MijnGGZWNB

Refereerochtend 3 juni 2021

Startdatum: 03 juni 2021

Deze refereerochtend bestaat uit twee onderwerpen.

  1. Slapend gezonder wakker worden
  2. Nutritionele psychiatrie: survey bij psychiatrische hulpverleners

De referaten zijn te volgen via Webinargeek en biedt plaats aan 100 deelnemers. Deelname is gratis.
U kunt zich aanmelden door op de link te klikken https://ggz-wnb.webinargeek.com/refereerochtend-ggz-wnb-op-3-juni-2021

Leonie Verhulst, Verpleegkundig Specialist GGZ en VS-opleider is dagvoorzitter.

Programma
09.00 – 09.50 uur Slapend gezonder worden
09.50 – 10.00 uur Pauze
10.00 – 10.30 uur Nutritionele psychiatrie: survey bij psychiatrische hulpverleners

  • Voor dit programma is de accreditatieaanvraag in behandeling bij NVvP, VVGN, Register Vaktherapie en VSR.
  • Aan deelname aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.
  • Geeft u uw bigregistratienummer door als u in aanmerking komt voor accreditatiepunten.

1. Slapend gezonder worden

Referent
Aleksandra Nowak, Verpleegkundig Specialist GGZ, (waarnemend) VS -opleider, werkzaam bij RVE veranderingsgericht, team Bipolaire stemmingsstoornissen bij GGZ WNB

Samenvatting
Gezond slapen is mede afhankelijk van gedrag en het vormt een belangrijke voorwaarde voor optimaal lichamelijk en geestelijk functioneren. Veel mensen die kampen met een psychiatrische stoornis hebben slaapproblemen of insomnia. Het is bekend dat 90 procent van de mensen met een depressie last heeft van slecht slapen. En omgekeerd hebben mensen met onbehandelde slapeloosheid maar liefst vier keer meer kans op het krijgen van een depressie. Slapeloosheid kan ook optreden zonder bijkomende psychopathologie – insomnia. Bovendien zijn suboptimale slaapduur en slaapkwaliteit prospectief geassocieerd met diverse metabole en cardiovasculaire aandoeningen en verhoogde mortaliteit.
Door voldoende aandacht te geven aan leefstijlinterventies gericht op slaap kunnen aanzienlijke verbeteringen worden bereikt. Dit geldt ook voor de inzet van CGT-I die de eerst keuze behandeling is in de behandeling van insomnia. De behandelresultaten nemen toe op het moment dat, naast de behandeling voor onder andere depressie of angst, het slecht slapen apart aangepakt wordt.
In navolging van het referaat van 23 maart jl. ‘Slapend ziek worden’ van Angelique de Ron wordt tijdens dit referaat uitgelegd wat de normale slaap is, welke leefstijladviezen en onderzochte behandelinterventies helpen om slaap te optimaliseren.

Leerdoel en relevantie
Door dit referaat wordt de kennis over slaap, behandelinterventies en leefstijladviezen vergroot die helpen slaap te optimaliseren.

2. Nutritionele psychiatrie: survey bij psychiatrische hulpverleners

Referent
Debbie De Smet, aios psychiatrie bij GGZ WNB

Samenvatting
Nutritionele psychiatrie is vooral de laatste jaren een populair thema in wetenschappelijk onderzoek. De afgelopen jaren zijn talrijke specifieke nutriënten onderzocht m.b.t. hun mogelijke impact op het ontstaan of de evolutie van psychiatrische stoornissen. Tot nu toe is het meest evidentie gevonden voor het verband tussen bepaalde nutriënten in het dieet en de depressieve stoornis.
De huidige literatuur bestaat echter voornamelijk uit cross-sectioneel onderzoek waardoor een causaal verband moeilijk aangetoond kan worden. Daar nutritionele psychiatrie pas recent in de kijker staat, rijzen enkele vragen over hoe dit thema zich op de dag van vandaag vertaalt op de werkvloer. Wat is de houding van psychiatrische hulpverleners t.o.v. het geven van algemene voedingsadviezen aan psychiatrische patiënten? Beschikken psychiatrische hulpverleners over voldoende kennis om algemene voedingsadviezen te geven? Is er momenteel voldoende aandacht voor dit thema in de opleidingen en in de praktijk? Wat zijn de mogelijkheden voor de toekomst?
Om op deze vragen een antwoord te kunnen bieden werd een kwalitatieve studie (survey) uitgevoerd bij 50 psychiatrische hulpverleners van GGZ WNB. De respondenten waren werkzaam als een van de volgende disciplines: psychiater, verpleegkundig specialist (in opleiding), arts in opleiding tot specialist (AIOS), huisarts of verslavingsarts. Zowel ambulant als klinisch werkende hulpverleners werden geïncludeerd. Vragen werd hoofdzakelijk gesteld aan de hand van Likertschalen. De resultaten werden weergegeven aan de hand van beschrijvende statistiek en chi-square analyses.
Er wordt geconcludeerd dat er onder de respondenten nog geen consensus bestaat over welke discipline het meest aangewezen is om algemene voedingsadviezen te geven. Het vertrouwen bij de respondenten dat de gegeven voedingsadviezen opgevolgd (zouden) worden is eerder aan de lage kant. De meerderheid van de respondenten is van mening dat er te weinig aandacht voor dit thema is (geweest) in hun opleiding en in de praktijk. De meerderheid voelt zich echter wel bekwaam genoeg om algemene voedingsadviezen te geven. Ten slotte staat de meerderheid van de respondenten achter het digitaal aanbieden van algemene voedingsadviezen.

Leerdoel en relevantie
Dit referaat bevordert de verbreding van en ontwikkelt de wetenschappelijke vakkennis en de deskundigheid van studenten, aios, collegae, patiënten en andere betrokkenen bij de gezondheidszorg.

Doelgroep
Psychiatrische hulpverleners (i.o.) binnen de volwassen-, kinder- en jeugd- en ouderenpsychiatrie, verslavingsartsen en huisartsen die met psychiatrische patiënten werken en vaktherapeuten die werkzaam zijn in de psychiatrische zorg.

Terug naar alle publicaties

Corona & GGZ WNB

Informatie voor cliënten en naasten over het coronavirus
Corona & GGZ WNBCoronavirus