Behandeling en ondersteuning

 

GGZ WNB beschikt over een uitgebreid behandelaanbod dat wordt aangepast aan uw persoonlijke situatie. De meeste zorg wordt ambulant in gesprekken en middels oefeningen aangeboden. Een klein aantal cliënten wordt tijdelijk opgenomen in de kliniek. Voor mensen die langer zorg nodig hebben, zijn er woonvoorzieningen. Ouderen die behoefte hebben aan gestructureerde opvang gedurende de dag kunnen terecht bij onze dagopvang in Bergen op Zoom of Roosendaal.

De aard en ernst van de stoornis bepaalt de soort behandeling, bijvoorbeeld individuele begeleiding, medicatie, andere individuele therapie of groepstherapie. De interventies kunnen ook gecombineerd worden en zo elkaar aanvullen of versterken.

Ambulant of klinisch

  • Ambulante hulp: individuele gesprekken of groepsgesprekken
    Een hulpverlener voert individuele gesprekken met u op een locatie van GGZ WNB of bij u thuis. Ook kunt u, onder begeleiding van een hulpverlener, deelnemen aan groepstherapie  bij GGZ WNB. Dit kan in de vorm van gesprekstherapie zijn (verbale therapie) en/of in de vorm van non-verbale therapie, zoals bijvoorbeeld beweegtherapie (psychomotore therapie), creatieve therapie (beeldende therapie) of Mindfulness.

  • Opname in een kliniek: sommige problemen kunnen het beste worden behandeld als iemand tijdelijk wordt opgenomen
    Het kan zijn dat voor de behandeling een opname in een kliniek nodig is. Ook bij een acute crisis, waardoor u tijdelijk niet voor uzelf kunt zorgen, kan opname nodig zijn. Soms is een langere opname nodig. Uitgangspunt is dat een opname in principe altijd van tijdelijke aard is.

Dagopvang

In Bergen op Zoom en Roosendaal bieden we ouderen met psychische problemen een  gestructureerde opvang. Het doel van deze opvang is dat de deelnemers sociale contacten opdoen en dat hun welbevinden wordt bevorderd en/of in stand gehouden. In een veilige omgeving wordt een zinvolle gestructureerde dag aangeboden, door middel van diverse activiteiten (zowel intern als extern) op het gebied van recreatie, sport en spel, educatie en ontspanning.

Heeft u hier interesse in? Cliënten die al in zorg zijn bij GGZ WNB kunnen contact opnemen met hun behandelaar. Als dit voor u niet het geval is, dan kunt u contact opnemen met uw gemeente (WMO-loket). De gemeente kan een beschikking afgeven voor dagbesteding. De Wmo-consulent kan u dan verwijzen naar GGZ WNB. Na de aanmelding volgt een gesprek om uw dagbesteding vorm te geven.

contactgegevens WMO-loketten

Vrijwillige en onvrijwillige zorg

Alle vormen van zorg zijn in principe vrijwillig. Vrijwillige opname betekent dat iemand bereid is om opgenomen te worden. Ook onvrijwillige opname kan noodzakelijk zijn. Hiertoe kan alleen worden overgegaan als iemand een gevaar oplevert voor zichzelf of voor zijn omgeving. Er wordt dan een inbewaringstelling (IBS) of rechtelijke machtiging (RM) aangevraagd.

Meer informatie over gedwongen opname lees je in deze folders:

 

Zorgpaden

Bij GGZ WNB bieden we zorg vanuit zorgpaden. Elk zorgpad is gericht op de behandeling van specifieke problematiek. In een zorgpad staan de stappen beschreven die tijdens de fase van onderzoek, behandeling en nazorg doorlopen worden. Op deze manier kan GGZ WNB haar zorg beter organiseren en cliënten goed informeren over welke zorg zij krijgen en wanneer en door wie deze wordt geboden.

Ieder zorgpad bestaat uit verschillende behandelvormen, waarvan we weten dat die het beste werken voor de specifieke problematiek waar het zorgpad zich op richt. De behandelvormen kunt u zien als bouwstenen. Welke bouwstenen worden ingezet, wordt samen met de cliënt (en zijn naasten) afgestemd op zijn hulpvraag en klachten.

Door te werken vanuit zorgpaden hebben alle betrokken hulpverleners altijd inzicht in waar een cliënt staat in zijn/haar zorgproces en welke doelen worden nagestreefd. Bent u onder behandeling bij GGZ WNB, dan kan uw behandelaar u informeren over het zorgpad dat u volgt en welke behandelvormen (zullen) worden ingezet.