MijnGGZWNB

Penvoerderschap Samen Deskundig per 1 juli door GGZ WNB

Samen Deskundig is een samenwerkingsverband tussen SDW, De GezinsManager en GGZ WNB. Samen Deskundig is er speciaal voor kinderen, jeugdigen en gezinnen met een hoogcomplexe hulpvraag en is werkzaam in de regio West-Brabant West. De inzet van ‘Samen Deskundig’ is erop gericht om kinderen, jongeren en gezinnen op weg te helpen naar zo zelfstandig mogelijk leven. We werken aan een structurele oplossing door een veilige en rustige situatie te creëren.

De drie organisaties wisselen kennis en kunde uit. Dat zorgt voor een sterke basis met brede deskundigheid. We zetten in op de eigen kracht van het gezin en bieden professioneel maatwerk. Met een snelle inzet van kwalitatieve jeugdhulp proberen we maximaal resultaat te behalen. Hierdoor heeft Samen Deskundig een maatwerk antwoord voor iedere complexe jeugdhulpvraag.

Aanmelden
Een aanmelding bij Samen Deskundig verloopt via de jeugdprofessional van de gemeente. De aanmelding kan worden gedaan via de website van Samen Deskundig door het invullen van het aanmeldformulier: https://www.samen-deskundig.nl/aanmelden/

Werkwijze
Binnenkomende hulpvragen worden in een gezamenlijk casuïstiekoverleg besproken om van daaruit de beschikbare hulp zo snel en effectief als mogelijk in te zetten. In deze fase vindt er een multi-disciplinaire intake/screening plaats die we voor zover als mogelijk gezamenlijk proberen vorm te geven zodat er een gezamenlijk beeld wordt gevormd t.a.v. de hulpvraag. Vanuit de zorgcombinatie wordt er vervolgens één hoofdcombinant toegewezen die de regie (aanspreekpunt en opvolging van gehele proces/traject) voert gedurende het traject. Het kan ook zijn dat er een aanmelding heeft plaatsgevonden bij een van de drie partners. Wanneer daar uit intake blijkt dat er sprake is van hoogcomplexe zorg zal na toestemming van ouder(s)/wettelijke vertegenwoor- diger(s) de hulpvraag worden ingebracht in het casuïstiekoverleg waarbij eerder genoemde procesafspraken worden vervolg.

Penvoerderschap en verandering contactgegevens
Per 1 juli neemt GGZ Westelijk Noord-Brabant het penvoerderschap voor de zorgcombinatie Samen Deskundig over van SDW. Op inhoud zal er niets veranderen, de kwaliteit en de huidige afspraken/processen zijn geborgd in deze overgang.De contactgegevens veranderen wel.

Contactgegevens Zorgcombinatie Samen Deskundig per 1 juli 2023
Adres: Laan van België 55, 4701 CJ Roosendaal
Telefoonnummer: 0164 287 345
E-mail: samendeskundig@ggzwnb.nl
Contactpersoon: Franka Crabbe – Van den Hout Adviseur cliënten, contractmanager en beleidsmedewerker GGZ WNB T: 06- 571 088 15 E: f.crabbe-vandenhout@ggzwnb.nl

Website: www.samen-deskundig.nl

Terug naar alle publicaties