MijnGGZWNB

Volwassenen (25-65)

Algemeen

Het is oké om je niet altijd goed te voelen en misschien zie je het even niet meer zitten. Maar het is belangrijk om te weten dat je niet alleen staat en er altijd hoop op verbetering is.

Als je het gevoel hebt dat je vastzit en er zelf niet meer uitkomt, aarzel dan niet om hulp te vragen. Dit kan bijvoorbeeld bij een vriend, familielid of professionele hulpverlener. Het delen van je problemen kan een enorme opluchting zijn en helpen om oplossingen te vinden.

Er rust nog vaak een taboe op psychische klachten, ondanks dat ongeveer 3 miljoen volwassenen in Nederland hier last van hebben. Maar het is belangrijk om te onthouden dat het niets is om je voor te schamen. Er zijn goede mogelijkheden om psychische hulp te krijgen. Zo kun je terecht bij de huisarts, een psycholoog of psychiatrisch hulpverlener.

Door open te staan voor hulp en steun te zoeken bij anderen, kun je werken aan het herstel van je psychische gezondheid en weer positief vooruitkijken naar de toekomst.

Wanneer en hoe zoek je hulp?

Wanneer psychische klachten steeds meer je functioneren in het dagelijks leven belemmeren, kan professionele hulp nodig zijn. Het is belangrijk om hier niet te lang mee te wachten. Aarzel niet en neem contact op met je huisarts. Deze bespreekt de mogelijkheden met je en verwijst je eventueel door naar GGZ WNB. Ook een specialist of andere arts kan je naar onze organisatie doorverwijzen.

Je bent doorverwezen. Hoe nu verder?

Bekijk welke stappen je doorloopt zodra we jouw doorverwijzing naar GGZ WNB hebben ontvangen.

Samen op weg naar herstel

Behandeling

GGZ WNB beschikt over een uitgebreid behandelaanbod dat wordt aangepast aan jouw persoonlijke situatie. De meeste zorg wordt ambulant in gesprekken en door middel van oefeningen aangeboden. Een klein aantal cliënten wordt tijdelijk opgenomen in een kliniek. Voor mensen die langer zorg nodig hebben zijn er woonvoorzieningen. De aard en ernst van je klachten bepaalt de soort behandeling. Verschillende behandelingen kunnen ook gecombineerd worden en elkaar zo aanvullen of versterken. Samen met jou als cliënt zoeken we naar oplossingen; zo passend en licht als mogelijk, zo zwaar als noodzakelijk. We hebben korte intensieve trajecten, max. 12 sessies, en langer durende trajecten.

Korte intensieve trajecten (B-GGZ)
Als je als cliënt bij ons op gesprek komt richten wij ons direct op jouw specifieke vraag en klachten. Onze insteek is om oplossingsgericht te werken via kortdurende behandeltrajecten. Samen met jou zoeken we naar mogelijke oplossingen; zo passend en licht als mogelijk, zo zwaar als noodzakelijk, doch maximaal 12 gesprekken. Op basis van deze zoektocht en de door ons gegeven informatie over mogelijkheden, beperkingen, de effectiviteit en gemiddelde behandelduur van de behandelmogelijkheden, kun je komen tot een juist besluit, passend bij je klachten en hulpvraag. Vervolgens gaan we samen aan de slag. Dit geeft je overzicht, grip, hoop en succes op herstel. Tijdens het traject monitoren we samen hoe de behandeling verloopt en sturen we bij waar dat nodig is.

Langer durende trajecten
Soms zijn de klachten zodanig ernstig en hinderen zij het functioneren in het dagelijks leven zodanig, dat dit vraagt om een langer durend traject, waarin we stap voor stap werken aan het herstel samen met je behandelaar(s). Therapie is een intensief traject en daarvoor is tijd nodig om zaken te overdenken, te laten bezinken en om te kunnen oefenen met ander gedrag.

Onze behandelingen

Ambulante hulp

Een ambulante behandeling betekent dat je tijdens je begeleiding of behandeling in jouw eigen omgeving verblijft, in plaats van opgenomen te worden in een kliniek. Deze behandeling vindt meestal plaats op een locatie van GGZ WNB, maar kan ook thuis worden gegeven als daar redenen voor zijn. De behandeling kan bestaan uit individuele gesprekken, maar ook groepstherapie wordt veel ingezet. Er kan gebruik gemaakt worden van non-verbale therapie zoals beeldende therapie of beweegtherapie (psychomotore therapie). Samen met de behandelaar bekijk je welke therapievormen het beste bij jou passen, afgestemd op jouw wensen en mogelijkheden.

Klinische hulp

Wanneer je psychische problemen zo ernstig zijn dat je normale leven erdoor ontwricht raakt en ambulante behandeling onvoldoende helpt, kun je opgenomen worden op een klinische afdeling. Ook kan opname nodig zijn om uit te zoeken wat er precies aan de hand is.

Opname (klinische behandeling) betekent dat je voor kortere of langere tijd dag en nacht bij GGZ WNB verblijft. Op deze manier is er voldoende gelegenheid om aan de je herstel te werken. Tijdens de opname zetten we, naast de begeleiding, verschillende behandelingen in en als het nodig is ook verpleging. Bij een opname is een eigen kamer met bed beschikbaar. Afhankelijk van de mate waarin hulp nodig is, is er binnen de afdeling ondersteuning in de dagelijkse levensbehoefte. Betrokkenheid van familie en naasten vinden wij erg belangrijk. Bezoek is altijd mogelijk in overleg met de afdeling.

Een opname duurt niet langer dan strikt noodzakelijk is. In de meeste gevallen word je dan ook kort opgenomen. Soms is een langere opname nodig. Afhankelijk van de situatie kan de duur hiervan variëren van een jaar tot enkele jaren. Er wordt altijd gestreefd naar een zorg-op-maat traject dat aansluit bij je zorgvraag. We streven hierbij naar het terugkrijgen of versterken van de eigen regie en autonomie. Ons uitgangspunt is dan ook dat een opname in principe altijd van tijdelijke aard is.

Acute crisisopname

Ook bij een acute crisis waardoor je tijdelijk niet voor jezelf kunt zorgen, kan opname nodig zijn. Een acute of crisisopname is vaak kort. De opname is bedoeld om zo snel mogelijk de situatie weer te stabiliseren. Daarna bekijken we welke vervolgbehandeling nodig is.

Neem in geval van een crisis direct contact op met je huisarts. Deze kan de crisisdienst van GGZ WNB inschakelen en met spoed hulp voor je regelen.

Vrijwillige en onvrijwillige zorg

Alle vormen van behandeling zijn in principe vrijwillig. Echter kan het gebeuren dat onvrijwillige behandeling noodzakelijk is. De rechter wijst een onvrijwillige behandeling toe wanneer iemand een gevaar voor zichzelf en/of diens omgeving vormt. Er wordt dan een crisismaatregel of zorgmachtiging aangevraagd.

Meer informatie over gedwongen opname leest u in deze folders:

Woonondersteunende Zorg

Begeleid Wonen
Als je psychiatrische problemen hebt, is het soms erg moeilijk om zelfstandig te wonen. Wonen (in een groep) met begeleiding kan dan een oplossing bieden. Begeleid Wonen biedt mensen de mogelijkheid om met meerdere mensen in een huis in een gewone buurt te wonen. Zij hebben ieder een eigen kamer en delen een woonkamer, keuken, badkamer en tuin. Er wordt meestal samen gekookt en gegeten en iedereen helpt naar vermogen mee om het huishouden draaiend te houden. Regelmatig komt er een begeleider langs ter ondersteuning van de bewoners. Begeleid Wonen is tijdelijk. Het is de bedoeling dat dit een overgangsfase is naar zelfstandig wonen, eventueel met ambulante woonbegeleiding. Meestal verblijven cliënten maximaal 3 jaar in een begeleide woonomgeving van GGZ WNB.

Begeleid Zelfstandig Wonen
Ook als je zelfstandig woont, kan het zijn dat je behoefte hebt aan ondersteuning. In dat geval kan een begeleider je helpen om steeds beter zelfstandig je huishouden te kunnen voeren. Het doel van Begeleid Zelfstandig Wonen is dat je volledig zelfredzaam wordt en in de toekomst geen begeleiding meer nodig hebt. Meestal komt je begeleider wekelijks bij je thuis langs voor een gesprek. Daarnaast kan het dat je begeleiding, training of dagbehandeling krijgt van andere hulpverleners van GGZ WNB. Eventueel kun je hulp krijgen bij het behouden of zoeken van werk.

Resocialisatie
Het resocialisatiehuis (RESO) van GGZ WNB is er voor mensen die tijdelijk niet in staat zijn om in hun eigen leefsituatie te zijn als gevolg van psychiatrische problemen. Door behandeling en training leren ze praktische vaardigheden die hen in staat stellen zo optimaal mogelijk terug te keren in de maatschappij. In de RESO krijgende cliënten activiteiten en trainingen aangeboden die gericht zijn op het zelfstandig wonen en leven. Voorbeelden hiervan zijn kookles, computercursus, maatschappelijke oriëntatie, leefstijltraining, terugvalpreventie en sport. Verblijf in het resocialisatiehuis is tijdelijk. Het is de bedoeling dat dit een overgangsfase is naar zelfstandig wonen, eventueel met ambulante woonbegeleiding. Meestal verblijven cliënten maximaal 2 jaar in een resocialisatiehuis van GGZ WNB.

Ondersteuning bij herstel

Behouden of vinden van werk
GGZ WNB stimuleert cliënten om zoveel mogelijk te blijven (of opnieuw te gaan) deelnemen aan de maatschappij. Eén van de manieren om dat te doen is door te werken.

Door onze ervaring en expertise op het gebied van geestelijke gezondheidszorg begrijpen we tegen welke problemen je aanloopt. Samen met ons uitgebreide netwerk in de regio kijken we waar je het beste tot je recht komt en waar je je verder kunt ontwikkelen. Dit kan een werkervaringsplaats, vrijwilligerswerk en/of dagbesteding zijn. In je behandeling leer je om te gaan met je psychiatrische aandoening. Wij helpen je dit verder te ontwikkelen door dit in alledaagse situaties toe te passen. Zo proberen we je optimaal te ondersteunen, zodat je zelf mee kunt (blijven) doen in de maatschappij.

Elke persoon is anders, elke situatie is anders. Daarom bieden wij maatwerk en begeleiden we onze cliënten op individuele basis. Wij kijken samen met je naar jouw situatie, mogelijkheden en kwetsbaarheden. Daarbij kijken we ook naar de sociale omgeving, het netwerk, en nemen we deze in de begeleiding mee.

Dagbesteding
Veel mensen hebben als gevolg van psychische of psychiatrische problemen moeite met het vinden van een goede daginvulling. Op ons terrein in Halsteren en op verschillende locaties in Roosendaal en Bergen op Zoom bieden wij activiteiten aan, van ontmoetingsactiviteiten tot arbeidsprojecten.

Dagbesteding, arbeid, leren en ontspanning leveren een belangrijke bijdrage aan het herstel van je gezondheid, je persoonlijke identiteit en bevordert maatschappelijke participatie. Dagbesteding is een belangrijk onderdeel ter ondersteuning van de behandeling. Door passende dagbesteding vermindert de kans op terugval na een behandeling.

Heb je interesse in dagbesteding? Cliënten die al in zorg zijn bij GGZ WNB kunnen contact opnemen met hun behandelaar. Is dit voor jou niet het geval, dan krijg je mogelijk via je gemeente een beschikking voor dagbesteding. Hiervoor kun je contact opnemen met het Wmo-loket of het sociale wijkteam van de gemeente. De Wmo-consulent kan je dan verwijzen naar GGZ WNB. Na de aanmelding volgt een gesprek om je dagbesteding vorm te geven.

Contact

Heb je nog vragen en wil je meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.

Contact