Wachttijden nieuwe cliënten

 

Hieronder treft u informatie aan over onze wachttijden. Deze wachttijden gelden voor alle nieuw aangemelde cliënten, ongeacht hun zorgverzekering. Deze wachttijden worden iedere maand geactualiseerd.

Wachttijd van aanmelding tot 1e gesprek (=intakegesprek)

Zodra wij de verwijzing van uw (huis-) arts hebben ontvangen (=aanmelding), maken wij een afspraak met u voor een eerste gesprek (intakegesprek). Tijdens het intakegesprek bespreken wij met u wat er aan de hand is en wat wij voor u kunnen doen.

In de tabel ziet u de gemiddelde wachttijd tussen het moment van aanmelding en het eerste gesprek per doelgroep, klachten en locatie in de afgelopen 2 maanden. Dit betekent niet automatisch dat de komende maand dezelfde wachttijd geldt. Wij trachten u uiterlijk binnen 4 weken te spreken, doch dit is mede afhankelijk van het aantal aanmeldingen op een bepaald moment. Dit betekent dat de wachttijd ook korter (of langer) kan zijn.

Tabel 1. Gemiddelde wachttijd aanmelding - 1e (intake)gesprek (18 jaar en ouder)

Gemiddelde wachttijd in weken tussen aanmelding en 1e (intake)gesprek voor ambulante cliënten.
Per diagnosegroep:
Chronisch
(FACT)
Bergen op Zoom
Chronisch
(FACT)
Roosendaal
Jongvolwassenen
(18-25 jaar)
Bergen op Zoom
Jongvolwassenen
(18-25 jaar)
Roosendaal
Ouderen
(65 jaar en ouder)
Bergen op Zoom
Ouderen
(65 jaar en ouder)
Roosendaal
Volwassenen
(25-65 jaar)
Bergen op Zoom
Volwassenen
(25-65 jaar)
Roosendaal
Angststoornissen * * 5 weken 5 weken 6 weken 6 weken 15 weken 15 weken
Depressie * * 5 weken 5 weken 3 weken 3 weken 14 weken 14 weken
Bipolaire en overige stemmingsstoornissen * * * * * * 3 weken 3 weken
Somatoforme stoornissen * * * * * * * *
Eetstoornissen * * * * * * * *
ADHD en gedragsproblemen * * 4 weken 4 weken * * 12 weken 12 weken
Autismespectrumstoornissen * * 2 weken 2 weken 3 weken 3 weken 5 weken 5 weken
Persoonlijkheidsstoornissen 40 weken * 5 weken 5 weken 4 weken 4 weken 7 weken 7 weken
Schizofrenie * * * * * * 5 weken 5 weken
Aan alcohol en overige middelengebruik * * 9 weken 9 weken * * 10 weken 10 weken
Dementie, delirium en overige cognitieve stoornissen * * * * * * * *
Restgroep diagnoses * * 10 weken 10 weken 2 weken 2 weken 9 weken 9 weken
Diagnose nog niet bekend 13 weken 15 weken 4 weken 4 weken 2 weken 2 weken 10 weken 10 weken
Cliënten met een verstandelijke beperking in combinatie met een psychiatrische aandoening
(alle diagnoses)
* * * * * * 5 weken 5 weken
Geheugenpoli Volwassenen en Ouderen Aanmeldingen voor cliënten uit regio Bergen op Zoom en Roosendaal verlopen via Ziekenhuis Bravis

*In de afgelopen 2 maanden hebben aangemelde cliënten van deze groep geen 1e gesprek gehad. Dit betekent dat de wachttijd voor het 1e gesprek na aanmelding, in de afgelopen 2 maanden langer dan 2 maanden was. Dit wil echter niet zeggen, dat deze wachttijd ook geldt voor de komende periode. Het secretariaat kan u informeren over de huidige wachttijd.

Deze cijfers zijn geactualiseerd per: 6 november 2018
Deze wachttijden worden maandelijks geactualiseerd.

Jeugd

Voor de aanmeldingen bij Jeugd, kan er bij grote instroom, een langere wachttijd ontstaan tot het 1e gesprek. We proberen dit zoveel mogelijk te voorkomen. Op moment echter, dat het eerste gesprek (intake) plaats vindt, start het behandeltraject. Na het adviesgesprek, waarin we onze taxatie van de problemen, op basis van alle verzamelde informatie, aan onze cliënten voorleggen evenals een behandelvoorstel, wordt er altijd voor alle cliënten gestart met een vorm van behandeling, gericht op de klachten van de cliënt. Dit kan een vorm van behandeling zijn voor de cliënt en/of voor zijn ouder(s)/verzorger(s). Het kan zijn, dat er voor specifieke therapieën sprake is van een wachttijd. Die wachttijd wordt in overleg met de cliënt en zijn ouder(s)/verzorger(s) zo goed mogelijk overbrugd met andere passende zorg.

Tabel 2. Gemiddelde wachttijd aanmelding - 1e gesprek Jeugd (tot 18 jaar)

Jeugd Locatie Roosendaal Locatie Bergen op Zoom
Gemiddelde wachttijd in weken 4 weken 4 weken

Afhankelijk van het geïndiceerde behandelaanbod en de goedkeuring van het arrangement door de gemeente is er sprake van wachttijden na de intakefase. Uw behandelaar zal dit met u bespreken.

In crisissituaties geen wachttijden

De wachttijden zijn niet van toepassing als er sprake is van een (levensbedreigende) crisissituatie. Onze crisisdienst is namelijk 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar via de (huis-) arts en hulpdiensten. Hierbij kijkt de dienstdoende medewerker van de crisisdienst direct welke zorg noodzakelijk is (ambulante behandeling, klinische opname bij GGZ WNB of zorg elders).

Wachttijd van intakegesprek tot behandeling (18 jaar en ouder)

Tijdens het intakegesprek bespreken we wat er aan de hand is en wat wij voor u kunnen doen. Als dat duidelijk is geworden, zoeken wij de juiste behandelaar voor u en kan de behandeling beginnen. Dit gebeurt zo snel mogelijk, maar kan enkele weken in beslag nemen bijvoorbeeld doordat de gekozen vorm van behandeling zeer specialistisch en daardoor beperkt beschikbaar is. De meeste nieuwe volwassen cliënten starten hun behandeltraject bij Volwassenen Veranderingsgerichte zorg of bij Jongvolwassenen (18-25 jaar).

We streven ernaar om deze wachttijd zo kort mogelijk te houden en bespreken met u ook eventuele overbruggingsmogelijkheden. Op verzoek van de zorgverzekeraars is de wachttijd per diagnosegroep aangegeven in onderstaande tabel.

Tabel 3. Gemiddelde wachttijd 1e gesprek - 1e behandelcontact (18 jaar en ouder)

Wachttijd in weken tussen 1e gesprek - 1e behandelcontact voor ambulante cliënten.
Per diagnosegroep:
Chronisch
(FACT)
Bergen op Zoom
Chronisch
(FACT)
Roosendaal
Jongvolwassenen
(18-25 jaar)
Bergen op Zoom
Jongvolwassenen
(18-25 jaar)
Roosendaal
Ouderen
(65 jaar en ouder)
Bergen op Zoom
Ouderen
(65 jaar en ouder)
Roosendaal
Volwassenen
(25-65 jaar)
Bergen op Zoom
Volwassenen
(25-65 jaar)
Roosendaal
Angststoornissen * * 15 weken 15 weken 12 weken 12 weken 12 weken 12 weken
Depressie 35 weken * 17 weken 17 weken 11 weken 11 weken 6 weken 6 weken
Bipolaire en overige stemmingsstoornissen * * * * 6 weken 6 weken * *
Somatoforme stoornissen * * * * * * * *
Eetstoornissen * * * * * * * *
ADHD en gedragsproblemen * * 10 weken 10 weken * * * *
Autismespectrumstoornissen * * 9 weken 9 weken     9 weken 9 weken
Persoonlijkheidsstoornissen 2 weken 48 weken 10 weken 10 weken 4 weken 4 weken 13 weken 13 weken
Schizofrenie * * * * 7 weken 7 weken * *
Aan alcohol en overig middelengebruik * * * * * * * *
Dementie, delirium en overige cognitieve stoornissen * * * * 9 weken 9 weken * *
Restgroep diagnoses * * * * 11 weken 11 weken 9 weken 9 weken
Cliënten met een verstandelijke beperking in combinatie met een psychiatrische aandoening
(alle diagnoses)
* * * * * * 18 weken 18 weken

*In deze periode zijn geen cliënten uit deze diagnosegroep in behandeling genomen.

Deze cijfers zijn geactualiseerd per: 6 november 2018
Deze wachttijden worden maandelijks geactualiseerd.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder (GGZ WNB), of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf het eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen). Voor meer informatie over wachtlijstbemiddeling door uw zorgverzekeraar: klik hier

GGZ WNB spant zich tot het uiterste in, om tenminste de bovengenoemde treeknormen en bij voorkeur nog kortere wachttijden te realiseren. De daadwerkelijke wachttijd kan voor een individuele cliënt anders uitpakken dan de gepubliceerde wachttijden. Er kunnen zich gebeurtenissen of omstandigheden voordoen die de wachttijd doen oplopen of verminderen. Ook het aantal aanmeldingen op een bepaald moment kan zorgen voor een kortere of langere wachttijd.