MijnGGZWNB

Refereerochtend op 22 juni – Psychotherapie opnieuw belicht: Marijke Feijtel, Nelleke Aerts en Claire de Vries nemen afscheid van GGZ WNB

Met deze refereerochtend die de titel heeft ‘Psychotherapie opnieuw belicht’, nemen Marijke Feijtel, Nelleke Aerts en Claire de Vries afscheid van GGZ WNB. Zij gaan met pensioen. Moniek Thunnissen, zelfstandig gevestigd psychiater, is de dagvoorzitter deze ochtend. Aanmelden kan via deze link.

Het programma ziet er als volgt uit:

09.00 – 09.45 uur: Nadia van Oosterhout (eindreferaat)
09.45 – 10.15 uur: Rebecca Laros (eindreferaat)
10.15 – 10.45 uur: Pauze
10.45 – 11.15 uur: Nelleke Aerts
11.15 – 12.00 uur: Marijke Feijtel & Claire De Vries
12.00 – 14.00 uur: Lunch

Aanmelden en accreditatie
Deelname aan deze bijeenkomst is gratis. Aanmelden is wel vereist en kan tot 14 juni aanstaande. Voor dit programma is accreditatie aangevraagd bij de NVvP, FGzPt, NVP, VSR en register vaktherapie.

EERSTE REFERAAT
Het eerste referaat heeft als onderwerp ‘Het ontmoeten van schaamte in de therapiekamer’.

Referent
Nadia van Oosterhout, Gz-psycholoog i.o.t. psychotherapeut volwassenen bij GGZ WNB.

Samenvatting
Posttraumatische stressstoornis (PTSS) is een complexe aandoening met affectieve componenten die verder gaan dan alleen angst en dreiging. Vooral bij seksueel misbruik komt schaamte voor en is het onderwerp voor cliënten een taboe. Het is vaak heimelijk. Traumatische gebeurtenissen kunnen erkend worden als een heftige aanval op het sociale zelf. De emotie van schaamte wordt al lang als cruciaal beschouwd in de relatie tussen blootstelling aan trauma en PTSS-symptomen. Net als angst kan schaamte de voortgang van een behandeling belemmeren. Hoe kan je schaamte erkennen en trauma bespreekbaar maken, om het zo voor cliënten mogelijk te maken om er doorheen te werken en hen daardoor psychotherapeutisch te helpen om de mentale gezondheid te verbeteren? Het is vaak onvermijdelijk dat schaamte optreedt in psychotherapie en de omgang ermee moet een voortdurend aandachtspunt zijn binnen de therapiekamer.

Leerdoel en relevantie
Na dit eindreferaat is er meer kennis over het onderwerp schaamte, in het bijzonder bij trauma. Ook wordt het verband tussen schaamte en PTSS onderzocht.
Schaamte wordt vaak omzeild, als gevolg van zijn verborgen aard, maar hierdoor wordt de aanwezigheid ervan niet altijd opgemerkt. Hoe kan je het opmerken, zodat het niet onbesproken blijft? Wat is het belang van schaamte herkennen in contact met cliënten? Wat is de rol van schaamte in het therapeutisch contact? Schaamte hangt samen met een groot aantal psychische stoornissen en daarom is het belangrijk om hier voldoende aandacht voor te hebben. Vooral omdat het een onderwerp is dat vaak onderbelicht blijft, zowel in de literatuur, als in de praktijk en/of het onderwijs. Het zien en ontmoeten van schaamte in de therapiekamer kan er mogelijk voor zorgen dat we contact kunnen maken met dit thema en inzicht krijgen in de ervaring van onze cliënten op een verdiepend niveau. Dit referaat zorgt ervoor dat schaamte niet onbesproken blijft.

TWEEDE REFERAAT
‘Aandacht voor de persoon met genderdiversiteit’.

Referent
Rebecca Laros, Gz-psycholoog i.o.t. psychotherapeut kind en jeugd, GGZ WNB.

Samenvatting
In het dagelijks leven maar ook in de klinische praktijk komen we steeds meer gendervariatie en genderdysforie tegen. Ook in het nieuws en op tv komen we termen tegen die nog vrij onbekend zijn. Is het een hysterische focus op het geforceerd trots zijn op je geaardheid of betekent het wat anders? Hoe plaatsen we het in de tijdgeest van nu? Cijfers geven namelijk aan dat veel jongeren worstelen over hun genderidentiteit. In de praktijk komen ze vaak binnen met andere klachten. Kijken we wel goed naar de persoon tegenover ons in de kamer? Durven we het erover te hebben? Wat kan (psycho)therapie daarin betekenen?

Leerdoel en relevantie
Door dit eindreferaat neemt kennis over genderdiversiteit- en dysforie en comorbiditeit/ prevalentie toe net als de bewustwording van je eigen rol in therapie over genderdiversiteit. Het onderwerp wordt bekeken vanuit de tijdgeest van toen, nu en wellicht toekomst. In de maatschappij en bij klinische ervaringen in GGZ WNB zien we steeds meer jeugdigen met genderdiversiteit- en dysforie. Voor genderdysforie zijn er gespecialiseerde plekken, maar er komen ook vragen van jongeren die daarnaast een andere hulpvraag (comorbiditeit) hebben en dus bij GGZ WNB terecht komen. Hoe gaan we om met deze jongeren in therapie? Durven we goed te kijken naar de persoon tegenover ons?

DERDE REFERAAT
De geschiedenis en het belang van psychotherapie binnen de psychiatrie. ‘Wie ben je als niemand kijkt’.
Over oude dingen en dingen die voorbij gaan.

Referent
Nelleke Aerts, Psychotherapeut, Cognitief Gedragstherapeut VGCT, Supervisor/Leertherapeut VGCT, SFT en NVP, EMDR therapeut (Practitioner) en Schematherapeut (Supervisor). Nelleke is tot 1 juni 2023 werkzaam bij GGZ WNB maar heeft haar eigen praktijk voor Psychotherapie Nelleke Aerts. (gericht op supervisie/ leertherapie en docentschap)

Samenvatting
Na meer dan 40 jaar in de psychiatrie gewerkt te hebben heeft Nelleke veel zien gaan en komen. Nieuwe stromingen, nieuwe ontwikkelingen, dingen die voorbij gaan, soms letterlijk verval, en veel, heel veel ingrijpende verhalen. Is de ziel uit de zorg verdwenen? Wat zijn de werkzame factoren die over de jaren heen stand hebben gehouden, wat zijn de essentiële factoren van de psychotherapie die we moeten koesteren, vooral in deze tijd van regelgeving. Hoe verhoudt de training in vaardigheden en theoretische kennis zich tot de persoon van de therapeut? Een en ander wordt verduidelijkt met casuïstiek.

Leerdoel en relevantie 
Wat kun je leren van de geschiedenis van de psychotherapie binnen de psychiatrie en toepassen in het dagelijkse werk. Op grond van onderzoek en de literatuur blijkt welke factoren werkzaam zijn binnen de psychotherapie. In deze tijd van regelgeving maar ook schaarste en gigantische wachttijden is het belangrijk dat de politiek, de bestuurders en de hulpverleners op de hoogte zijn van deze ontwikkelingen.

VIERDE REFERAAT
De kwetsbaarheid van de psychotherapeut (en andere GGZ-behandelaren): zorg goed voor jezelf en elkaar!
Psychotherapie en leertherapie zijn een mooi paar.
Psychotherapie werkt en de persoon van de psychotherapeut is de bepalende factor, naast een duidelijk kader waarin gewerkt wordt, en behoeft dus aandacht en onderhoud.

Referenten
Marijke Feijtel, psychotherapeut, Supervisor NVP, VKJP en EMDR, leersupervisor NVP, leertherapeut NVP, VKJP, Bestuurslid VKJP. Momenteel werkzaam bij GGZ WNB jeugdafdeling tevens voor psychotherapie en traumaherstel (alleen voor supervisie en leertherapie). Claire De Vries, sociaal psychiatrisch verpleegkundige en systeemtherapeutisch werker, tevens ervaringsdeskundige.

Samenvatting
De GGZ staat onder druk en daardoor ook de psychotherapeuten, en andere behandelaren die af te rekenen hebben met lange wachtlijsten, diverse procedures en veel administratieve druk. Daarnaast kiezen we niet voor niets om in de GGZ te gaan werken en hebben we hier veelal zelf ook iets te halen.
Hierdoor loopt de behandelaar gevaar als mens en beroepsbeoefenaar. Burn-out, secundaire PTSS of grensoverschrijdend gedrag zijn o.a. de risico’s van dit vak. Hoe kunnen we de veiligheid en effectiviteit van een psychotherapeutische behandeling zoveel mogelijk borgen voor het belang van zowel de patiënt als de therapeut? Is intervisie en supervisie, geborgd door de herregistraties, hiervoor voldoende of moeten we leertherapie (= psychotherapie vooraleer er sprake is van een diagnose en curatieve psychotherapie behoeft) meer integreren in de loopbaan van alle behandelaren in de GGZ?

Leerdoel en relevantie
Door dit referaat worden we ons meer bewust van de ‘verantwoordelijkheid en gevaren van een psychotherapeutische werkrelatie’. Het hiervoor zorgzaam zijn voorkomt extra problemen. Supervisie en intervisie hebben een beoordelend element en hierdoor mogelijk vooral een begrenzend effect, wat niet altijd voldoet en kan leiden tot bestraffende maatregelen (tuchtrecht etc…). Op grond van onderzoek en de literatuur blijkt welke factoren werkzaam zijn binnen de psychotherapie. In deze tijd van toenemende regelgeving maar ook schaarste en gigantische wachttijden is het belangrijk dat bestuurders, financiers en hulpverleners aandacht hebben voor het voorkomen van ongelukken in de GGZ, bij zowel patiënten als hulpverleners.

DOELGROEP
Artsen, psychiaters (i.o.), klinisch psychologen (i.o.), Gz-psychologen (i.o.), psychotherapeuten (i.o.), verpleegkundig specialisten (i.o.), vaktherapeuten, huisartsen, GGD-artsen, verslavingsartsen, medisch specialisten en andere hulpverleners die te maken hebben met patiënten binnen de Geestelijke Gezondheidszorg.

We hopen u te ontmoeten op 22 juni in de Ark (witte kerkje) aan het Noachpad 1 te Halsteren op Landgoed Vrederust, graag tot dan!

Terug naar alle publicaties