MijnGGZWNB

Kind en Jeugd (0-18)

Ieder kind is anders. Sommige kinderen ontwikkelen in de loop van de tijd door allerlei factoren emotionele klachten, angsten, gedragsproblemen of sociale problemen. Hierdoor krijgen zij het steeds moeilijker op school, thuis en in de contacten met leeftijdsgenoten.

Bij sommige kinderen is al op jonge leeftijd zichtbaar dat zij zich anders ontwikkelen dan andere kinderen. Dit kan wijzen op de aanwezigheid van een ontwikkelingsstoornis, zoals bijvoorbeeld ADHD of een autismespectrum-stoornis, een kind heeft een traumatische ervaring opgedaan en is daardoor heel angstig geworden. Er is professionele hulp nodig voor de doelgroep Kind en Jeugd. Gelukkig kunnen wij hier goed bij helpen.

Wij bieden onderzoek en behandeling aan kinderen en jongeren van 0-18 jaar met ontwikkelingsproblemen, psychische en psychiatrische problemen en hun omgeving. Samen kijken we wat er aan de hand is en wat de beste behandeling voor je kind is in jouw specifieke situatie: zorg op maat dus. We kijken naar de specifieke situatie van een gezin en stemmen onze behandeling daar op af. Zo licht als mogelijk is, zo zwaar als noodzakelijk is en zo kort of zo lang als nodig is. Wij hanteren een herstelgerichte visie waarbij wij aansluiten bij de eigen kracht, regie en mogelijkheden van cliënten en hun ouder(s) en naastbetrokken gezinsleden.

Hoogspecialistische zorg

Wij werken met doelgroep- en leeftijdsspecifieke teams zodat wij de hulpverlening goed kunnen afstemmen op de hulpvraag, zo ook in de doelgroep Kind en Jeugd (0-18 jaar). Hierbij wordt de ontwikkelingspsychologie betrokken. Inherent aan specialistische GGZ werken wij uitsluitend met hoogopgeleide en gekwalificeerde professionals. De behandelaren van GGZ WNB zijn gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van kinderen, adolescenten en jongvolwassenen met psychische en psychiatrische problemen. Zij kijken naar het individu en zijn systeem in de hele breedte: de ontwikkeling op verschillende terreinen, functioneren op school, in het gezin, in sociale contacten, het lichamelijk functioneren (biomedisch) en hoe deze factoren en het gezin elkaar beïnvloeden.

Intensieve deeltijd

‘Deeltijd’ betekent dat de kinderen thuis wonen, op hun eigen school onderwijs volgen en 2 dagen per week (onder schooltijd) behandeling krijgen bij GGZ WNB. Ouders volgen ouder-kind therapie en systeemtherapie op locatie van de deeltijdbehandeling. Het doel van de intensieve deeltijd is kinderen en ouders een intensiever aanbod te bieden dan binnen de ambulante setting mogelijk is. Hierbij bieden we zorg op maat die aansluit bij de hulpvraag. De behandeling richt zich op het bevorderen van de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind, het versterken van de onderlinge relaties in het gezin, en het samen zoeken naar mogelijkheden en oplossingen. De doelen worden vooraf met ouders en de jeugdprofessional van de gemeente besproken en vastgesteld in het zorgarrangement.

Lees hier de uitgebreide informatie over onze intensieve deeltijdbehandeling. Bekijk hiernaast onze rondleiding om een idee te krijgen hoe wij op de intensieve deeltijd werken.

Onze specialisaties

Wij zijn gespecialiseerd in het behandelen van complex trauma, uitgevoerd door een ‘Team traumaherstel’. Daarnaast hebben wij expertise in huis voor vroegdetectie en interventie met betrekking tot vroege psychosen, en zijn wij in onze regio expert in het behandelen van eetstoornissen. Dit doen wij in samenwerking met Bravis en Emergis.

Jeugdpreventie

Jeugdpreventie van GGZ WNB is er voor kinderen en jongeren van 4 tot 25 jaar die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dit zonder dat een verwijzing van de huisarts nodig is.

Opgroeien in een thuissituatie waar stress is, kan lastig zijn. Deze stress kan voortkomen uit psychische en/of verslavingsproblematiek van een ouder, broer of zus. Maar ook ziekte, ruzie of geweld brengen spanning met zich mee. Jeugdpreventie kan helpen bij het voorkomen van eigen problematiek bij het kind wat, door onder andere deze spanningen thuis, kan ontstaan.

In preventiegroepen wordt aandacht gegeven aan de thema’s waar kinderen tegen aanlopen. De groepen vinden plaats in een gemoedelijke sfeer. Er wordt niet alleen gepraat over waar ze tegen aan lopen, maar er worden samen ook leuke activiteiten ondernomen. Jeugdpreventie heeft een ruim aanbod aan groepen. Op de pagina van jeugdpreventie (hiernaast) lees je hier meer over.

Behandeling

Elk kind volgt een zorgroute volgens zijn of haar behandelplan. Ieder kind of jongere krijgt, afhankelijk van zijn therapievorm, een vaste behandelaar. Ook krijgen de ouders een eigen contactpersoon. Voor een geslaagde behandeling is een goede samenwerking tussen ouders, het kind/jongere en behandelaren cruciaal. Onderlinge afspraken die we tijdens de behandeling maken zijn ontzettend belangrijk. Wij houden ons aan de afspraken en verwachten dat ook van ouders en kinderen/jongeren.

Werkwijze

Wil je je kind aanmelden voor behandeling bij Kind en Jeugd? Dat kan hier. Hoe de aanmeldprocedure daarna in zijn werk gaat lees je hieronder.

Onze werkwijze

Samenwerkingsverbanden

Wij beschikken over een breed scala aan behandelmogelijkheden/interventies voor Kind en Jeugd, waaronder ook crisiszorg. Daarnaast zijn wij specialist in preventie ten behoeve van kinderen en jeugdigen. De GGZ georiënteerde preventie-activiteiten worden zoveel als mogelijk in de regio georganiseerd o.a. bij diverse onderwijspartners en vrijwel altijd in samenwerking met andere partijen zoals bijvoorbeeld de GGD.

Samen Deskundig

De GGZ WNB vormt samen met SDW en de GezinsManager als partners, de zorgcombinatie ‘Samen Deskundig’ in de regio Westelijk Noord- Brabant. Dit betekent in de praktijk, dat voor iedere cliënt jonger dan 18 jaar met complexe problematiek, gebruik gemaakt kan worden van de deskundigheid en het behandelaanbod van de 3 partners van de zorgcombinatie. Zo kan een cliënt een passende behandeling krijgen, zonder dat er 3 aanmeldingen voor nodig zijn. Uiteraard gebeurt dit met toestemming van de cliënt en de gemeente.

Samen Deskundig Samen

Voorbeelden van ons aanbod:

  • Multidisciplinaire diagnostiek op maat, onder meer via gesprekken met de ouders/verzorgers, door observatie van het kind en door observatie in de thuissituatie en/of school/dagopvang/peuterspeelzaal. Door een kinder- en jeugdpsychiater of orthopedagoog/(GZ-) psycholoog wordt een specialistische taxatie gedaan met daaropvolgend een passend, intensief behandeltraject.
  • Gezinsbehandeling met opname, met als doel: het duurzaam veranderen van gezinsinteractiepatronen en het versterken van gezinsveerkracht. Doel is hiermee dreigende gezinsescalaties en (langdurige) uithuisplaatsingen van jeugdigen te voorkomen en verbindingen binnen het primair gezin in tact te houden c.q. te versterken.
  • Gezinsbehandeling thuis (na risico beoordeling door de regiebehandelaar) in de vorm van een modulair arrangement voor gezinsbehandeling. Met behandeling in de thuissituatie proberen we uithuisplaatsing en zwaardere zorgvormen te voorkomen.
  • Verblijf in een behandelgroep met orthopedagogische begeleiding, dagbesteding en behandeling, gericht op de ontwikkeling en/of opvoeding en de aanwezige problematiek. Daarnaast wordt begeleiding en of ondersteuning geboden aan het gezin en/of pleeggezin met het oogmerk draagkracht –draaglast te herstellen, de gezinsfactoren positief te beïnvloeden, geheel of gedeeltelijk herstel van de normale leefsituatie te bevorderen.
  • Intensieve behandeling op het orthopedagogisch kinderdagcentrum gericht op ontwikkeling en/of opvoeding en vermindering van de aanwezige problematiek. De begeleiding en ondersteuning aan het gezin en/of pleeggezin beoogt de draagkracht –draaglast te herstellen, de gezinsfactoren positief te beïnvloeden, geheel of gedeeltelijk herstel van de normale leefsituatie te bevorderen. Daarnaast wordt intensief samengewerkt met het (speciaal) onderwijs om waar mogelijk doorstroming mogelijk te maken.
  • Intensieve specialistische, psychiatrische diagnostiek en behandeling, kindgericht, systeemgericht en leeftijdsfasegericht onder toezicht van een regiebehandelaar zoals de Kinder- en Jeugdpsychiater. Verschillende behandelingsvormen, zoals individuele therapie (speltherapie, EMDR bij complex trauma, cognitieve gedragstherapie, floortime), (groeps)psychotherapie, ouder-kind behandeling, oudertrainingen ( ADHD en Autisme), systeemtherapie (gezinstherapie), medicamenteuze behandeling, intensieve thuisbehandeling. Het betreft hier o.m. intensieve ambulante diagnostiek en behandeling, FACT-Jeugd en deeltijdbehandeling.

Door middel van intensieve zelfstandigheidstraining leren we jongeren de beginstappen te maken naar een zelfstandig leven, echter zonder de verbinding met een steunend netwerk (verder) te verbreken, of door nieuwe steunende netwerken op te bouwen.

In het geval van een crisissituatie interveniëren wij zo snel mogelijk met als doel de veiligheid, rust en stabiliteit van de jeugdige en het gezin te waarborgen met een snelle terugkeer naar huis als uitgangspunt. Tijdens de crisisplaatsing wordt direct een gezamenlijk plan gemaakt waarop geacteerd wordt om herhaling van een crisissituatie te voorkomen.

Neem contact op met ons voor meer informatie of advies
Samen Deskundig 
Postbus 33
4700 AA Roosendaal

E-mail: info@zorgcombinatiesamendeskundig.nl 
Telefoon: 088 259 7600

Samen Deskundig

JOOST

In de Oosterscheldregio werkt GGZ WNB samen met drie andere specialisten in de jeugdzorg onder de naam JOOST: Praktijk Memo, SDW, en de GezinsManager. Door het bundelen van de krachten en expertises kan JOOST op maat de juiste behandeling en begeleiding inzetten. Iedere organisatie binnen JOOST heeft zijn eigen expertise. De organisaties kunnen op die manier een goede, aansluitende behandeling inzetten met gedeelde deskundigheid. De samenwerking tussen de vier partners biedt een sterke inhoudelijke en organisatorische basis.

JOOST

Samenwerking algemeen

Behalve deze vormen van georganiseerde samenwerking werken wij op casusniveau samen met tal van andere zorgaanbieders in de regio’s. Gezamenlijk vormen wij het zorglandschap in West Brabant en de Oosterschelderegio. Samenwerking is daarbij het sleutelwoord. Dit geldt ook voor de samenwerking met de verwijzers zoals jeugdzorgprofessionals, kinderartsen, huisartsen etc. 

Contact

Een overzicht van de verschillende afdelingen van de afdeling Kind en Jeugd en de contactgegevens vind je hier.

Contact