Klachten

We horen het graag als je niet tevreden bent over onze zorg, of als je een klacht hebt. We vinden het belangrijk dat je je gehoord voelt en dat je ontevredenheid wordt besproken. Jouw ervaring kan bijdragen aan het verbeteren van onze zorg. 

Waar kun je terecht 

De snelste en beste manier om je klacht aan te pakken, is door het te bespreken met degene waarover je een klacht hebt. Je kunt ook voor ondersteuning terecht bij een behandelaar, leidinggevende, de PVP (patiëntenvertrouwenspersoon) of FVP (familievertrouwenspersoon). In dit overzicht staan diverse mogelijkheden beschreven hoe je een klacht kunt bespreken. 

Klachtenfunctionaris 

Als je het lastig vindt om de klacht zelf te bespreken met de direct betrokkenen, kun je terecht bij de externe, onafhankelijke klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris luistert naar je klacht en zal met je meedenken over hoe de klacht opgelost kan worden. Hij kan contact leggen en zorgen dat de klacht op de juiste plek terechtkomt. Desgewenst kan de klachtenfunctionaris bemiddelen tussen jou en degene(n) over wie je klaagt. De klachtenfunctionaris bespreekt met je wat de klachtbehandeling heeft opgeleverd. Als de klacht niet naar tevredenheid is opgelost, kun je met de klachtenfunctionaris andere manieren bespreken om de klacht op te lossen. 

De klachtenfunctionaris is onpartijdig, niet werkzaam bij GGZ Westelijk Noord-Brabant, en ondersteunt alle betrokkenen bij het zoeken naar een oplossing. De klachtenfunctionaris, Bart Dirkx, is te bereiken via telefoonnummer 0164-289014. Een klacht indienen? Gebruik dit formulier.

Klachtencommissie 

Als je klacht niet naar tevredenheid is opgelost via de klachtenfunctionaris, dan kun je je wenden tot de klachtencommissie van GGZ WNB. Deze onafhankelijke commissie onderzoekt en behandelt ingediende klachten door middel van een hoorzitting en geeft over de afhandeling daarvan advies aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur neemt vervolgens een besluit. 

Klacht over jeugd-ggz 

Een klacht die gaat over onze afdeling Jeugd kun je rechtstreeks indienen bij de klachtencommissie Cliënten. Er kan aan je worden voorgelegd om de klacht door te sturen naar de onafhankelijke klachtenfunctionaris om te proberen de klacht op een zo laagdrempelig mogelijke manier op te lossen. Mocht je toch liever een oordeel van de klachtencommissie willen ontvangen, dan neemt de klachtencommissie de klacht alsnog in behandeling. 

Heb je een klacht? 

Je kunt je klacht mailen naar de Klachtencommissie Cliënten (klachtencommissie@ggzwnb.nl) of bij de klachtencommissie (ook via lachtencommissie@ggzwnb.nl) vragen om een klachtenformulier. Het klachtenformulier kan ook verstrekt worden door de klachtenfunctionaris. 

Meer informatie over de klachtenbehandeling bij GGZ WNB lees je in de folder Bent u niet tevreden? Hieronder kun je de klachtenregeling inzien. 

Klachtenregeling voor cliënten 

Wet verplichte ggz klachten 

Je kunt ook een klacht indienen over beslissingen van de geneesheer-directeur en de zorgverantwoordelijke over de verplichte zorg in het kader van de Wet verplichte ggz. Een klacht wordt behandeld door een klachtencommissie die bestaat uit onafhankelijke leden, oftewel door mensen die niet werkzaam zijn bij GGZ WNB. De uitspraak van de klachtencommissie is bindend voor de zorgaanbieder. De uitspraak kan ertoe leiden dat een beslissing wordt teruggedraaid of dat je schadevergoeding krijgt. Tegen de uitspraak van de klachtencommissie kan beroep worden aangetekend bij de rechter. 

In de Wet verplichte ggz is vastgelegd over welke zaken de klachtencommissie uitspraak kan doen. Dit kan gaan over bijvoorbeeld: 

  • Beperkingen in je vrijheid, 
  • De uitvoering van de crisismaatregel, machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel of de zorgmachtiging, 
  • Een verzoek tot tijdelijke onderbreking of beëindiging van verplichte zorg, 
  • Beslissingen rond het vaststellen van wilsonbekwaamheid, 
  • Beslissing vanuit je behandelaar om tijdelijk verplichte zorg voorafgaand aan een crisismaatregel toe te passen. 

Als je een klacht hebt, is het altijd verstandig om je eerst te laten adviseren door de patiëntenvertrouwenspersoon. Deze kan je adviseren over de manier om met je klacht om te gaan en je ondersteunen bij het indienen van de klacht. 

Een klacht over de toepassing van de Wet verplichte ggz kan ingediend worden bij: 

Regionale Klachtencommissie
Wvggz West-en Midden-Brabant 
P/a Postbus 371 
4600 AJ Bergen op Zoom 
Of mailen naar RegionaleKlachtencommissieWvggz@ggzwnb.nl 

Voor het indienen van een klacht kan gebruik worden gemaakt van een klachtenformulier. Voor meer informatie kun je contact opnemen met het secretariaat via 0164 28 9100. 

Reglement Regionale klachtencommissie Wvggz 
 

Uitspraken Regionale klachtencommissie Wvggz 

Sinds 1 januari 2024 zijn alle geanonimiseerde uitspraken van de Regionale klachtencommissie Wvggz te vinden op de website www.wvggzklachten.nl. Wij zullen deze hier niet meer publiceren.