MijnGGZWNB

Licht Verstandelijk Beperkten (LVB)

De Forensische Psychiatrie en Licht Verstandelijk Beperkten is bedoeld voor cliënten met of zonder een licht verstandelijke beperking, die delictgedrag of ernstig probleemgedrag hebben laten zien. Vaak zijn er problemen op allerlei gebieden. Bijvoorbeeld: je hebt schulden, je gebruikt drugs of alcohol, je voelt je somber of angstig, je kunt erg agressief zijn, je hoort stemmen, je hebt geen werk of geen woning.

Psychische problemen

Je krijgt een forensische behandeling als je door een psychische stoornis delicten hebt gepleegd. Vaak heeft de rechter dan uitgesproken dat een behandeling nodig is.

Forensische behandeling kent een aantal speciale behandelonderdelen, bijvoorbeeld:

We maken minstens één keer per jaar een schatting van de kans op een nieuw delict.

Je kijkt samen met een behandelaar naar je delict(en), hoe je leven er toen uit zag, en wat je nodig hebt om in de toekomst geen delict meer te plegen.

Je kijkt samen met medecliënten, een ervaringsdeskundige en behandelaren naar hoe je in de toekomst delictgedrag of ernstig probleemgedrag kunt voorkomen.

Voor cliënten met een licht verstandelijke beperking (LVB) bieden we een forensische of een reguliere behandeling. Reguliere behandeling betekent dat je geen delicten hebt gepleegd, maar wel psychiatrische problemen hebt en behandeling of begeleiding nodig hebt. Soms vinden mensen in je omgeving het belangrijk dat je hulp krijgt.

Wanneer en hoe zoek je hulp?

Er zijn drie verschillende manieren om hulp te krijgen van de Forensische Psychiatrie en Licht Verstandelijk Beperkten.

Als je een TBS-titel met een TBS-titel en een transmuraal verlofkader (in aanvraag) hebt, kan je hoofdbehandelaar contact zoeken met onze manager om jou aan te melden.

Als de rechter je heeft veroordeeld en een forensische titel heeft gegeven, kunnen het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en psychologie (NIFP), je reclasseerder of je behandelaar in de gevangenis je aanmelden via het Informatiesysteem Forensische Zorg (IFZO).

Als je geen forensische titel of TBS-titel hebt, kan je huisartsen of je behandelaar bij een andere hulpverleningsinstelling je aanmelden via het aanmeldformulier op de website van GGZ WNB.

Intake

Nadat je bij ons bent aangemeld, maken we een afspraak met je voor een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek praten we over je psychische klachten, je delict(en) en problemen op andere gebieden.

De hulpverlener met wie je het intakegesprek hebt, bespreekt daarna in ons team welke behandeling het meest geschikt voor je is. Na het intakegesprek starten we de behandeling. In het eerste gesprek stellen we samen vast wat we gaan doen en we leggen dat vast in het behandelplan. Het kan ook zijn dat we je doorverwijzen naar een andere organisatie of afdeling als je daar beter op je plek bent.

Steun uit je omgeving

We betrekken je ouders, partner, kinderen of andere naasten graag bij de behandeling. Ten eerste omdat zij je kunnen steunen bij waar je mee bezig bent. Ze kunnen je stimuleren om verder aan jezelf te werken. Ten tweede kunnen we samen met mensen uit je omgeving bekijken waarom je vastgelopen bent. Het gaat er dan niet om een ‘schuldige’ aan te wijzen, maar om te leren van dingen die gebeurd zijn. We kunnen je helpen om de relatie met je ouders, partner of kinderen te verbeteren.

Je ouders, partner, kinderen of andere naasten kunnen je steunen bij waar je mee bezig bent

We kunnen je helpen om de relatie met je ouders, partner of kinderen te verbeteren.

Hierbij geldt: we betrekken je ouders, partner of iemand anders alleen bij de behandeling als jij daar achter staat.

Ook betrekken we de mensen die vanuit andere instellingen bij jouw behandeling betrokken zijn. Bijvoorbeeld je reclasseerder, als je die hebt. Of als je in een andere instelling woont, betrekken we je begeleider van die instelling bij je behandeling.

Zorgpaden

Bij GGZ WNB bieden we zorg vanuit zorgpaden. Elk zorgpad is gericht op de behandeling van specifieke problematiek. In een zorgpad staan de stappen beschreven die tijdens de fase van onderzoek, behandeling en nazorg doorlopen worden. Op deze manier kan GGZ WNB haar zorg beter organiseren en cliënten goed informeren over welke zorg zij krijgen en wanneer en door wie deze wordt geboden.

Ieder zorgpad bestaat uit verschillende behandelvormen, waarvan we weten dat die het beste werken voor de specifieke problematiek waar het zorgpad zich op richt. De behandelvormen kunt u zien als bouwstenen. Welke bouwstenen worden ingezet, wordt samen met de cliënt (en zijn naasten) afgestemd op zijn hulpvraag en klachten.

Door te werken vanuit zorgpaden hebben alle betrokken hulpverleners altijd inzicht in waar een cliënt staat in zijn/haar zorgproces en welke doelen worden nagestreefd. Bent u onder behandeling bij GGZ WNB, dan kan uw behandelaar u informeren over het zorgpad dat u volgt en welke behandelvormen (zullen) worden ingezet.

Handige links

Is de stap naar de hulpverlening nog te groot? Of wilt u meer weten over psychische problemen? Kijk dan eens op de volgende internetsites: