MijnGGZWNB

GGZ WNB Refereerochtend op 10 oktober 2023

Graag nodigen we u uit voor onze aankomende Refereerochtend op 10 oktober in de Ark (het witte kerkje) op Landgoed Vrederust in Halsteren (Noachpad 1). Marc Daemen, klinisch psycholoog & P-opleider bij onze instelling en primus inter pares van onze
WNB Academie is dagvoorzitter. Aanmelden kan via deze link. Deelname aan deze bijeenkomst is kosteloos.

Het programma ziet er als volgt uit:

  • 08.30 – 09.00 uur: Inloop
  • 09.00 – 09.50 uur: Groepspsychotherapie bij kinderen en jongeren (eindreferaat)
  • 09.50 – 10.40 uur: Traumaherstelgroep voor jongvolwassenen (eindreferaat)
  • 10.40 – 10.55 uur: Pauze
  • 10.55 – 11.45 uur: Traumabehandeling in relatie tot de ‘window of tolerance’ (eindreferaat)

Accreditatie
Voor dit programma is accreditatie aangevraagd bij de NVvP, FGzPt, NVP, VSR en register vaktherapie.

EERSTE REFERAAT
‘Groepspsychotherapie bij kinderen en jongeren’ door Karen Van Winckel, GZ-psycholoog i.o.t. Klinisch psycholoog KJ.

Groepspsychotherapie kan inhoudelijk een meerwaarde zijn in het werk met kinderen en jongeren. Tegelijkertijd biedt dit mogelijk ook kansen om om te gaan met de toenemende druk van wachtlijsten en financiële kaders. Binnen dit referaat zal stilgestaan worden bij de effectiviteit van groepspsychotherapie bij deze doelgroep. Daarnaast zal er tevens aandacht zijn voor specifieke ontwikkelingsaspecten van kinderen en jongeren die zowel de therapeutische relatie als de thema’s binnen groepspsychotherapie mee kleuren.

TWEEDE REFERAAT
‘Traumaherstelgroep voor jongvolwassenen’ door Stefan de Korte en Judith van de Blokenhoeve, beiden GZ-psycholoog i.o.t. Klinisch Psycholoog.

De meerwaarde van groepstherapieën heeft zich voor verschillende doelgroepen en problematieken al bewezen. Traumabehandeling richt zich nu nog vaak op het individu en is veelal nog gericht op fase 1 (stabilisatie) en 2 (verwerking). Maatschappelijke re-integratie, waaronder emotieregulatie, problematiek binnen interpersoonlijke relaties, rouw om verloren tijd en perspectief, allen behorend tot fase 3, krijgen weinig aandacht en ruimte binnen behandeling op verschillende niveaus. Naast inhoudelijke behandeling, valt hierbij ook te denken aan zorgbekostiging, ruimte binnen behandelafdelingen, en dergelijke.

Een component van trauma is het doormaken en blijvend ervaren van eenzaamheid, vaak door aangeleerd zwijgen (vanuit daderperspectief), schaamte- en schuldgevoelens, vaak gepaard gaande met onbegrip vanuit de maatschappij. Een groep, specifiek gericht op jongvolwassenen die traumabehandeling hebben doorgemaakt, maar nog wel ‘restklachten’ ervaren, kan gebaat zijn bij het aanpakken van bovengenoemde problematiek. Daarnaast kan een groepsbehandeling maatschappelijke re-integratie bevorderen. Terugkerende thema’s binnen de psychotherapiegroep voor jongvolwassenen in deze derde fase van hun behandeling zijn: (a) emotieregulatie; (b) zelfbeeld/identiteit/intimiteit; (c) rouw en (d) vermijding. In het referaat staan we specifiek stil bij de toepassing van deze groepspsychotherapie bij jongvolwassenen, hun doelen en de opzet van de groep, meerwaarde zoals door de groepsleden ervaren.

DERDE REFERAAT
‘Traumabehandeling in relatie tot de ‘window of tolerance’ door Judith van de Blokenhoeve, GZ-psycholoog i.o.t. Klinisch Psycholoog.

Volgens de standaard PTSS en rapportages vanuit de overheid, blijkt maar ongeveer 40% van de mensen met PTSS ook daadwerkelijk een traumabehandeling aan te gaan. Van deze mensen blijkt een groot deel behandeling niet te kunnen afmaken, omdat ze deze als ‘te overweldigend’ ervaren. Mensen raken uit hun zogenoemde ‘window of tolerance’, of zijn bang hieruit te raken. Om traumatische / ingrijpende ervaringen te kunnen verwerken is nodig iemand binnen zijn/haar ‘window of tolerance’ te houden. Binnen een wetenschappelijk onderzoek naar het effect van een drukvest toegevoegd aan een EMDR behandeling wil onderzoekster een indicatie krijgen of deze ‘window of tolerance’ kan worden vergroot – en daarmee de kans op succesvol afronden van een traumabehandeling – door gebruik van een dergelijk drukvest. In het referaat wordt dieper ingegaan op aanleiding tot dit onderzoek, theoretische achtergronden en mogelijk eerste bevindingen.

DOELGROEP
Artsen, psychiaters (i.o.), klinisch psychologen (i.o.), Gz-psychologen (i.o.), psychotherapeuten (i.o.), verpleegkundig specialisten (i.o.), vaktherapeuten, huisartsen, GGD-artsen, verslavingsartsen, medisch specialisten en andere hulpverleners die te maken hebben met patiënten binnen de Geestelijke Gezondheidszorg.

Wij zien ernaar uit om u te begroeten op 10 oktober.

Terug naar alle publicaties