MijnGGZWNB

Specialistische zorg aan kinderen tot 18 jaar: onze werkwijze

Wij bieden specialistische zorg aan kinderen tot 18 jaar en aan hun ouder(s)/verzorger(s). Wij onderzoeken wat er aan de hand is en geven daar uitleg over. We adviseren wat volgens ons de beste behandeling is voor in jouw specifieke situatie.

Aanmelden en het eerste gesprek

Met een verwijzing van een arts, een medisch specialist of een jeugdprofessional van de gemeente kunnen ouders hun kind bij ons aanmelden. Jongeren van 16 jaar of ouder kunnen zichzelf aanmelden met een verwijzing.

Let op: voor preventie activiteiten heb je geen verwijzing nodig.

Preventie bij jeugd

Zodra je kind is aangemeld krijg je een uitnodiging voor het eerste (intake) gesprek. Bij de uitnodiging voor het eerste gesprek zitten vragenlijsten. Eén vragenlijst voor ouders en, waar dat relevant is, ook één voor de jongeren vanaf 12 jaar. Het invullen van deze vragenlijsten is belangrijk: hierdoor krijgen we een eerste indruk van wat er aan de hand is en hoe ernstig de problemen mogelijk zijn. Zo kunnen we daar al op in spelen tijdens het eerste gesprek. Ook zijn die vragenlijsten nuttig om later in het behandeltraject, wanneer ze opnieuw worden ingevuld, te kijken of en in welke mate er vooruitgang is geboekt. Meer informatie over deze vragenlijsten en over hoe wij onze behandeltrajecten monitoren lees je op onze pagina over ROM.

Soms is er een wachttijd voor een specifieke behandeling. We proberen de wachttijd altijd zo kort mogelijk te houden en laten je weten wanneer we verwachten met de behandeling te kunnen starten. We kijken samen welke vorm van zorg al wel opgestart kan worden als overbrugging. Het overzicht van onze wachttijden vind je op onze wachttijden-pagina.

Actuele wachttijden

Onderzoek

Tijdens het eerste gesprek onderzoeken we jullie specifieke situatie en bespreken we wat er aan de hand is. Vaak doen we aanvullend onderzoek (diagnostiek) om te bepalen welke problemen er zijn en hoe we hiermee aan de slag kunnen gaan. Het onderzoek kan op verschillende manieren worden gedaan. Dit is afhankelijk van welke informatie al aanwezig is en welke onderzoeken er mogelijk elders al gedaan zijn. Het onderzoek kan bestaan uit een aantal gesprekken met de ouders. Daarin bespreken we de ontwikkeling en het functioneren van je kind en mogelijke factoren en gebeurtenissen die van invloed zijn geweest op je kind. Soms gebruiken we hierbij speciale vragenlijsten. Daarnaast kan er een psychologisch of kinderpsychiatrisch onderzoek gedaan worden. Ook doen we regelmatig een thuis-, school- of gezinsobservatie.

Op basis van alle aanwezige en verzamelde informatie kunnen wij een goed beeld van de sterke en minder sterke kanten van je zoon of dochter krijgen en kan er mogelijk een diagnose gesteld worden. Wij bespreken de resultaten van het onderzoek, de diagnose en het daaruit voortvloeiende advies voor behandeling altijd met de ouders en met het kind (afgestemd op zijn leeftijd en begripsniveau). Het kan voorkomen dat wij voor behandeling of begeleiding doorverwijzen naar een andere zorgaanbieder, als die een vorm van behandeling /begeleiding biedt die beter past bij de vraag en klachten van je kind.

Op het moment dat helder is welke zorg het best passend is, stellen we eerst gezamenlijk een ‘arrangement’ op.

Dit heeft te maken met de financiering van de zorg door de gemeenten in de regio West-Brabant-West (hieronder vallen de gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal, Woensdrecht, Halderberge, Rucphen, Steenbergen, Moerdijk, Zundert en Etten-Leur). Wanneer het kind of de jongere in Zeeland woont, slaan we deze stap over.

Alle Jeugdzorg in Nederland wordt gefinancierd door de gemeenten. In de regio West-Brabant West kopen de gemeenten vanaf 1-1-2016 zorg in bij verschillende zorgaanbieders in de vorm van ‘arrangementen’. Dit arrangement wordt door de cliënt en de zorgaanbieder (in dit geval GGZ WNB Jeugd) samen opgesteld, zodra duidelijk is welke vorm en intensiteit van zorg het beste past bij de hulpvraag (=profiel).

In het arrangement staat ook onder welk profiel de zorgvraag van uw kind valt. Zo zijn er profielen voor kinderen met kindeigen problematiek of kinderen met een licht verstandelijke beperking of lichamelijke beperking. Dit profiel wordt gekoppeld aan een arrangement.

Behandelplan

Op het moment dat we weten wat er aan de hand is, maken we met ouders en het kind een plan voor de behandeling (een behandelplan). Hierin staat welke doelen ouders en het kind willen bereiken met de behandeling. Samen bespreken we welke behandeling daar het beste bij past. Als de behandeling tussentijds verandert of de doelen veranderen, wordt dit in het behandelplan opgeschreven.

Van al onze behandelingen weten we, door wetenschappelijk onderzoek en uit jarenlange praktijkervaring, dat zij het beste resultaat opleveren. Wij geven advies over welke vorm van behandeling het meest effectief kan zijn voor de problemen die spelen. Hoe dit uit zal pakken bij je zoon of dochter, blijkt echter pas tijdens de behandeling. Hier geldt dat ieder kind en ieder gezin uniek is. Wij proberen de behandelingen daarom altijd zo goed mogelijk af te stemmen op de klachten, sterke kanten en wensen van het kind en de ouders. Het behandelplan wat we samen maken is dus op maat en uniek voor ieder kind.

Vaste behandelaar

Ieder kind krijgt, afhankelijk van zijn therapievorm, een vaste behandelaar. Ook krijgen de ouders een eigen contactpersoon (ouderbegeleider). Als ouders gescheiden zijn, wordt in overleg met hen gekeken of het mogelijk is om samen op gesprek te komen of dat zij ieder een eigen contactpersoon krijgen.

Samenwerking tussen ouder, kind en behandelaren

Voor een geslaagde behandeling is een goede samenwerking tussen ouders, het kind en behandelaren cruciaal. Onderlinge afspraken die we tijdens de behandeling maken zijn ontzettend belangrijk. Wij houden ons aan de afspraken en verwachten dat ook van ouders en kinderen.

Wanneer je in bepaalde situaties de afspraken niet na kunt komen, gaan wij ervan uit dat je dat op tijd aangeeft. Iedere behandeling van een kind, kan alleen maar succesvol zijn, als ouders ook actief betrokken zijn bij de behandeling. Het is belangrijk dat zij begrijpen wat er precies aan de hand is met hun kind, wat de therapie doet met hun kind en hoe zij dit het beste kunnen opvangen en begeleiden. Door therapie verandert je kind en dat heeft vanzelfsprekend ook effect op jou als ouder. Het is daarom belangrijk om mee te veranderen in de richting die nodig is. Zo zorgen we er samen voor dat je kind weer goed in zijn vel komt te zitten en zich weer zo goed mogelijk ontwikkelt. Dit komt allemaal aan de orde in de gesprekken met de contactpersoon voor ouders. Het nakomen van deze afspraken is voorwaarde voor een geslaagde behandeling.