MijnGGZWNB

Samen Deskundig

SDW, De GezinsManager en GGZ WNB werken samen met als doel kinderen en jeugdigen met een complexe, specialistische hulpvraag direct maatwerk te bieden door middel van een snelle (indien nodig gezamenlijke) triage en aansluitende behandeling met gedeelde deskundigheid. Hierdoor worden kosten bespaard maar gaat vooral geen kostbare (behandel) tijd verloren. Ook kan er op deze wijze gerichter worden af- en opgeschaald qua zorg. De samenwerking tussen de drie partners resulteert in een sterke, inhoudelijke en organisatorische basis.

Voorbeelden van ons aanbod

Multidisciplinaire diagnostiek op maat, onder meer via gesprekken met de ouders/verzorgers, door observatie van het kind en door observatie in de thuissituatie en/of school/dagopvang/peuterspeelzaal. Door een kinder- en jeugdpsychiater of orthopedagoog/(GZ-) psycholoog wordt een specialistische taxatie gedaan met daaropvolgend een passend, intensief behandeltraject.

Gezinsbehandeling met opname, met als doel: het duurzaam veranderen van gezinsinteractiepatronen en het versterken van gezinsveerkracht. Doel is hiermee dreigende gezinsescalaties en (langdurige) uithuisplaatsingen van jeugdigen te voorkomen en verbindingen binnen het primair gezin in tact te houden c.q. te versterken.

Gezinsbehandeling thuis (na risico beoordeling door de regiebehandelaar) in de vorm van een modulair arrangement voor gezinsbehandeling. Met behandeling in de thuissituatie proberen we uithuisplaatsing en zwaardere zorgvormen te voorkomen.

Verblijf in een behandelgroep met orthopedagogische begeleiding, dagbesteding en behandeling, gericht op de ontwikkeling en/of opvoeding en de aanwezige problematiek. Daarnaast wordt begeleiding en of ondersteuning geboden aan het gezin en/of pleeggezin met het oogmerk draagkracht –draaglast te herstellen, de gezinsfactoren positief te beïnvloeden, geheel of gedeeltelijk herstel van de normale leefsituatie te bevorderen.

Intensieve behandeling op het orthopedagogisch kinderdagcentrum gericht op ontwikkeling en/of opvoeding en vermindering van de aanwezige problematiek. De begeleiding en ondersteuning aan het gezin en/of pleeggezin beoogt de draagkracht –draaglast te herstellen, de gezinsfactoren positief te beïnvloeden, geheel of gedeeltelijk herstel van de normale leefsituatie te bevorderen. Daarnaast wordt intensief samengewerkt met het (speciaal) onderwijs om waar mogelijk doorstroming mogelijk te maken.

Intensieve specialistische, psychiatrische diagnostiek en behandeling, kindgericht, systeemgericht en leeftijdsfasegericht onder toezicht van een regiebehandelaar zoals de Kinder- en Jeugdpsychiater. Verschillende behandelingsvormen, zoals individuele therapie (speltherapie, EMDR bij complex trauma, cognitieve gedragstherapie, floortime), (groeps)psychotherapie, ouder-kind behandeling, oudertrainingen ( ADHD en Autisme), systeemtherapie (gezinstherapie), medicamenteuze behandeling, intensieve thuisbehandeling. Het betreft hier o.m. intensieve ambulante diagnostiek en behandeling, FACT-Jeugd en deeltijdbehandeling.

Door middel van intensieve zelfstandigheidstraining leren we jongeren de beginstappen te maken naar een zelfstandig leven, echter zonder de verbinding met een steunend netwerk (verder) te verbreken, of door nieuwe steunende netwerken op te bouwen.

In het geval van een crisissituatie interveniëren wij zo snel mogelijk met als doel de veiligheid, rust en stabiliteit van de jeugdige en het gezin te waarborgen met een snelle terugkeer naar huis als uitgangspunt. Tijdens de crisisplaatsing wordt direct een gezamenlijk plan gemaakt waarop geacteerd wordt om herhaling van een crisissituatie te voorkomen.

Neem contact op met ons voor meer informatie of advies
Samen Deskundig
Laan van België 55
4701 CJ Roosendaal

E-mail: samendeskundig@ggzwnb.nl
Telefoon: 0164 287345

E-mail Samen Deskundig