MijnGGZWNB

Werkwijze

Aanmelding

Wanneer we de aanmelding ontvangen hebben, krijgen de ouders/verzorgers een brief met de uitnodiging voor het eerste gesprek en (ROM-)vragenlijsten. Dit gesprek hebben ze samen met hun kind (vanaf 6 jaar). Als we vragen over de aanmelding hebben, nemen wij uiteraard contact op met de verwijzer.

(ROM-)vragenlijsten

Intakegesprek

In het eerste gesprek, het intakegesprek, kijken we samen met de ouders en het kind welke problemen er zijn, waarvoor er hulp wordt gezocht en wat voor een soort hulp dat zou kunnen zijn. Eén van onze hulpverleners (meestal een (GZ-) psycholoog of kinderpsychiater) neemt het kind dan ook apart om een eerste inschatting te kunnen maken van de problemen en het functioneren. Dit is een individuele psychologische of psychiatrische screening. Wij kijken hierbij altijd naar de unieke situatie van het kind en werken systeemgericht.

Onderzoek (diagnostiek)

Vaak doen we eerst onderzoek (diagnostiek) om te kijken wat er precies aan de hand is. Dit kan op verschillende manieren, afhankelijk van welke informatie al aanwezig is en welke onderzoeken er mogelijk elders al gedaan zijn.

Het onderzoek kan bestaan uit een aantal gesprekken met de ouders. In de gesprekken bespreken we de ontwikkeling en het functioneren van het kind en mogelijke factoren en gebeurtenissen die van invloed zijn geweest op het kind. Soms gebruiken we hierbij speciale vragenlijsten.

Daarnaast kan er een psychologisch of kinderpsychiatrisch onderzoek worden gedaan. Ook doen we regelmatig een thuis-, school- of gezinsobservatie.

Advies

Op basis van alle beschikbare en verzamelde informatie kunnen wij een goed beeld vormen van de sterke en minder sterke kanten van ieder kind. Op basis daarvan kan er mogelijk een diagnose gesteld worden. Wij bespreken de resultaten van het onderzoek, de diagnose en het daaruit voortvloeiende advies voor behandeling met ouders en met het kind/jongere (afgestemd op zijn leeftijd en begripsniveau). Dit doen we bij voorkeur in de aanwezigheid van de jeugdprofessional, als die het kind naar ons verwezen heeft.

Het kan voorkomen dat wij adviseren om voor behandeling of begeleiding naar een andere zorgaanbieder te gaan, als die een vorm van behandeling /begeleiding biedt die beter past bij de vraag en klachten van het kind.

Behandelplan

Op het moment dat we weten wat er aan de hand is, maken we met ouders en het kind een plan voor de behandeling (een behandelplan). Hierin staat welke doelen ouders en het kind willen bereiken met de behandeling. Samen bespreken we welke behandeling daar het beste bij past. Als de behandeling tussentijds verandert of de doelen veranderen, wordt dit in het behandelplan opgeschreven.

Van al onze behandelingen weten we, door wetenschappelijk onderzoek en uit jarenlange praktijkervaring, dat zij het beste resultaat opleveren. Wij geven advies over welke vorm van behandeling het meest effectief kan zijn voor de problemen die spelen. Hoe dit uit zal pakken bij het kind, blijkt echter pas tijdens de behandeling. Hier geldt dat ieder kind en ieder gezin uniek is. Wij proberen de behandelingen daarom altijd zo goed mogelijk af te stemmen op de situatie van het kind en de ouders. Het behandelplan wat we samen maken is dus op maat en uniek voor ieder kind.

Soms is er een wachttijd voor een specifieke behandeling. We proberen de wachttijd altijd zo kort mogelijk te houden en laten ouders en het kind weten wanneer we verwachten met de behandeling te kunnen starten. We kijken samen welke vorm van zorg al wel opgestart kan worden als overbrugging. Het overzicht van onze wachttijden lees je op onze wachttijden-pagina.

Samenwerking

Wij vinden een goede samenwerking en afstemming met de verwijzer, jeugdprofessional of arts, van essentieel belang. Dit is vooral belangrijk bij het op- en afschalen van de zorg. GGZ WNB vormt samen met de Gezinsmanager en SDW de zorgcombinatie ‘Samen Deskundig’ voor kinderen en jongeren met hoogcomplexe problematiek en hulpvraag. Binnen de zorgcombinatie wordt gebruik gemaakt van elkaars expertise en behandelaanbod. Zo kan bij complexe zorgvragen passende behandeling geboden worden door 1 of meerdere partners van de zorgcombinatie (mits toestemming van de gemeente van cliënt). Dit betekent voor cliënten, dat zij minder loketten hoeven af te gaan, voordat zij de juiste zorg krijgen, en dat er beter maatwerk geboden kan worden bij complexe hulpvragen. Neem voor meer informatie hierover contact op met: tel. 088-2597600 of per mail: info@zorgcombinatiesamendeskundig.nl. Wij denken graag met u mee!

Als er zich een goede ontwikkeling voordoet bij het kind en zijn systeem, kunnen wij op een bepaald moment de zorg afronden. Het is mogelijk dat er na onze behandeling een vervolgtraject bij een andere zorgaanbieder georganiseerd moet worden, om de ingezette ontwikkeling vervolgen. Het is in alle gevallen van belang dat, als de behandeling afgerond wordt, de verwijzer blijft monitoren hoe het gaat. Zo kan terugval worden voorkomen of tijdig worden gesignaleerd. Hierdoor vallen kind en gezin niet in een gat na een intensief behandelingstraject.

Samenwerking met de (huis)arts

Wanneer wij een kind of jongere naar ons verwezen is door een huisarts, kinderarts of andere betrokken arts, zullen wij deze op belangrijke momenten informeren of betrekken bij onze zorg. Bij iedere cliënt waar er ook somatische aspecten zijn, is nauwe afstemming met de (huis)arts van groot belang. GGZ WNB werkt daarom al jaren nauw met hen samen.

Samenwerking met de jeugdprofessional

In veel gevallen zal de jeugdprofessional een belangrijke verbindende schakel zijn, geheel in lijn met de visie voor jeugdzorg binnen de regio West-Brabant-West. Vandaar dat wij op belangrijke momenten de jeugdprofessional zullen informeren of betrekken bij onze zorg. Ook op het moment dat het einde van de behandeling in zicht komt, zullen we de jeugdprofessional tijdig informeren. Zo kan deze zorgdragen voor nazorg en monitoring van de situatie. Bij voorkeur doen we dit in een gezamenlijk gesprek met kind/jongere, ouders, behandelaar en jeugdprofessional. Onze ervaring is namelijk dat korte lijnen het beste werken.

Samenwerking met (passend) onderwijs

Wij hebben, waar nodig, afstemming met het (passend) onderwijs. Ieder kind gaat naar school; het is een belangrijk onderdeel van zijn ontwikkeling en zijn leven. Als er iets aan de hand is met een kind, is het van belang dat de school hierover geïnformeerd en geadviseerd wordt, zodat ook zij het kind op de juiste manier kunnen benaderen en ondersteunen.