MijnGGZWNB

Volwassenen (25-65)

Algemeen

Als het niet goed gaat met je… wat dan?

Iedereen voelt zich wel eens somber of ziet het even niet meer zitten. Maar soms groeien de moeilijkheden je boven het hoofd. Je kunt psychisch in de knoop raken. Als je het gevoel hebt dat je er zelf niet meer uitkomt, kan het zijn dat je professionele hulp nodig hebt.

Ongeveer drie miljoen mensen in Nederland hebben jaarlijks psychische klachten. Toch rust er nog vaak een taboe op psychische problemen, terwijl het iedereen kan overkomen. Veel mensen durven niet over hun problemen te praten uit schaamte of uit angst ‘gek’ gevonden te worden. Toch is het belangrijk om je probleem met anderen te delen en er niet alleen mee rond te blijven lopen.

Wanneer en hoe zoek je hulp?

Wanneer psychische klachten in toenemende mate het functioneren belemmeren, kan het zijn dat je professionele hulp nodig hebt. Blijf er niet te lang mee rond lopen. Schroom niet en neem contact op met je huisarts. Deze kan de mogelijkheden met je bespreken en eventueel doorverwijzen naar GGZ WNB. Ook een specialist of andere arts kan je naar onze organisatie doorverwijzen.

Werkwijze

Behandeling

GGZ WNB beschikt over een uitgebreid behandelaanbod dat wordt aangepast aan jouw persoonlijke situatie. De meeste zorg wordt ambulant in gesprekken en door middel van oefeningen aangeboden. Een klein aantal cliënten wordt tijdelijk opgenomen in een kliniek. Voor mensen die langer zorg nodig hebben, zijn er woonvoorzieningen. De aard en ernst van je klachten bepaalt de soort behandeling. Verschillende behandelingen kunnen ook gecombineerd worden en elkaar zo aanvullen of versterken.

Onze behandelingen

Ambulante hulp

Een ambulante behandeling betekent dat je behandeling van ons krijgt, maar je in jouw eigen omgeving verblijft en dus niet in een kliniek wordt opgenomen. Ambulante behandeling vindt meestal plaats op een locatie van GGZ WNB, maar er kunnen ook redenen zijn om deze behandeling in de thuissituatie plaats te laten vinden. De behandeling kan bestaan uit individuele gesprekken, maar ook groepstherapie wordt veel ingezet en er kan gebruik gemaakt worden van non-verbale therapie zoals beeldende therapie of beweegtherapie (psychomotore therapie). Samen met de behandelaar wordt er gekeken met welke therapievormen er het beste gewerkt kan worden aan de klachten.

Klinische hulp

Wanneer je psychische problemen zo ernstig zijn dat je normale leven erdoor ontwricht raakt en ambulante behandeling niet voldoende helpt, kun je opgenomen worden op een klinische afdeling. Ook kan opname nodig zijn om uit te zoeken wat er precies aan de hand is.

Opname (klinische behandeling) betekent dat je voor kortere of langere tijd dag en nacht bij GGZ WNB verblijft. Op deze manier is er voldoende gelegenheid om aan de je herstel te werken. Tijdens de opname worden verschillende behandelingen ingezet naast de begeleiding en als het nodig is, verpleging. Bij een opname is een eigen kamer met bed beschikbaar. Afhankelijk van de mate waarin hulp nodig is, is er binnen de afdeling ondersteuning in de dagelijkse levensbehoefte. Betrokkenheid van familie en naasten vinden wij erg belangrijk, bezoek is altijd mogelijk in overleg met de afdeling.

Een opname duurt niet langer dan strikt noodzakelijk is. In de meeste gevallen word je dan ook kort opgenomen. Soms is een langere opname nodig. Afhankelijk van de situatie kan de duur hiervan variëren van een jaar tot enkele jaren. Er wordt altijd gestreefd naar een zorg-op-maat traject dat aansluit bij je zorgvraag. We streven hierbij naar het terugkrijgen of versterken van de eigen regie en autonomie. Ons uitgangspunt is dan ook dat een opname in principe altijd van tijdelijke aard is.

Acute crisisopname

Ook bij een acute crisis, waardoor je tijdelijk niet voor jezelf kunt zorgen, kan opname nodig zijn. Een acute of crisisopname is vaak kort. De opname is bedoelt om zo snel mogelijk de situatie weer te laten stabiliseren. Daarna wordt bekeken welke vervolgbehandeling nodig is.

In geval van een crisis kun je het beste direct contact opnemen met je huisarts. Deze kan de crisisdienst van GGZ WNB inschakelen en met spoed hulp voor je regelen.

Vrijwillige en onvrijwillige zorg

Alle vormen van behandeling zijn in principe vrijwillig. Echter kan het gebeuren dat onvrijwillige behandeling noodzakelijk is. De rechter wijst een onvrijwillige behandeling toe,  wanneer iemand een gevaar voor zichzelf en/of diens omgeving vormt. Er wordt dan een crisismaatregel of zorgmachtiging aangevraagd.

Meer informatie over gedwongen opname leest u in deze folders:

  • Gedwongen opgenomen met een crisismaatregel
  • Gedwongen opgenomen met een zorgmachtiging

Woon Ondersteunende zorg

Begeleid Wonen
Als je psychiatrische problemen hebt, is het soms erg moeilijk om zelfstandig te wonen. Wonen (in een groep) met begeleiding kan dan een oplossing bieden. Begeleid Wonen biedt mensen de mogelijkheid om met meerdere mensen in een huis in een gewone buurt te wonen. Zij hebben ieder een eigen kamer en delen een woonkamer, keuken, badkamer en tuin. Er wordt meestal samen gekookt en gegeten en iedereen helpt naar vermogen mee om het huishouden draaiend te houden. Regelmatig komt er een begeleider langs ter ondersteuning van de bewoners. Begeleid Wonen is tijdelijk, het is de bedoeling dat dit een overgangsfase is naar zelfstandig wonen, eventueel met ambulante woonbegeleiding. Meestal verblijven cliënten maximaal 3 jaar in een begeleide woonomgeving van GGZ WNB.

Begeleid Zelfstandig Wonen
Ook als je zelfstandig woont, kan het zijn dat je behoefte hebt aan ondersteuning. In dat geval kan een begeleider je helpen om steeds beter zelfstandig je huishouden te kunnen voeren. Het doel van begeleid zelfstandig wonen is dat je volledig zelfredzaam wordt en in de toekomst geen begeleiding meer nodig hebt. Meestal komt je begeleider wekelijks bij je thuis langs voor een gesprek. Daarnaast kan het dat je begeleiding, training of dagbehandeling krijgt van andere hulpverleners van GGZ WNB. Eventueel kun je hulp krijgen bij het behouden of zoeken van werk.

Resocialisatie
Het resocialisatiehuis (RESO) van GGZ WNB is er voor mensen die tijdelijk niet in staat zijn om in hun eigen leefsituatie te zijn als gevolg van psychiatrische problemen. Door behandeling en training leren ze praktische vaardigheden die hen in staat stellen zo optimaal mogelijk terug te keren in de maatschappij. In de RESO zullen de cliënten activiteiten en trainingen aangeboden krijgen die gericht zijn op het zelfstandig wonen en leven. Voorbeelden hiervan zijn kookles, computercursus, maatschappelijke oriëntatie, leefstijl training, terugvalpreventie en sport. Verblijf in het resocialisatiehuis is tijdelijk, het is de bedoeling dat dit een overgangsfase is naar zelfstandig wonen, eventueel met ambulante woonbegeleiding. Meestal verblijven cliënten maximaal 2 jaar in een resocialisatiehuis van GGZ WNB.

Ondersteuning bij herstel

Behouden of vinden van werk
GGZ WNB stimuleert cliënten om zoveel mogelijk te blijven (of opnieuw te gaan) deelnemen aan de maatschappij. Eén van de manieren om dat te doen is door te werken.

Door onze ervaring en expertise op het gebied van geestelijke gezondheidszorg begrijpen we tegen welke problemen je aanloopt. Samen met ons uitgebreide netwerk in de regio kijken we waar je het beste tot je recht komen en waar je je verder kunt ontwikkelen. Dit kan een werkervaringsplaats, vrijwilligerswerk en/of dagbesteding zijn. In je behandeling leer je om te gaan met je psychiatrische aandoening, wij helpen je dit verder te ontwikkelen door dit in alledaagse situaties toe te passen. Zo proberen we je optimaal te ondersteunen, zodat je zelf mee kunt (blijven) doen in de maatschappij.

Elke persoon is anders, elke situatie is anders. Daarom bieden wij maatwerk en begeleiden we onze cliënten op individuele basis. Wij kijken samen met je naar jouw situatie, mogelijkheden en kwetsbaarheden. Daarbij kijken we ook naar de sociale omgeving, het netwerk, en nemen we deze in de begeleiding mee.

Dagopvang
Veel mensen hebben als gevolg van psychische of psychiatrische problematiek moeite met het vinden van een goede daginvulling. Op ons terrein in Halsteren en op verschillende locaties in Roosendaal en Bergen op Zoom bieden wij activiteiten aan, van ontmoetingsactiviteiten tot arbeidsprojecten.

Dagbesteding, arbeid, leren en ontspanning leveren een belangrijke bijdrage aan het herstel van je gezondheid, je persoonlijke identiteit en bevordert maatschappelijke participatie. Dagbesteding is een belangrijk onderdeel ter ondersteuning van de behandeling. Door passende dagbesteding vermindert de kans op terugval na een behandeling.

Heb je hier interesse in? Cliënten die al in zorg zijn bij GGZ WNB kunnen contact opnemen met hun behandelaar. Als dit voor jou niet het geval is, dan kun je contact opnemen met de gemeente (WMO-loket). De gemeente kan een beschikking afgeven voor dagbesteding. De Wmo-consulent kan je dan verwijzen naar GGZ WNB. Na de aanmelding volgt een gesprek om je dagbesteding vorm te geven.

Contact