen begeleiding meer nodig hebt.

Meestal komt je begeleider wekelijks bij je thuis langs voor een gesprek. Daarnaast kan het dat je begeleiding, training of dagbehandeling krijgt van andere hulpverleners van GGZ WNB. Eventueel kun je hulp krijgen bij het behouden of zoeken van werk.

Resocialisatie
Het resocialisatiehuis (RESO) van GGZ WNB is er voor mensen die tijdelijk niet in staat zijn om in hun eigen leefsituatie te zijn als gevolg van psychiatrische problemen. Door behandeling en training leren ze praktische vaardigheden die hen in staat stellen zo optimaal mogelijk terug te keren in de maatschappij.

In de RESO zullen de cliënten activiteiten en trainingen aangeboden krijgen die gericht zijn op het zelfstandig wonen en leven. Voorbeelden hiervan zijn kookles, computercursus, maatschappelijke oriëntatie, leefstijl training, terugvalpreventie en sport.

Verblijf in het resocialisatiehuis is tijdelijk, het is de bedoeling dat dit een overgangsfase is naar zelfstandig wonen, eventueel met ambulante woonbegeleiding. Meestal verblijven cliënten maximaal 2 jaar in een resocialisatiehuis van GGZ WNB.

Verslaving en psychische problemen (Dubbele diagnose)

Verslaving en psychiatrische problemen komen relatief vaak samen voor. Een psychiatrische ziekte maakt mensen sneller vatbaar voor een verslaving. Maar verslavende middelen kunnen een psychiatrische aandoening ook veroorzaken of erger maken. Daar zijn verschillende redenen voor. Sommige mensen proberen zich door alcohol en drugs even wat beter te voelen. Anderen krijgen door hun gebruik juist psychische klachten of ze worden erger.

Wanneer mensen zowel psychische problemen hebben in combinatie met een verslavingsprobleem, is er sprake van een dubbele diagnose. Mensen met een dubbele diagnose bevinden zich vaak in een uitzichtloze situatie. Ze kunnen niet stoppen met de verslavende middelen, maar diezelfde middelen verergeren de symptomen van de aandoening. De klachten worden steeds erger waardoor ze weer meer middelen gebruiken.

Bij de behandeling van dubbele diagnose wordt de psychiatrische ziekte behandeld, waarbij de behandelaren ook rekening houden met de verslaving. De twee problemen worden tegelijkertijd aangepakt met medicatie en therapie.

Wij behandelen mensen met een dubbele diagnose door middel van een opname op een klinische afdeling of door één van onze FACT-teams. Dit is afhankelijk van de situatie van de cliënt en de ernst van de verslavings- of psychische problemen.

Behandeling en begeleiding voor ouders

Wanneer ouders psychische problemen hebben, kan dat een grote impact hebben op hun kinderen. Op verschillende manieren ondersteunen wij ouders en hun kinderen bij het omgaan met de psychische problemen van één (of meerdere) gezinsleden. De hulpverleners van onze Jeugd-teams werken daarbij samen met de hulpverleners van onze Volwassenen-teams.

Naast de reguliere behandelingen voor volwassenen met psychische problemen, bieden wij aanvullende behandeling of begeleiding voor ouders en kinderen. Dit passen we zoveel mogelijk aan op jouw unieke gezinssituatie.

Ouder-baby behandeling

Speciaal voor (aanstaande) ouders van een baby, met psychische problemen, bieden wij de ouder-baby behandeling. Het doel van de ouder-baby behandeling is te versterken wat goed gaat tussen jou en je kind en jullie weer meer van elkaar te laten genieten.

Meer informatie over de ouder-baby lees je op deze pagina.

Lotgenotengroep voor ouders met psychische problemen

Voor ouders, die last hebben van psychische problemen, en hun partner, is er een lotgenotengroep waar zij terecht kunnen met vragen over de opvoeding van hun kinderen. De lotgenotengroep geeft informatie, oefeningen en tips over hoe je ondanks je eigen problemen, toch een goede ouder voor je kind kunt zijn. Dit helpt jou als ouder en is goed voor je kind.

Meer informatie over deze lotgenotengroep (de KOPP-oudergroep) lees je op deze pagina.

Preventiegroepen voor kinderen en jongeren

Bij preventie proberen we al in een zo vroeg mogelijk stadium psychische problemen te voorkomen. Daarom richten de meeste preventie activiteiten zich op kinderen en jongeren. Sommige kinderen en jongeren lopen een groter risico om psychische problemen te ontwikkelen. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat familieleden een psychische stoornis en/of verslaving hebben en dit invloed heeft op de omgeving waarin het kind opgroeit. Ook verandert er veel in de puberteit, zowel lichamelijk als psychisch, waardoor er sneller problemen ontstaan.

Meer informatie over de verschillende preventiegroepen lees je op deze pagina over preventie.

Zorgpaden

Bij GGZ WNB bieden we zorg vanuit zorgpaden. Elk zorgpad is gericht op de behandeling van specifieke problematiek. In een zorgpad staan de stappen beschreven die tijdens de fase van onderzoek, behandeling en nazorg doorlopen worden. Op deze manier kan GGZ WNB haar zorg beter organiseren en cliënten goed informeren over welke zorg zij krijgen en wanneer en door wie deze wordt geboden.

Ieder zorgpad bestaat uit verschillende behandelvormen, waarvan we weten dat die het beste werken voor de specifieke problematiek waar het zorgpad zich op richt. De behandelvormen kunt u zien als bouwstenen. Welke bouwstenen worden ingezet, wordt samen met de cliënt (en zijn naasten) afgestemd op zijn hulpvraag en klachten.

Door te werken vanuit zorgpaden hebben alle betrokken hulpverleners altijd inzicht in waar een cliënt staat in zijn/haar zorgproces en welke doelen worden nagestreefd. Bent u onder behandeling bij GGZ WNB, dan kan uw behandelaar u informeren over het zorgpad dat u volgt en welke behandelvormen (zullen) worden ingezet.