MijnGGZWNB

Refereerochtend op 15 december 2022

Op donderdag 15 december 2022 staat van 9.00 tot 12.00 uur onze volgende refereerochtend gepland. Deze vindt online plaats in de vorm van een webinar. Deelname is gratis, maar aanmelden is noodzakelijk en kan via deze link.

Programma

  • 09.00 – 09.05 uur            Welkom en inleiding door Ingrid de Jong
  • 09.05 – 09.55 uur            ‘Burn-out bij hulpverleners in de GGZ: Hoe zorgen we goed voor onszelf?’
  • 09.55 – 10.45 uur            ‘Transities in de ouderenpsychiatrie van GGZWNB; een ontwerpgericht onderzoek’.
  • 10.45 – 11.00 uur            Pauze
  • 11.00 – 11.50 uur            ‘Is de meldcode wel nodig in de psychiatrie?’


Sprekers
Dagvoorzitter is Ingrid de Jong, Verpleegkundig Specialist GGZ en VS-opleider.

Referaat 1
‘Burn-out bij hulpverleners in de GGZ: Hoe zorgen we goed voor onszelf?’ door Davy Brugman, Gz-psycholoog i.o. Klinisch psycholoog en werkzaam bij RVE ‘Veranderingsgericht’, deeltijd Stemming, Angst en Somatiek (SAS).

Samenvatting
Dit eindreferaat behandelt burn-out bij GGZ-professionals. Dit is een groot probleem. In vergelijking met andere beroepsgroepen is de prevalentie van burn-out gerelateerde klachten in de (geestelijke) gezondheidszorg veel hoger, wat een grote consequenties heeft voor de individuele zorgmedewerker, zorgorganisaties en de (geestelijke) gezondheidszorg in het algemeen. In de afgelopen jaren is er veel wetenschappelijke aandacht geweest voor burn-out bij hulpverleners. Er zijn verschillende modellen uitgewerkt die meer inzicht geven hoe burn-out zich bij GGZ-professionals manifesteert. Aan de hand van deze modellen wordt inzicht gegeven welke factoren bijdragen aan het ontwikkelen van burn-out bij GGZ-professionals, waarbij specifieke aandacht zal worden gegeven aan de rol van secundaire traumatisering en sociale steun met betrekking tot het ontwikkelen van burn-out. Ten slotte worden er handreikingen gedaan hoe werknemers ervoor kunnen zorgen dat ze kunnen voorkomen dat ze burn-out raken. Tevens zullen er handreikingen worden gedaan naar zorgmanagers hoe zij medewerkers kunnen faciliteren om te voorkomen dat zij een burn-out ontwikkelen, of de klachten kunnen verminderen.

Referaat 2
‘Transities in de ouderenpsychiatrie van GGZWNB; een ontwerpgericht onderzoek’ door Sandra Konings – Koks, Msc en Verpleegkundig Specialist GGZ, werkzaam bij afdeling ambulant ouderen.

Samenvatting
Transities tussen klinische en ambulante behandeling zijn risicovol. Gezondheidsrisico’s zijn het risico op heropname, suïciderisico en het risico op (zelf)stigma. Transities binnen de ouderenpsychiatrie van GGZ WNB verlopen niet eenduidig. Het ontwikkelen van zelfredzaamheid en doelbereidheid kan het zelfmanagement tijdens transitiemomenten verhogen. Met dit doel is een evidence based innovatie voor transities tussen klinische en ambulante behandeling binnen deze ouderenpsychiatrie ontworpen waarbij de gezondheidsrisico’s worden beperkt, het (zelf-) stigma wordt voorkomen en de behandeling optimaal kan worden voortgezet.

De innovatie is in de vorm van een stroomschema met twee bijbehorende beslisbomen. Het bevat de transitieroute, componenten hebben betrekking op eenduidigheid, continuïteit en ketensamenwerking, zorgcoördinatie en een veiligheidsplanning. Hierbij worden digitale mogelijkheden optimaal benut, herstelgerichte zorg bevorderd en ervaringsdeskundigheid geïntegreerd. Gedurende dit referaat wordt de methode besproken en worden de resultaten gepresenteerd gevolgd door een conclusie.

Referaat 3
‘Is de meldcode wel nodig in de psychiatrie?’ door Mark Jansen, MSc en Verpleegkundig Specialist GGZ en werkzaam op de beschermde woonvorm de Kade en beschermde woonvorm reso Koepelstraat.

Samenvatting
Ieder jaar zijn er in Nederland ongeveer 200.000 mensen slachtoffer van ernstig huiselijk geweld. Bij 58% van deze gevallen zijn ook kinderen tot 18 jaar betrokken. Hierdoor zijn er jaarlijks meer dan 100.000 kinderen slachtoffer van een vorm van huiselijk geweld of kindermishandeling. Psychische problemen, psychiatrische problematiek, problematische alcohol- drugsgebruik een belast verleden belangrijke risicofactoren zijn voor het ontstaan van een vorm van geweld. Ook blijkt uit onderzoek dat professionals zich vaak richten op een deelprobleem of het deelprobleem niet wordt aangepakt in relatie tot het geweld. Daarnaast mist vaak ook een gezamenlijke aanpak en zijn er wachttijden waardoor de onveiligheid in stand blijft. Huiselijk geweld brengt ernstige gevolgen met zich mee op sociaal, maatschappelijk, somatisch en psychisch vlak. Hoe kan de meldcode dit helpen te voorkomen en hoe moet deze worden gehanteerd? Is er sprake van handelingsverlegenheid binnen het werkveld, en zo ja, hoe kunnen we het gesprek aangaan over signalen van onveiligheid. In dit referaat wordt stil gestaan bij de vormen van huiselijk geweld, de gevolgen hiervan en geeft praktische handvatten mee in het gesprek gaan hierover.

Overige informatie

  • Voor dit programma is de accreditatieaanvraag in behandeling bij NVvP, FGzPt, Register Vaktherapie en VSR.
  • Aan deelname aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.
  • Geeft u uw bigregistratienummer door als u in aanmerking komt voor accreditatiepunten.

Doelgroep
Psychiaters (i.o.), Klinisch psychologen (i.o.), GZ psychologen (i.o.), artsen (i.o.), psychotherapeuten, sociotherapeuten, verslavingsartsen, psychologen, Verpleegkundig Specialisten (i.o.), vaktherapeuten, en andere klinische en ambulante behandelaren.

Aanmelden voor deze digitale refereerochtend kan hier.

Terug naar alle publicaties