MijnGGZWNB

Verwijzers Kind en Jeugd

GGZ WNB is er voor kinderen en jongeren van 0-18 jaar. Wij bieden zorg op maat en willen dat doen op een deskundige, respectvolle en cliëntgerichte manier. Dat doen we niet alleen, maar juist samen met het kind, de ouders/verzorgers, de verwijzer en andere zorgverleners.

Waar wij voor staan:

Bij ieder kind dat bij ons wordt aangemeld, gaan we op zoek naar de zorg die het beste past bij zijn of haar unieke situatie. We gaan uit van de sterke kanten van het kind, zijn of haar ouders en omgeving en maken in de behandeling gebruik van hun eigen kracht.

Kinderen en jongeren (en hun ouders/verzorgers) kunnen bij ons terecht, wanneer er sprake is complexe klachten, die ontregeling op meerdere levensterreinen veroorzaken.

Systeemgericht werken zit al jaren in ons DNA en is voor ons vanzelfsprekend. Problemen bij kinderen kunnen effect hebben op hun omgeving en andersom. Om die problemen te verminderen, moet de omgeving van het kind dus meegenomen en nauw betrokken worden bij de diagnostiek en behandeling.

Onze zorg is erop gericht dat problemen verdwijnen, verminderen of beter hanteerbaar worden in het dagelijks leven. Het doel is dat kinderen hun ontwikkeling zo goed mogelijk doorlopen. Hun kwaliteit van leven staat daarbij centraal.

De belangrijkste samenwerking die wij aangaan, is de samenwerking met het kind, de ouders/verzorgers en anderen in de omgeving van het kind. Onze behandeling kan alleen slagen als we samen aan de problemen werken. Daarnaast werken we nauw samen met jeugdprofessionals, huisartsen, schoolartsen, kinderartsen van Bravis, andere zorgverleners en (speciaal of passend) onderwijs.

Wij zetten meerdere behandelingsvormen in onderlinge afstemming in. Daar zijn we flexibel in, zodat we de juiste zorg op het juiste moment kunnen leveren. We volgen nieuwe ontwikkelingen op de voet en passen die toe.

Wij onderschrijven de nieuwe visie op jeugdzorg: ‘één kind, één plan en één regisseur’. De regisseur is onze partner in zorg, die wij ondersteunen met onze expertise.

We zijn gemakkelijk bereikbaar en vindbaar met locaties in Bergen op Zoom en Roosendaal.

Doelgroep

Wij bieden diagnostiek en ambulante behandeling aan kinderen en jongeren van 0-18 jaar en hun ouder(s)/verzorger(s). Bij deze kinderen en jongeren is sprake van (een vermoeden van) ontwikkelingsproblemen, psychische en psychiatrische problemen, al dan niet gepaard gaande met systeemproblemen. Hieronder verstaan wij bijvoorbeeld :

 • Ontwikkelingsproblemen bij jonge kinderen (niet direct toe te schrijven aan een verstandelijke beperking)
 • Hechtingsproblemen
 • Stress en trauma
 • Depressie en andere stemmingsklachten
 • ADHD
 • Angststoornissen (complex, niet behandelbaar door basis-ggz).
 • Eetstoornissen
 • Gedragsproblemen (overwegend samenhangend met andere problemen en niet primair bepaald door pedagogische problemen bij ouders)
Neem contact op
 • Autismespectrumstoornissen
 • Tic’s en dwangstoornissen
 • Borderline en andere persoonlijkheidsstoornissen
 • Systeemproblematiek, leiden tot psychische klachten en lijdensdruk
 • KOPP (kinderen van ouders met eigen psychische/psychiatrische problemen)
 • een combinatie van meerdere problematieken en klachten die het kind ernstig hinderen in zijn functioneren en zorgen voor een forse lijdensdruk bij kind en/of ouder(s).

Wanneer is (eerst) andere zorg nodig?

Er zijn een aantal situaties waarin een kind of jongere (nog) niet bij ons terecht kan, maar andere zorg nodig heeft. Dit is het geval in de volgende situaties:

 • Bij een onveilige leefsituatie, waar direct ingrijpen nodig is.
 • Als er sprake is van cognitieve beperkingen bij het kind en bij de ouders (IQ<80)(indicatie voor zorg behorend bij profiel 3, 7 of 8, zie ook zorgprofielen).
 • Klinische psychiatrische zorg: deze wordt uitgevoerd door GGZ Breburg of Emergis. Als er sprake is van acute, levensbedreigende psychische/psychiatrische problematiek die mogelijk klinische zorg behoeft, kan GGZ WNB de problematiek psychiatrisch beoordelen en taxeren of klinische psychiatrische zorg noodzakelijk is. (Intensiteit: Acuut).
Zorgprofielen

Consultatie en advies

Alle verwijzers kunnen bij ons terecht voor consultatie en advies. Dagelijks kan er contact opgenomen worden met één van onze dienstdoende hulpverleners voor consultatie en advies op maat, via deze contactgegevens.

Jeugdprofessionals

Als Jeugdprofessional kom je in aanraking met allerlei problemen bij kinderen en hun gezin. Soms is het niet altijd duidelijk wat er precies aan de hand is of welke zorg of zorgintensiteit is aangewezen. GGZ WNB biedt, overeenkomstig de visie van het Jeugdbos, ondersteuning aan de jeugdprofessional.

Je kunt voor consultatie en advies altijd telefonisch contact met ons opnemen.

Als het nodig is, kunnen wij aansluiten bij een gesprek met kind en/of ouders, om samen te onderzoeken wat er aan de hand is en wat de beste oplossing voor dit kind uit dit gezin is. Dit kan bijvoorbeeld ook wenselijk zijn, om de drempel naar of weerstand tegen (onze) zorg te verlagen.

Daarnaast kun je een beroep doen op onze expert in het Expertteam voor inhoudelijk advies.

Contact

Voor meer informatie, consultatie en advies, crisis- en spoedhulp kun je tijdens kantooruren telefonisch contact met ons opnemen via 0164-289725 of 0164-289722.