MijnGGZWNB

Kind en Jeugd (0-18)

Algemeen

Ieder kind is anders. Sommige kinderen ontwikkelen in de loop van de tijd door allerlei factoren emotionele klachten, angsten, gedragsproblemen, sociale problemen. Hierdoor krijgen zij het steeds moeilijker op school, thuis en in de contacten met leeftijdsgenoten. Bij sommige kinderen is al op jonge leeftijd zichtbaar dat zij zich anders ontwikkelen dan andere kinderen. Dit kan wijzen op de aanwezigheid van een ontwikkelingsstoornis, zoals bijvoorbeeld ADHD of een autismespectrum-stoornis. Of: een kind heeft een traumatische ervaring opgedaan en is daardoor heel angstig geworden.

Ongeveer 5% van de kinderen heeft psychische problemen waarvoor professionele hulp nodig is. Toch rust er nog vaak een taboe op psychische problemen, terwijl het iedereen kan overkomen.

Veel mensen durven niet over hun problemen te praten uit schaamte of uit angst ‘gek’ gevonden te worden. Toch is het belangrijk om je probleem met anderen te delen en er niet alleen mee rond te blijven lopen.

Als ouder probeer je dit zo goed mogelijk op te vangen, maar soms zit je met je handen in het haar en maak je je zorgen. Je vraagt je af wat er aan de hand is en wat er moet gebeuren om je kind weer lekker in zijn vel te laten zitten. Wat is er nodig om hem of haar weer goed te laten functioneren thuis, op school, in het contact met leeftijdsgenoten?

GGZ WNB biedt onderzoek en behandeling aan kinderen en jongeren van 0-18 jaar met ontwikkelingsproblemen, psychische en psychiatrische problemen en hun omgeving. Samen kijken we wat er aan de hand is en wat de beste behandeling voor je kind is in jouw specifieke situatie: zorg op maat dus!

Je kunt professionele hulp zoeken als duidelijk is dat het bij jouw kind niet gaat over problemen van voorbijgaande aard. Is er sprake van flinke problemen, problemen die maar blijven voortduren en (b)lijken lichtere vormen van hulp niet effectief? Dan kan het nodig zijn om gespecialiseerde jeugd-ggz in te schakelen. Je kunt dan in overleg met de huisarts, kinderarts, schoolarts of de jeugdprofessional van het CJG-team uit je gemeente hulp zoeken bij GGZ WNB.

Sommige ouders zien de stap naar geestelijke gezondheidszorg of ‘de psychiater’ als een enorm hoge drempel. Gelukkig is dat in de praktijk anders. De jeugdteams binnen GGZ WNB zijn helemaal gericht op kinderen en jongeren en hun ouders. Ons uitgangspunt is dat wij zorg op maat bieden. We kijken naar de specifieke situatie van een gezin en stemmen onze behandeling daar op af. Zo licht als mogelijk is, zo zwaar als noodzakelijk is en zo kort of zo lang als nodig is.

Wij zijn specialist/expert in de regio in het behandelen van eetstoornissen. Dit doen wij in samenwerking met Bravis en Emergis (dedicated team van specialisten).

Verder kunnen wij ons profileren met het behandelen van complex trauma uitgevoerd door een dedicated team traumaherstel. Ook specialiseren wij ons in de vroegdetectie en met interventies met betrekking tot vroege psychosen.

Op een professionele wijze werken wij samen aan het voorkomen, behandelen en/of draaglijk maken van factoren die de normale gewenste ontwikkeling in de weg staan. De nadruk ligt op de psychische klachten die geleid heeft tot of die voorkomt uit de ontwikkelingsstagnatie. Wij hanteren een herstelgerichte visie waarbij wij aansluiten bij de eigen kracht, regie en mogelijkheden van cliënten en hun ouder(s) en naastbetrokken gezinsleden.

Werkwijze

Behandeling

De behandeling is vooral ambulant van aard en wordt zo dicht mogelijk bij de cliënt georganiseerd. Een ambulante behandeling betekent dat je gewoon thuis of zelfstandig woont. Regelmatig kom je naar ons toe voor een individueel- of groepsgesprek, therapie of begeleiding

In ieder geval

Wij werken met doelgroep en leeftijdsspecifieke teams zodat wij de hulpverlening goed kunnen afstemmen op de hulpvraag. Hierbij wordt de ontwikkelingspsychologie betrokken.

Inherent aan de specialistische GGZ werken wij uitsluitend met hoogopgeleide en gekwalificeerde professionals. De behandelaren van GGZ WNB zijn gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van kinderen, adolescenten en jongvolwassenen met psychische en psychiatrische problemen. Zij kijken naar het individu en zijn systeem in de hele breedte: de ontwikkeling op verschillende terreinen, functioneren op school, in het gezin, in sociale contacten, het lichamelijk functioneren (biomedisch) en hoe deze factoren en het gezin elkaar beïnvloeden.

Goed om te weten

Ieder kind of jongere krijgt, afhankelijk van zijn therapievorm, een vaste behandelaar. Ook krijgen de ouders een eigen contactpersoon. Voor een geslaagde behandeling is een goede samenwerking tussen ouders, het kind/jongere en behandelaren cruciaal. Onderlinge afspraken die we tijdens de behandeling maken zijn ontzettend belangrijk. Wij houden ons aan de afspraken en verwachten dat ook van ouders en kinderen/jongeren.

Behandelingen

Contact

Preventie

Leren dat problemen niet door jou komen! Jeugdpreventie WNB is er voor kinderen en jongeren van 4 tot 25 jaar die een extra steuntje kunnen gebruiken. Opgroeien in een thuissituatie waar stress is, kan lastig zijn. Deze stress kan voortkomen uit een problematiek van een ouder of broer/zus. Het kan gaan om psychische en/of verslavingsproblemen, maar ook ziekte, ruzie of geweld brengen spanning voor het hele gezin mee. Geen enkel gezin kiest ervoor om in een dergelijke situatie terecht te komen, maar onderzoek wijst uit dat het vaker voorkomt dan je denkt.

Waarom is preventie zo belangrijk?

Onder Jeugdpreventie WNB vallen activiteiten die helpen om ernstige psychische problemen en/of verslaving te voorkomen. Dergelijke problemen zijn er over het algemeen niet ineens maar ontwikkelen zich in fases. Mensen zijn niet meteen ziek of verslaafd. Naast een mogelijke erfelijke aanleg, bepalen waar je woont/opgroeit, de mensen waar iemand mee te maken heeft en de manier waarop iemand met spanning en stress omgaat in grote mate of iemand uiteindelijk ziek of verslaafd wordt. Deze factoren kun je zien als dingen die meewerken of tegenwerken in je ontwikkeling naar volwassene. Preventief handelen verkleint zo het risico op het ontstaan van een eigen problematiek. Een psychische stoornis of verslaving voorkomen, beperken of vroegtijdig opsporen is belangrijk.

De preventieve groepen van Jeugdpreventie WNB ondersteunen kinderen en jongeren door het bieden van een plek waar je je verhaal kwijt kunt. Door het lotgenotencontact kun je gelijk ervaren dat je niet alleen bent. In de groepen wordt er op een manier die past bij de leeftijd, het kind of de jongere aandacht gegeven aan de thema’s waar zij tegen aanlopen. Te denken aan hoe vraag ik om aandacht voor mezelf, hoe uit ik mijn gevoelens, wat heeft mijn ouder of broer/zus eigenlijk, hoe voel ik me niet zo verantwoordelijk, etc.

De groepen vinden plaats in een gemoedelijke sfeer. Als kinderen of jongeren deelnemen aan de groep worden zij niet bij een instelling ingeschreven. Doordat de gemeente het belang van de groepen inziet, betalen zij de kosten voor de inwoners van de plaats waarin de groep wordt aangeboden. Ook wordt er met verschillende organisaties samengewerkt te denken aan ROC’s, Novadic Kentron (verslavingszorg) & de Jeugdprofessionals van verschillende gemeentes.

Contact

Heb je vragen, wil je meer informatie, wil je een kind of jongere aanmelden voor één van onze groepen of wil je eerst een persoonlijk gesprek?

Aafke Bakx, medewerker Jeugdpreventie
a.bakx@ggzwnb.nl
(0164) 28 92 81 / (06) 129 895 02
(bij afwezigheid via Secretariaat Jeugd Bergen op Zoom: 0164-289725)
Aanwezig: maandag, dinsdag & donderdag

Samenwerkingsverbanden

Wij beschikken over een breed scala aan behandelmogelijkheden/interventies waaronder ook crisiszorg. Daarnaast zijn wij specialist in preventie ten behoeve van kinderen en jeugdigen. De GGZ georiënteerde preventie-activiteiten worden zoveel als mogelijk in de regio georganiseerd o.a. bij diverse onderwijspartners en vrijwel altijd in samenwerking met andere partijen zoals bijvoorbeeld de GGD.

Samen Deskundig

De GGZ WNB vormt samen met SDW en de GezinsManager als partners, de zorgcombinatie ‘Samen Deskundig’ in de regio Westelijk Noord- Brabant. Dit betekent in de praktijk, dat voor iedere cliënt jonger dan 18 jaar met complexe problematiek, gebruik gemaakt kan worden van de deskundigheid en het behandelaanbod van de 3 partners van de zorgcombinatie. Zo kan een cliënt een passende behandeling krijgen, zonder dat er 3 aanmeldingen voor nodig zijn. Uiteraard gebeurt dit met toestemming van de cliënt en de gemeente.

Voorbeelden van ons aanbod:

  • Multidisciplinaire diagnostiek op maat, onder meer via gesprekken met de ouders/verzorgers, door observatie van het kind en door observatie in de thuissituatie en/of school/dagopvang/peuterspeelzaal. Door een kinder- en jeugdpsychiater of orthopedagoog/(GZ-) psycholoog wordt een specialistische taxatie gedaan met daaropvolgend een passend, intensief behandeltraject.
  • Gezinsbehandeling met opname, met als doel: het duurzaam veranderen van gezinsinteractiepatronen en het versterken van gezinsveerkracht. Doel is hiermee dreigende gezinsescalaties en (langdurige) uithuisplaatsingen van jeugdigen te voorkomen en verbindingen binnen het primair gezin in tact te houden c.q. te versterken.
  • Gezinsbehandeling thuis (na risico beoordeling door de regiebehandelaar) in de vorm van een modulair arrangement voor gezinsbehandeling. Met behandeling in de thuissituatie proberen we uithuisplaatsing en zwaardere zorgvormen te voorkomen.
  • Verblijf in een behandelgroep met orthopedagogische begeleiding, dagbesteding en behandeling, gericht op de ontwikkeling en/of opvoeding en de aanwezige problematiek. Daarnaast wordt begeleiding en of ondersteuning geboden aan het gezin en/of pleeggezin met het oogmerk draagkracht –draaglast te herstellen, de gezinsfactoren positief te beïnvloeden, geheel of gedeeltelijk herstel van de normale leefsituatie te bevorderen.
  • Intensieve behandeling op het orthopedagogisch kinderdagcentrum gericht op ontwikkeling en/of opvoeding en vermindering van de aanwezige problematiek. De begeleiding en ondersteuning aan het gezin en/of pleeggezin beoogt de draagkracht –draaglast te herstellen, de gezinsfactoren positief te beïnvloeden, geheel of gedeeltelijk herstel van de normale leefsituatie te bevorderen. Daarnaast wordt intensief samengewerkt met het (speciaal) onderwijs om waar mogelijk doorstroming mogelijk te maken.
  • Intensieve specialistische, psychiatrische diagnostiek en behandeling, kindgericht, systeemgericht en leeftijdsfasegericht onder toezicht van een regiebehandelaar zoals de Kinder- en Jeugdpsychiater. Verschillende behandelingsvormen, zoals individuele therapie (speltherapie, EMDR bij complex trauma, cognitieve gedragstherapie, floortime), (groeps)psychotherapie, ouder-kind behandeling, oudertrainingen ( ADHD en Autisme), systeemtherapie (gezinstherapie), medicamenteuze behandeling, intensieve thuisbehandeling. Het betreft hier o.m. intensieve ambulante diagnostiek en behandeling, FACT-Jeugd en deeltijdbehandeling.

Door middel van intensieve zelfstandigheidstraining leren we jongeren de beginstappen te maken naar een zelfstandig leven, echter zonder de verbinding met een steunend netwerk (verder) te verbreken, of door nieuwe steunende netwerken op te bouwen.

In het geval van een crisissituatie interveniëren wij zo snel mogelijk met als doel de veiligheid, rust en stabiliteit van de jeugdige en het gezin te waarborgen met een snelle terugkeer naar huis als uitgangspunt. Tijdens de crisisplaatsing wordt direct een gezamenlijk plan gemaakt waarop geacteerd wordt om herhaling van een crisissituatie te voorkomen.

Neem contact op met ons voor meer informatie of advies
Samen Deskundig 
Postbus 33
4700 AA Roosendaal

E-mail: info@zorgcombinatiesamendeskundig.nl 
Telefoon: 088 259 7600

Samen Deskundig

JOOST

In de Oosterscheldregio werkt GGZ WNB samen met drie andere specialisten in de jeugdzorg onder de naam JOOST: Praktijk Memo, SDW, en de GezinsManager. Door het bundelen van de krachten en expertises kan JOOST op maat de juiste behandeling en begeleiding inzetten. Iedere organisatie binnen JOOST heeft zijn eigen expertise. De organisaties kunnen op die manier een goede, aansluitende behandeling inzetten met gedeelde deskundigheid. De samenwerking tussen de vier partners biedt een sterke inhoudelijke en organisatorische basis.

JOOST

Samenwerking algemeen

Behalve deze vormen van georganiseerde samenwerking werken wij op casusniveau samen met tal van andere zorgaanbieders in de regio’s. Gezamenlijk vormen wij het zorglandschap in West Brabant en de Oosterschelderegio. Samenwerking is daarbij het sleutelwoord. Dit geldt ook voor de samenwerking met de verwijzers zoals jeugdzorgprofessionals, kinderartsen, huisartsen etc. 

Corona & GGZ WNB

Informatie voor cliënten en naasten over het coronavirus
Corona & GGZ WNBCoronavirus