MijnGGZWNB

Ons zorgaanbod

Wij bieden multidisciplinaire, multi-methodische zorg aan kinderen en jongeren van 0-18 jaar en hun systeem, zo efficiënt en effectief mogelijk. We hebben speciale behandelprogramma’s voor specifieke problemen, gebaseerd op de laatste onderzoeken. Voor hoogcomplexe zorgvragen kunnen wij binnen de zorgcombinatie Samen Deskundig, samen met onze partners de Gezinsmanager en SDW, een passende behandeling bieden (mits toestemming van gemeente en cliënt). Binnen de Zorgcombinatie ‘Samen deskundig’ wordt deskundigheid uitgewisseld en zijn gezamenlijke behandeltrajecten mogelijk.

Belangrijkste behandelvormen

Voor 0-6, 6-12, 12-17 jarigen en hun ouder(s)/verzorger(s)

Specialistische ambulante behandelingen op maat zoals: individuele (psycho-) therapie, EMDR, groeps(psycho-)therapie, systeemgerichte ouderbegeleiding, systeemtherapie, ouder-kindbehandeling, farmacotherapie, psychiatrische thuisbehandeling (PIT), oudercursussen en -trainingen (o.m. ASS/ADHD).

Bijvoorbeeld bij complexe klachten, systeem- en ontwikkelingsproblemen (zoals o.m. ASS, ADHD, Trauma, Depressie, Eet- en angststoornissen, hechtingsproblemen).

Deeltijd op maat

specialistische deeltijdbehandeling voor kinderen van 4-12 jaar of 13-17 jaar gedurende 2 dagdelen per week. Een multi-methodisch behandel- programma in samenhang met intensieve systeemgerichte ouderbegeleiding, gericht op het stimuleren van de ontwikkeling en versterken van de competenties van kinderen, zodat ze beter gaan functioneren thuis, op school en in relatie met andere leeftijdsgenoten.

Intensieve deeltijdbehandeling

Bij intensieve deeltijd bieden we kinderen en ouders een intensiever behandelaanbod dan binnen de ambulante setting mogelijk is. We bieden zorg op maat wat aansluit bij de hulpvraag. Onze intensieve deeltijdbehandeling is voor:

  • Kinderen met psychiatrische problematiek die op meerdere terreinen vastlopen (thuis, school, vrije tijd).
  • Indien er disbalans is in de draagkracht/draaglast van ouders c.q. problemen in de interactie binnen het gezin.
  • Er de wil is om te veranderen en er motivatie is om aan dit intensieve programma deel te nemen.

De methodiek van de deeltijdbehandeling is grotendeels gebaseerd op de ontwikkelingsmijlpalen van The Learning Tree van S. Greenspan. Waar nodig worden aanvullende methodieken en technieken gehanteerd om de behandeling op maat aan te kunnen bieden, zoals bijv. cognitieve gedragstherapie, psychotherapie, systeemtherapie en farmacotherapie.

Binnen de intensieve deeltijd kunnen diverse therapieën ingezet worden zoals bijvoorbeeld:

  • Ouder-kind behandeling (oki-b, ouder-kind- speltherapie, -beeldende therapie of – PMT)
  • Indien geïndiceerd: individuele therapie voor kind, individuele (psycho)therapie, beeldende therapie, psychomotore therapie)
  • Groepstherapie (beeldende therapie, psychomotore therapie)
  • Ouderbegeleiding/ systeemtherapie (zowel alleen met ouders als het volledige systeem)
  • Behandeling in de groep (van individueel gericht naar groepsgericht)

Kinderen blijven indien mogelijk op hun eigen school. Belangrijk is dat het samenwerkingsverband betrokken is als er problemen zijn binnen het onderwijs.

Behandeling en trajectbegeleiding van jongeren t/m 17 jaar met complexe problemen op alle leefgebieden, o.m. samenhangend met psychische/psychiatrische klachten en systeemfactoren.

Reguliere ambulante hulpverlening helpt onvoldoende, motivatie ontbreekt of sprake van zorgmijding, waardoor een meer outreachende benadering noodzakelijk is. Het betreft hier jongeren, die vaak opduiken in de hulpverlening en zorgtrajecten voortijdig afbreken, jongeren met schooluitval, sociaal isolement, al dan niet afkomstig uit gezinnen met veel problemen en onmacht.

Gezamenlijke, elkaar aanvullende inzet van expertise vanuit GGZ WNB en Juzt.

FACT-Jeugd is een landelijk ontwikkelde methodiek (zie: www.f-actnederland.nl voor meer informatie.

Vroegtijdige onderkenning, diagnostiek en behandeling, o.m. individuele therapie, systeemgerichte ouderbegeleiding, systeem-, ouder-kind-, groeps-, en farmacotherapie.

Bijvoorbeeld bij complexe ontwikkelingsstoornissen (o.m. Floortime therapie voor kinderen met ASS/ADHD), hechtingsproblemen (o.m. OKI-B, ouder-kindbehandeling, en ouder-babybehandeling bij KOPP), trauma’s en/of systeemproblematiek.

Bij preventie proberen we al in een zo vroeg mogelijk stadium psychische problemen te voorkomen. Daarom richten de meeste preventie activiteiten zich op kinderen en jongeren. Sommige kinderen en jongeren lopen een groter risico om psychische problemen te ontwikkelen. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat familieleden een psychische stoornis en/of verslaving hebben en dit invloed heeft op de omgeving waarin het kind opgroeit. Ook verandert er veel in de puberteit, zowel lichamelijk als psychisch, waardoor er sneller problemen ontstaan.

Verwijzers kunnen ouders en jongeren adviseren deel te nemen aan preventie activiteiten. Hiervoor is geen verwijzing nodig, ouders of jongeren kunnen zelf aanmelden.

Meer informatie over de verschillende preventiegroepen lees je op onze pagina over preventie.

Let op jeugdprofessional!

Je kunt ook naar ons doorverwijzen voor arrangement ‘Hoog Complex’. Hier valt onze intensievere ambulante zorg onder (dus géén klinische zorg). Lees meer op de pagina ‘Arrangementen’.